پایان نامه ارشد درمورد تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار، آستان قدس رضوی

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
…………….51
3-1-21- قرآن شماره 21………………………………………………………………………………………………………………..51
3-1-22- قرآن شماره 22………………………………………………………………………………………………………………52
3-1-23- قرآن شماره 23………………………………………………………………………………………………………………52
3-1-24- قرآن شماره 24………………………………………………………………………………………………………………53
3-1-25- قرآن شماره 25………………………………………………………………………………………………………………54
3-1-26- قرآن شماره 26………………………………………………………………………………………………………………55
3-1-27- قرآن شماره 27……………………………………………………………………………………………………………..55
3-1-28- قرآن شماره 28……………………………………………………………………………………………………………..57
3-1-29- قرآن شماره 29………………………………………………………………………………………………………………57
3-1-30- قرآن شماره 30………………………………………………………………………………………………………………58
3-1-31- قرآن شماره 31……………………………………………………………………………………………………………….58
3-2- معرفی نسخ غیر قرآنی دوره تیموری………………………………………………………………………………59
3-2-1- دیوان خواجوی‌کرمانی (799 ه. ق) ……………………………………………………………………………………..59
3-2-2- دیوان اسکندرسلطان (813 ه. ق)………………………………………………………………………………………60
3-2-3-همام‌تبریزی،کلیات‌وده‌نامه(816ه.ق)………………………………………………………………………………….61
3-2-4- سه دیوان (820 ه. ق)………………………………………………………………………………………………………..62
3-2-5- ظفرنامه تیموری (828 ه. ق)…………………………………………………………………………………………….63
3-2-6- جامع‌التواریخ حافظ ابرو (830 ه. ق)……………………………………………………………………………………64
3-2-7- کلیله و دمنه (833 ه. ق)………………………………………………………………………………………………….64
3-2-8- شاهنامه بایسنغری (833 ه. ق)……………………………………………………………………………………….65
3-2-9- شاهنامه ابراهیم‌سلطان (833 ه. ق)…………………………………………………………………………………..67
3-2-10- دیوان امیرخسرو دهلوی (834 ه. ق)………………………………………………………………………………..68
3-2-11- اصول ابن‌اسیرجامی (839 ه. ق)……………………………………………………………………………………….69
3-2-12- معراج نامه شاهرخی (840 ه. ق) ………………………………………………………………………………………70
3-2-13- تاریخ جهانگشا عطاملک جوینی (841 ه. ق) …………………………………………………………………….71
3-2-14- نظامی، خسرو و شیرین (845-855 ه. ق)………………………………………………………………………..72
3-2-15- شاهنامه محمدجوکی (848 ه. ق)…………………………………………………………………………………….73
3-2-16- دیوان قاسم (863 ه. ق)………………………………………………………………………………………………….73
3-2-17- کلیات سعدی (866 ه. ق)………………………………………………………………………………………………..73
3-2-18- سبحه‌الابرار (890 ه. ق)………………………………………………………………………………………………….75
3-2-19- خاوران‌نامه (881- 891 ه. ق)…………………………………………………………………………………………..76
******
فصل چهارم: تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی وغیر قرآنی دوره تیموری
4- 1- تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی دوره تیموری…………………………………………………………….78
4-1-1- تذهیب صفحات آغازین……………………………………………………………………………………………………..79
4-1-2- تذهیب صفحات متن…………………………………………………………………………………………………………83
4-1-2-1- فضای بالا و پایین………………………………………………………………………………………………………………….86
4-1-2-2- فضای درون متن………………………………………………………………………………………………………………….90
4-1-2-3- فضای حواشی………………………………………………………………………………………………………………………96
4-1-2- صفحات اختتامیه……………………………………………………………………………………………………………..103
4-1-3- جدول کشی…………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2- تحلیل ساختاری تذهیب‌های غیر قرآنی دوره تیموری……………………………………………………..106
4-2-1- صفحات آغازین………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-2- صفحات متن……………………………………………………………………………………………………………………114
4-2-2-1- تزیینات بالا وپایین متن………………………………………………………………………………………………………..114
4-2-2-2- تزیینات درون متن………………………………………………………………………………………………………………117
4-2-2-3-فضای حواشی……………………………………………………………………………………………………………………..119
4-2-3- صفحات تتمه…………………………………………………………………………………………………………………122
******
فصل پنجم: بحث و نتیجه
5- 1- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………126
5- 2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..129
5- 3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..130
گزارش کار عملی…………………………………………………………………………………………………………………..133
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….155
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: حاکمان دوره‌ی تیموری و پایتخت آنها………………………………………………………………………………………………………………………….28
جدول 2-2: مکاتب هنری دوره تیموری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
جدول4-1: صفحات تزیینی نسخ قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………123
جدول 4-2: صفحات تزیینی نسخ غیرقرآنی……………………………………………………………………………………………………………………………………124
جدول 5-1: ویژگی های دونوع تذهیب مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………….132
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر2-1: مسجد کبود تبریز(کیانی،1385: 59). 13
تصویر2-2: شاهنامه بایسنقری، (پاکباز،1379). 14
تصویر3-1: قرآن منسوب به بایسنقری، مأخذ:(خلیی،1381). 32
تصویر3-2: قرآنی به خط محقق شمس الدین بایسنقری، موزه هنرترک واسلامی، مأخذ:(شایسته‌فر،1388). 33
تصویر3-3: نسخه قرآنی به خط نسخ عمراقتا، 1405- 1400/ 808- 803، مجموعه ناصرخلیلی، مأخذ:(همان). 34
تصویر3-4: قرآنی به خط ثلث، 890 ه. ق، کاتب محمدطغرایی، مأخذ(شاهکارهای آستان قدس رضوی). 35
تصویر3-5: قرآنی به خط نسخ، 823هجری، مأخذ(همان). 36
تصویر3-6:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درموردکتاب آرایی، روش تحقیق، عصر تیموری

Related articles

منابع و ماخذ پایان نامه انواع ارتباطات، انتقال اطلاعات، سلسله مراتب

ن افراد گروه و یا برای آنها درهنگام کار اتفاق می افتد، سرو کار دارد. فرایند، دامنه وسیعی از موارد را در بر می گیرد؛ نظیر : مشارکت، شیوه نفوذ ، هنجارها ، رویه های تصمیم گیری و بسیاری دیگر. مطالعه شیوه ای که در آن افراد در درون یک گروه عمل می کنند، بسیار […]

Learn More

پایان نامه ارشد درمورد کتاب آرایی، روش تحقیق، عصر تیموری

همچون بیان مسئله، روش تحقیق، اهداف و… پرداخته شده است. در فصل دوم بعد از ذکر مختصری از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی این دوره، تعریف مختصری از اصطلاحات تذهیب بیان شده است، همچنین سیر تذهیب و ویژگی‌های آن در ادوار مختلف هنری به ویژه دوره‌ی تیموری بررسی شده‌است. در فصل سوم نگارنده، به معرفی نسخ […]

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ارتباطی آنان رابطه وجود دارد. بین ویژگی های دموگرافی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد. بین مهارت ارتباطی معلمان با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. وهمچنین از میان مولفه های مهارت ارتباطی ، بین مهارت کلامی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. و بین […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید