منبع پایان نامه ارشد درمورد آموزش و پرورش، مهارت حل مسئله، مشارکت مردم

این موقعیت اجتماعی در یک سازمان اداری به صورت پست سازمانی جلوه گر می شود.0 همان منبع )
انگیزه رهبری: احساس نیاز فرد به این که در میان همکاران و هم ردیفانش رهبر باشد.
رقابت: تلاش آدمی را برای کسب مزایای سازمانی بیشتر که دیگران نیز خواهان آن هستند، رقابت گویند.
پول: پول را عامل انگیزش مهمی می دانند زیرا به آن وسیله میزان قدردانی سرپرست از نحوه فعالیت فرد، مقام، موقعیت وقدرت او سنجیده می شود.( همان منبع )
بهبود روابط انسانی در مدیریت آموزشی10
از بهبود روابط انسانی در مدیریت آموزشی دو هدف عمده و اساسی مورد نظر است:
1ـ حفظ حرمت و شان مقام انسانی در محیط کار ( عباسی زاده ، 1374، ص 25) .
2ـ افزایش بهره وری سازمان از طریق استفاده ی اصولی و بهتر از منابع انسانی
پنج اصل مهم و اساسی در زمینه ی تاثیر متقابل روابط انسانی و مسئولیت مدیران آموزشی و اداره ی بهتر نظام آموزشی به ویژه در مدارس کشور به شرح زیر ارائه می شود . ( همان منبع ، ص 26) .
الف: نقش و طبیعت کار وظایف مدیران آموزشی، تحصیل دانش و کسب مهارت های مربوط به ایجاد روابط گروهی و میان فردی را ضروری می سازد .
مدیر آموزشی باید توجه اساسی و عمده ی خویش را به شناخت رفتار و عملکرد انسان ها معطوف کند. انسان هایی که با آنها به نوعی ارتباط کاری مداوم و یا برخورد عاطفی گذرا دارد . مدیران آموزشی با شناخت آگاهی از علوم رفتاری می توانند و باید در برخورد با دانش آموزان و همکاران مدرسه رفتار سازنده و مدبرانه داشته باشند.( مدنی ، 1370، ص 86) .
ب : اثر بخشی و موفقیت مدیران آموزشی ،دقیقا به دانش و مهارت های آنان در ایجاد روابط گروهی نزدیک و میان فردی بستگی دارد . عملکرد فردی و حرفه ای مدیران آموزشی در چالش برای رفع مشکلات و و تحقق هدف ها مستقیما به میزان درک و درجه آگاهی آنان از اجتماع محلی ، منطقه و محدوده ای که مدرسه در آن واقع شده است .( همان منبع ، ص 87) .
فرهنگ و بینش مردم و نیروهایی که آنان را تحت تاثیر و تغییر قرار می دهد بستگی دارد . مدیران آموزشی باید در حد لازم و قابل قبول با بحث های مربوط به انگیزش و انگیزه هایی که معلمان و دانش آموزان را به کار و کوشش جدی وا نمی دارد. ادراک ارتباطات و نحوه ی صحیح ارسال پیام، ساختار قدرت و اختیار در سازمان های اجرایی و ستادی مناطق آموزش و پرورش مدارس ، عوامل موثر در روحیه ی کارکنان ، پویایی های گروهی و شناخت رهبری گروه های غیر رسمی آشنا شود . ( بنی هاشمی ، 1377، ص 24) .
از مباحث دیگر روابط انسانی می توان از تصمیم گیری و مهمتر از همه رهبری در سازمان های دموکراتیک نام برد که مدرسه باید نمونه ی بارز و زنده ی آن باشد . گریفیث عقیده دارد که این موضوعات هسـته ی اصلی دانش را تشکــیل می دهد که برای درک روابط انسانی در تمام ســازمان های اجتماعی لازم و ضروری است . ( همان منبع ف ص 25) .
مدیران مدارس باید بدانند که موفقیت در امر تربیت که عملی پیچیده ، حساس ، زمان گیر و طولانی است مستلزم مدارا و موفقیت در کار کردن با مردم و انجام دادن کارهای مدرسه بصورت گروهی و جلب مشارکت همگان است .
پ ـ مدیران آموزشی که دارای دانش و مهارت های لازم برای ایجاد روابط گروهی و میان فردی هستند به طریقی عمل و رفتار می کنند که آنان را از مدیران فاقد چنین مهارت ها و دانش رفتار سازمانی کامل تر و کاملا ” متمایز و مشخص می سازد . ( پارسا ،1372، ص 96) .
ت : مطالعه و تحصیل دانش روابط انسانی و کسب مهارت های مربوط به ایجاد روابط گروهی و میان فردی ، به تغییر نگرش دید گاه ها و سرانجام تا اندازه ای تغییر رفتار سازنده ی آموزشی و دانش جویان مدیریت آموزشی کمک می کند . ( همان منبع ، ص 97) .
البته همه ی افراد از مطالعه و تحقیق و آمــوزش های دانش و روابط انسانی و رشد مهارت های حرفه ای و انسانی به یک اندازه بهره مند نمی شوند این تفاوت ها به سابقه ی تربیتی اولیه در حال به زمینه ی خانوادگی ، ساخت ویژه ی تربیت افراد به ویژه نحوه ی آموزش مدیران بستگی دارد . در حال پژوهش نشان می دهد که چنین آموزش هایی معمولا ” به تغییر نگرش ها و رفتارهای مطلوب مورد نظر نظام آموزشی منتهی می شود . البته مراعات اصول روابط انسانی در فرایند کار و زندگی و تجربه کاروزی و زندگی حرفه ای فعال نیز به تکوین رفتــار های بهنجــــار منتهی می شود و بلافاصله بعد از آمــوزش ها و یک شبه اتفاق نمی افتد . ( منوچهری ، 1389، ص 85) .
پژوهشگرانی که برنـــامه ها و موارد درسی دانشگاه بــزرگ تربیت مدیر آمریکا و عملکرد بعدی فارغ التحصیلان آنها را مورد بررسی قرار داده اند دریافته اند که آموزش روابط انسانی و درسهایی که آموزش روابط انسانی و درسهایی که به نوعی به رفتار سازمانی و روانشناسی کار و رشته های وابسته مربوط می شود به تغییر نگرش ها و رفتار های مطلوب مورد نظر پژوهشگران منتهی شده است.( همان منبع ، ص 89) .
این مدیران در مقایسه با مدیران آموزش ندیده دیدگاههای باز و آزاد نشانه ای دارند و در مجموع عملکرد بهتر و سازنده ای داشته اند. درصد ز یادی از این مدیران کار فعال و سازنده با مرئوسان را کار لذت بخش و مثرثمر گزارش داده اند. مرئوسان هم کار با چنین مدیرانی را لذت بخش و اثربخش دانسته اند. مدیران فراوانی گزارش داده اند که در اثر شرکت در دوره ای آموزش مدیریت روابط، انسانی به مفاهیم، نگرش ها و دیدگاههایی دست یافته اند که در کار و زندگی شخصی و حرفه ای آنان نتایج مثبتی داشته اند و در کل، درک و فهم جدیدی درباره انسانها و نحوه کار و سر کردن با آنها پیدا کرده اند.( بصری ،1369، ص 18) .
ث: کسب دانش و درک و فهم روابط انسانی در گروههای کوچک و بزرگ کاری، ایجاد ارتباط مؤثر، رشد مهارتهای حرفه ای و انسانی و استفاده علمی از آنها مستلزم داشتن توانایی و ویژگیهای خاص شخصیتی است که همه افراد آنها را ندارند. (لازمه استفاده عملی از مهارتهای ایجاد روابط انسانی مطلوب، محیطی است که برقراری روابط انسانی سالم و سازنده در آن ممکن و عملی باشد.( همان منبع ف ص 19) .
مدیر آموزشی واجد شرایط لازم رهبری می تواند تا اندازه ای در ایجاد چنین محیطی موثر باشد. عوامل و نیروهای موثر دیگر از جمله سطح فرهنگ اجتماعی محل مدرسه، خواست و اراده مدیران مافوق در مناطق آموزش و پرورش و افراد ذی نفوذ و معتمدان محلی، نحوه و میزان آشنایی و همکاری مرئوسان و دانش آموزان و اولیای آنان در مورد مسائل گوناگون از شرایط اساسی و ضرورت برای تحقق اندیشه های روابط انسانی است.( جهانیان ، 1377 ، ص 112) .
کیت دیویس اعلام می کند که تحقق اندیشه های روابط استانی مستلزم دانش تخصصی در روابط انسانی و مهارت عملی در ایجاد روابط گروهی و میان فردی از یک طرف و توانایی و اراده معطوف به قدرت و عمل در به کار بستن آنها در شرایط و موقعیت عادی و دشوار طرف دیگر است. مدیر آموزشی و آموزش دیدن باید بداند که برای انجام دادن کارها، شرط اول جلب همکاری و مشارکت و همه دست اندرکاران تربیت و مدرسه است.( همان منبع ،ص114) .
با ملاحظات فوق پیشنهادهای زیر به منظور بهسازی برقراری روابط انسانی سالم و سازنده در مدارس ارائه می گردد:
عواملی که به دانش آموزان مربوط می شود:
مدیر باید در مورد عواملی که به دانش آموزان مربوط می شود حساس و از پی آمدهای آن آگاه باشد. بیشـــتر عواملی که باعث متوقف شدن پیشرفــت تحصیلی و ناسازگاری دانش آمــوزان در مدارس می شود عبارت است از( مشبکی ، 1371، ص 75) .
1ـ شیوه رفتار و تلقی والدین دانش آموز از مدرسه و نداشتن همکاری صمیمانه با مدرسه
2ـ مشکلات خانوادگی از جمله طلاق، اعتیاد و رعایت نکردن موازین اسلامی و اخلاقی در خانه
3ـ بیماریهای شدید جسمی و روانی که بدون معالجه اساسی و قطعی رها می شود.( همان منبع ، ص 77) .
4ـ مشکلات اقتصادی خانواده و تأمین نشدن نیازهای به حق اولیه دانش آموزان
5ـ گوشه گیری و انزوای بعضی از دانش آموزان از فعالیتهای آموزشی و پرورش مدارس .( علوی ،1372، ص 125) .
عواملی که به همه دست اندرکاران و همکاران مدرسه مربوط می شود:
1ـ مدیر از نظر انسانی و حرفه ای موظف است به تفاوتهای فردی توجه کند و در واگذاری نقش به افراد، تجارت گذشته، کم و کیف تحصیلات، تواناییها، وضعیت مزاجی سن و سال و سلامت دانش آموزان و همکاران مدرسه را در نظر بگیرد.( نامی ، 1373، ص 19)
2ـ مدیریت روابط انسانی برخلاف تصور عامه، مکتب رضایت و شادکامی همه نیست مکتبی که در آن همه کارکنان و مدیران از هم رضایت خاطر دارند و روی هم رفته ساده لوحانه شاد جلوه می کنند.
3ـ مدیران آموزشی برای انجام دادن وظایف اداری و تربیتی خود نه می توانند و نه باید همه را راضی نگه دارند.( همان منبع ، ص 20) .
4ـ هیچ سازمان آزادی کامل برای افراد تأمین نمی کند تا مطابق میل و اراده خود رفتار کنند. اگر سازمانی چنین عمل موجودیت خود را به خطر می اندازد. هنر مدیریت و رهبری در آن است که شرایطی فراهم آید تا افراد با سعی در رسیدن به هدفهای سازمانی در سطح معقول (ساکی ،1373، ص 14) .
شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه وابسته است و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه حکومت مقبول است احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( حق نیا ،1387، ص 86)
1- نظریه ساخت گرایی مبتنی بر مدیریت مشارکتی11 :
در این نظریه مدیران با بهره گیری از تجارب قبلی ، شناخت خود را از جهان پیرامونش قادر می سازد تا مشارکت بین افراد را توسعه و بهبود سازد .( امیر کبیری ،1374، ص 128)
هدف عمده مدیریت مبتنی بر ساخت گرایی در مدیریت های آموزشی ، حمایت از افراد و کارکنان و معلمان می باشد تا آنها را متفکر انی خلاق و حل کننده ی مسائل محیط آموزشی تبدیل کند . مدیر فکور که قدرت شناخت و استفاده از آموخته های خود را دارا باشد .( همان منبع ف ص 130)
پشتوانه این نظریه ، تجارب مختلف و تعاملات اجتماعی است . و این روش در سراسر فرایند مدیریتی بر مهارت حل مسئله ، تفکر انتقادی ، تجزیه و تحلیل ، آفرینش ، بصورت مشارکتی دارد . کنترل و نظارت به اعضای سازمان آموزشی سپرده می شود در واقع شکلی از اکتشاف هدایت شده وجود دارد تا اعضا با راهنمایی رهبر یا مدیر ، فرصت کشف فعال ، کاوشگری ، بحث و گفتگو ، ارزیابی نقطه نظرات و استدلال و تبادل عقیده را پیدا کنند .( بنی هاشمی ، 1377، ص 72)
در روش ساختن گرایی ، تفکر خلاقانه و مشارکتی و جمعی مورد تشویق و حمایت قرار می گیرند . محیط ساختن گرا غالبا جوی کارگاه آموزشی دارد و افراد از اعضا می آموزد و به گروه یاد می دهد و تعاون و همکاری را بعنوان یک اصل مسلم در یاد گیری می پذیرد .در پایان اعضا انتظارات بوجود آمده را مورد برسی و سنجش قرار می دهند .( همان منبع ، ص 73) .
2- نظریه کلاسیک درمورد سبک مدیریت مشارکتی :
زمینه های اولیه مشارکت را در مطالعات کلاسیک ودر صنعت بوسیله روتیرزبرگر ، باولاس و کوچ ،
می توان جستجو کرد .مدیریت کلاسیک در سه مسیر توسعه پیدا کرد ( جاسبی ،1368، ص 114) .
الف) مدیریت علمی12
ب) مدیریت اداری13
ج) مدیریت بوروکراسی 14( همان منبع ، ص 115)
الف) مدیریت علمی ؛ این روش به منظور بهبود کارایی در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . مانند کارسنجی ، حرکت سنجی ، زمان سنجی و………….. هدف فردریک تیلور یافتن راه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درموردنقوش تزیینی، آستان قدس رضوی، رکن الدوله

Related articles

تحقیق درمورد سطح پوشش برف، صومعه سرا، استان خراسان

خط پیشروی و پسروی برف در ماه های مختلف سال و پتانسیل سطوح تحت ریزش آن را مشخص کرده بعلاوه متوسط خط ذوب و ریزش برفرا هم به صورت ماهانه محاسبه کرد. قنبرپور (1384)، در حوضه های کوهستانی بخش عمده ای از بارندگی به صورت برف نازل می شود و جریان حاصل از ذوب برف […]

Learn More

منابع مقاله درمورد موزه ملی، امیرخسرو دهلوی، آستان قدس رضوی

الدین، 1432/ 836، (کتابخانه مجلس شورای اسلامی). 42 تصویر3-12: قرآنی به خط هبدالله طباخ هروی، 1441/845، پانزدهم/ نهم، مأخذ(شاهکارهای آستان قدس رضوی).. 43 تصویر3-13: قرآنی به خط نسخ، سده پانزدهم/نهم، مجموعه فریرگالری،مأخذ(شایسته‌فر،1388). 44 تصویر3-14: قرآنی به خط محمدبن عمران الحنفی، 1468/868، کتابخانه چستربیتی، مأخذ(همان). 45 تصویر3-15: نسخه قرآن با13جزء، 1465/870، موزه ملی،مأخذ(همان). 46 تصویر3-16: قرآنی […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژگان تولید، اسکلروت، and

اسکلروت با استفاده از محیط مغذی هویج در دمای 20 درجه سانتی گراد تولید می شود. در روش پوردی اسکلروت ها با استفاده از محیط کشت PDA در دمای 10درجه سانتی گراد تولید می شود. در دو روش مورد استفاده برای تولید اسکلروت (روش کوهن ، پوردی) مشخص شد که در روش کوهن تعداد اسکلروت […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید