پایان نامه رایگان درباره است(p0.05).، بخارپز، دوم(کرفس

وربیک در حالت خام پنج نوع سبزی دارای تفاوت معنی دار بودند(p<0.05) و فقط بین گوجه و اسفناج تفاوت معنا دار نبود در سبزیجات فرایند شده میان کاهو،کدو سبز و بادمجان تفاوت معنا دار نبود همینطور تفاوت میان گوجه فرنگی و کرفس معنا دار نبود(p>0.05). در حالت کلی تفاوت میان هرسه گروه سبزیجات یعنی گروه اول(کاهو،کدوسبز و بادمجان) و گروه دوم(کرفس و گوجه) و گروه سوم(اسفناج) به صورت معنی دار بوده است(p<0.05). 4-2- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیترات شکل 4-2 تغییرات غلظت نیترات بین سبزی های مختلف را در طول زمان نشان می دهد. همچنین جدول شماره 4-2 نیز نتایج آماری اثرات زمان و نوع سبزی و فرآیند را نشان می دهد. شکل 4-2 مقایسه تغییرات غلظت نیترات طی فرآیند بخار پزی و همچنین در طول زمان برای سبزیجات مختلف جدول4-2 اثر زمان، فرآیند و نوع سبزی بر غلظت نیترات روز 3 6 9 کاهو خام 113.30 ±6.51cA 129.60 ±1.32bA 113.17 ±0.73cB 176.05 ±75.02aA بخارپز 118.75 ±23.75cA 130.16 ±1.13bA 122.35 ±4.05cA 135.82 ±15.46aB کدو سبز خام 24.04 ±2.55cA 29.79 ±2.64bB 36.76 ±2.08aA 19.23 ±8.29dB بخارپز 33.93 ±4.52bA 41.47 ±2.26aA 41.47 ±3.02aA 24.51 ±1.51cA بادمجان خام 33.40 ±1.89aA 20.55 ±5.84bB 5.47 ±0.19dB 11.13 ±0.19cB بخارپز 29.41 ±4.15bA 41.66 ±7.35aA 23.75 ±1.51cA 40.15 ±0.94aA گوجه خام 23.77 ±5.29cA 44.86 ±0.00bB 23.00 ±9.80cB 62.21 ±3.02aB بخارپز 21.99 ±3.34dA 86.71 ±3.40aA 48.45 ±5.85cA 77.66 ±2.26bA کرفس خام 177.99 ±11.37aA 128.69 ±2.83dA 153.31 ±13.32bB 140.00 ±5.00cA بخارپز 157.57 ±3.25bA 103.43 ±1.80dB 165.71 ±13.46aA 127.50 ±16.50cA اسفناج خام 214.31 ±12.63aA 7.92 ±3.02cB 23.38 ±3.02bA 6.04 ±0.76cA بخارپز 187.41 ±6.93aB 30.35 ±2.83bA 9.24 ±3.96cB 5.47 ±2.07cA داده ها نشان دهنده میانگین ± خطای استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین کوچک نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در هر سطر می باشد. اختلاف در حروف لاتین بزرگ نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در اثر فرآیند بخار پزی می باشد. 4-2-1 اثر زمان در اثر زمان در روز صفر بین حالت خام و بخارپز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید همچنین این تفاوت بین حالت خام وپخته در روزهای سوم ششم و نهم معنی دار نبود (p>0.05). ولی این تفاوت در مقایسه بین روز صفر و روزهای سوم ششم و نهم هم در حالت خام و هم در حالت بخارپز معنادار بوده است (p<0.05). 4-2-2 اثر نوع سبزی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانبیماری، لاین، آلودگی

Related articles

منابع مقاله درمورد مکتب هرات، سلطان محمد، شاهنامه فردوسی

شدند. همین نقوش اسلیمی به مرور زمان سیر تکاملی پیمودند؛ وبه تدریج هنرمندان به‌ابداع و به کارگیری نمونه‌های متنوع وجدیدی مبادرت ورزیدند. از جمله رویکرد نوین آن‌ها در نحوه به کارگیری گل‌های اسلیمی طوماری است که غالبا با نقوش دیگر همراه می‌شوند. همچنین اجرای ظریف ودقت ایشان در نحوه طراحی در مقایسه با سال‌های قبل […]

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

در مواد درسی مختلف آگاه شوند و بدانند در چه قسمتی باید بیشتر کوشش نماید، نیازمند اطلاعات هستند، مدیر مدرسه نیاز دارد در باره نقاط قوت و ضعف هر یک از کلاس های مدرسه (در باره تفاوت های جنسی) اطلاعات داشته باشد و همچنین باید بداند و ضعف مدرسه او در هر پایه تحصیلی در […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژگان تولید، اسکلروت، and

اسکلروت با استفاده از محیط مغذی هویج در دمای 20 درجه سانتی گراد تولید می شود. در روش پوردی اسکلروت ها با استفاده از محیط کشت PDA در دمای 10درجه سانتی گراد تولید می شود. در دو روش مورد استفاده برای تولید اسکلروت (روش کوهن ، پوردی) مشخص شد که در روش کوهن تعداد اسکلروت […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید