منبع پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، صاحب نظران

6 – دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است.
7 – دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است .
8 – دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است .
9 – بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند .
10 – میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است .
11 – میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است .
متغیر ها :
تعریف متغیر : متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .
تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرک یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .
متغیر مستقل : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت
متغیر وابسته : سبک های مدیریت شامل : سبک دموکراتیک ، استبدادی ، وظیفه مدار ، رابطه مدار ، مشارکتی
تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که تحریک شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .
تعریف متغیر کنترل : متغیری که تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .
متغیر کنترل : مقطع تحصیلی
تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود که به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستکاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .
متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها :
1 – سبک مدیریت : عبارت است از الگوی رفتاری که مدیر هنگام هدایت کردن فعالیتها ی دیگران از خود نشان می دهد . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می‌شود .
2 – سبک مدیریتی مشارکتی : در این سبک تمام کاکنان در تصمیم گیریها مشارکت دارند در واقع مدیر برای انجام برنامه در سازمان با کارکنان خود مشورت می کند در این تحقیق با ساتفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می شود .
3 – سبک مدیریتی رابطه مدار : افرادی که به روابط انسانی بیشتر توجه می‌کنند و هدف اصلی در این سبک رضایت خاطر کارکنان و حل مشکلات آنها است . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های ندیریت سنجیده می شود .
4 – سبک مدیریت استبدادی :در این سبک تمام تصمیمات برعهده مدیر است و تمرکز اصلی بر روی کار است و نباید هیچ مسئله شخصی وارد کار شود . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می‌شود .
5 – سبک مدیریتی دموکراتیک : در این سبک مدیر از همه تیم نظر می خواهد و اکثریت هستند که حکومت می‌کنند . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های مدیریت سنجیده می‌شود .
6 – سبک مدیریتی وظیفه مدار : افرادی تمام سعی و تلاش خود را در برآوردن اهداف سازمان بدون توجه به روابط انسانی انجام می دهند. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبک های رهبری سنجیده می شود .
انواع سبک های مدیریت
مدیریت و رهبری1
بعضی از صاحب نظران مدیریت، رمز موفقیت مدیر را در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی می دانند و از این رو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهداف سازمان دانسته اند. –
(ابراهیمی 1374، ص 125 ).
متفکران علوم انسانی، مفهوم مدیریت یارهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار می دهند، گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می دانند و گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع تری نسبت به مدیریت قائلند و آن را توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت هدف های معین می دانند.( همان منبع ف ص 126) .
سخن کوتاه این که اگر رهبری نفود در دیگران جهت کسب هدف خود باشد، مدیریت، نفوذ در دیگران جهت کسب اهداف سازمانی است.
سبک رهبری2
طریقی که رهبر از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند، سبک رهبری نامیده می شود.( سلطانی، 1377 ، ص 65) .
اکنون این سوال به ذهن می آید که چگونه می توان در دیگران نفوذ کرد؟
در جواب باید گفت که راه نفوذ، داشتن قدرت است که به طور کلی به دو بخش قدرت پست و مقام و قدرت شخصی تقسیم می گردد.( همان منبع ، ص 66 ) .
الف) خصوصیات رهبر
هوش : معمولا رهبران باهوش تر از پیروان خود هستند، زیرا کار رهبری نیازمند تجربه و تحلیل مشکلات و مسائل پیچیده است. .( بصری ، 1369،ص 45).
بیان رسا: علاوه بر هوش، رهبر برای نفوذ در پیروان و ترغیب آنان به متابعت از خود باید از بیان رسایی نیز برخوردار باشد( همان منبع ، ص 46) .
?) رشد اجتماعی و وسعت نظر به ظرفیت فکری و نفسانی رهبر باید به گونه ای باشد که از لحاظ روحی، مغلوب ناکامی ها یا مغرور از موفقیت نگردد، از این رو باید در مقابل موانع و تلخی ها، قدرت عمل زیادی داشته باشد و دشمنی و عداوت با دیگران را در کار رهبری دخالت ندهد.(فلاحی ، 1375، ص 112) .
?) انگیزش درونی3: رهبران میل زیادی به موفقیت دارند، پس از دست یافتن به یک هدف توقعات آنها زیاد شده، به کسب هدف های بالاتری می اندیشند. هر موقعیتی موجب موفقیت دیگری برای آنها می گردد. اگر چه تلاش های آنان، بیشتر متوجه برآوردن تمایلات و اهداف ایشان است، اغلب دوست دارند که به نحو منصفانه ای از پاداش های مالی نیز بهره مند گردند. رهبر، طرز تلقی و ارزش های درونی خویش را نمی تواند از کارکنانش پنهان بدارد. زیرا باید با اندیشه و عملش ایشان را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین رهبر باید ارزش هایی را به کارکنان ارائه دهد که ضمن حفظ احترام ایشان در آنان تاثیر بگذارد، چون اگر رهبری فقط به ارضای تمایلات خود بیاندیشد و کارکنان خود را محکوم به انجام اوامر خود بداند، دچار مشکلات فراوانی خواهد شد.( همان منبع ، ص 113) .
ب) نظریه های رفتار رهبری
به طور کلی دو نوع رفتار برای رهبران مورد تاکید قرار گرفت
الف) سبک آمرانه سنتی4( نامی ، 1373، ص 15) .
ب) سبک دموکراتیک که بر روابط انسانی تاکید دارد. استفاده از هر سبک ، مبتنی بر مفروضات رهبر درباره منشا قدرت خود و طبیعت انسان است. رهبری که قدرتش را ناشی از مقام خود می داند و انسان را ذاتا تنبل و غیرقابل اعتماد می شناسد، رفتاری آمرانه خواهد داشت و در صورتی که قدرت خود را ناشی از پیروانش بداند و انسان را به عنوان موجودی خودجوش و مسئولیت پذیر که می تواند به طرز شایسته ای انگیزش پیدا کند، بشناسد، سبک دموکراتیک را پیش خواهد گرفت، البته سبک های رهبری دیگری نیز میان این دو حالت وجود دارد.( همان منبع ، ص 16) .
سیستم های مدیریتی5
?) سیستم آمرانه و سازمان یافته: مدیریت، اعتماد و اطمینان به زیردستان ندارد. بیشتر تصمیم ها و تعیین اهداف، در رده های بالای سازمان اتخاد می شود.( حاضر ،1371، ص 26) .
?) سیستم دلسوزانه:6 مدیریت اعتماد و اطمینان زیادی به زیردستان دارد. ارتباط میان مافوق ومادون ، همراه با ترحم و دلسوزی و از جانب مادون، همراه با ترس و احتیاط است.( همان منبع ، ص 27) .
?) سیستم بر مبنای مشاوره: در این سیستم مدیریت نه به طور کامل، ولی اعتماد و اطمینان قابل ملاحظه ای به زیردستان دارد، تعیین خط مشی و تصمیم گیری های عمومی، در سطح بالا انجام می گیرد، ولی ارتباط زیردستان در سلسله مراتب دو طرفه است.( کوهستانی ، 1376، ص85)
?) سیستم روابط انسانی7: در این سیستم مدیریت اعتماد و اطمینان کامل نسبت به زیردستان دارد. تصمیم گیری به طور گسترده ای در سراسر سازمان پخش است.( همان منبع ، ص 86).
از آنجایی که الگوهایی که نظریه پردازان رفتار رهبری ارائه داده بودند، نتوانسته بود، فرآیند رهبری را به طور کامل و دقیق توصیف کند، بحث انطباق رفتار رهبر با شرایط، به میان آمد. بعضی از صاحب نظران، رهبری را تابعی از سه دسته عوامل مربوط به رهبر، پیرو و متغیرهای وصفی می دانند که به صورت زیر می توان نمایش داد.( همان منبع ، ص 88) .
متغیرهای وضعی× پیرو× رهبر f= رهبری
اگر شرایط برای مدیریت رهبری کاملا مناسب باشد، یعنی مدیر از قدرت شخصی و پست و مقام بسیار بالایی برخوردار باشد و ابعاد کار نیز کاملا مشخص باشد، یا برعکس اگر مدیر مورد قبول کارکنان نباشد و نتوانسته باشد حمایت مافوق ها را جلب نماید و کار نیز کاملا نو باشد، در هر دو حالت سبک کارگرا و آمرانه بسیار موثر است و اگر شرایط بین این دو، نهایت مطلوب و نامطلوب باشد، در آن صورت سبک لیبرال (روابط انسانی) کارساز است. نمودار زیر رابطه میان سبک و متغیرهای سه گانه را نشان می دهد.( آهنچیان ، 1375، ص 116) .
بیشتر مدیران، دارای سبک ی هستند که با ویژگی های خودشان انطباق دارد یا برایشان سهل تر است و تنها معدودی از مدیران می توانند سبک خود را با شرایط افراد گوناگون منطبق سازند. تمامی صاحب نظران مدیریت، حتی طرفداران سبک لیبرال اذعان دارند، سبک ی که در گذشته و حال در جهان غلبه داشته، سبک محافظه کار بوده است. گو این که طرف داران سبک لیبرال پیش بینی می کنند که در آینده سبک لیبرال غلبه خواهد کرد.( همان منبع ، ص 117) .
گذشته از دو سبک عمده بالا، سبک میانه ای نیز هست، سبک ی که آمیزه ای از هر دو سبک است در سبک میانه، مدیریت به بعضی از جبنه های شغل مدیریت محافظه ک ار و نسبت به جنبه های دیگر لیبرال است.
انگیزش8
عده ای، انگیزه ها را نیازها، خواسته ها، تمایلات، یا قوای درونی افراد تعریف می کنند. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به دیگر سخن هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد.( مترجم زاهدی ، 1375، ص 144) .
? نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو9:
در این نظریه، احتیاجات بشری به پنج طبقه تقسیم بندی شده است و آن را سلسله مراتب نیازها می نامند.
منظور از سلسله مراتب نیازها این است که وقتی یکی از احتیاجات تا حدی بر طرف شد، احتیاجات دیگری پدیدار می شود. برای مثال وقتی احتیاجات جسمانی یک فرد برطرف شد، یا به بیان دیگر شخصی از نظر خوراک، پوشاک و مسکن مشکلی نداشت، دیگر این نیاز در ایجاد حرکت در شخص نقش مهمی نخواهد داشت بلکه بلافاصله احتیاج دیگری از طبقه بعدی ظهور می کند که آن نیاز در انسان ایجاد حرکت می کند.( همان منبع ، ص 145) .
دانشمندان معتقدند اگر احتیاجات جسمانی کارکنان برآورده شود، آنان حداکثر تلاش خود را برای کسب هدف های سازمان به کار خواهند برد. این گونه مدیران معمولا از خود سوال می کنند که چرا بر کارایی سازمان اضافه نمی شود، در حالی که ما پول خوبی می پردازیم و شرایط کار عالی است. در حقیقت پولی که به کارمندان یک سازمان پرداخت می شود تا احتیاجات جسمانی خود را از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن تامین کند، وقتی به مصرف می رسد که آنها در خارج از محیط سازمان خود هستند و معمولا هر کس پول را موقع کار خرج نمی کند. بنابراین پول به تنهایی نمی تواند انگیزه ای در کارمندان سازمان ایجاد کند.(مترجم طوسی ، 1377 ، ص 65) .
ارضای نیاز قدرت و منزلت، یکی از ابعاد درونی نیاز احترام است. احساساتی مانند اتکای به نفس ارزش داشتن، صلاحیت، قابلیت داشتن و مانند آن را در فرد به وجود می آورد. حال آن که عدم ارضای این نیازها باعث می شود که شخص احساس خود کم بینی، ضعف و بی پناهی کند و احتمالا ناراحتی های عصبی در شخص ایجاد گردد.( همان منبع ، ص 66 ) . .
چالشی بودن کار: در صورتی که انجام نه چندان آسان و نه محال باشد، گفته می شود، چالشی است. وظایف، مسئولیت ها و قدرت مجریان باید متناسب با نیاز و توانایی های ایشان در کار باشد.( اینترنت 1)
مقام: یکی از انگیزه های آدمی داشتن موقعیت اجتماعی است که

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

Related articles

منبع پایان نامه ارشد با موضوع صنعت مواد

محلول در آبی تعریف می‎شوند که توانایی ایجاد ویسکوزیته یا سیستم‌های آبی ژل‌شونده را دارند. هیدروکلوئیدها به ‎عنوان افزودنی‎های چند منظوره در فرآوری مواد غذایی و به ‎منظور بهبود خواص کاربردی مانند ویسکوزیته، ظرفیت جذب آب و پایداری امولسیون‎ها مورد توجه‎ هستند (سنگتونگ و تونگکاو، 2009؛ براوین و همکاران، 2006). برخی از هیدروکلوئیدها و اساساً […]

Learn More

تحقیق درمورد سطح پوشش برف، سنجش از دور، بهره بردار

دیگر، تلاش در زمینه ی تعیین حدی است که فراتر از آن، آثار عوامل فرسایش به صورتی متفاوت در محیط ظاهر شده باشند. کنترل و مهار منابع محدود آب شیرین، از اولویت های اصلی برنامه ریزی برای منابع آب کشور می باشد. یکی از این منابع، نزولات جوی در ارتفاعات است که سهم بیشتری از […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع سورفکتنت، زئولیت، شیت

…………………………………………..49 2-1-3- مواد مورد استفاده برای اصلاح نانو شیت زئولیت با نافلزی نظیر فسفر …………………………..50 2-3-نرم افزارها ………………………………………………………………………………………………………………………..51 2-4- سنتز سورفکتنت نامتقارن……………………………………………………………………52 2-5- سنتز سورفکتنت متقارن……………………………………………………………………………….53 2–6 سنتز نانو شیت ZSM-5………………………………………………………………………54 2-7- اصلاح نانوشیت ZSM-5 با فسفر ………………………………………………………….58 2-8- روش های خصوصیت سنجی نانو شیت های سنتز شده …………………………..61 2-8-1-تجزیه و تحلیل به وسیله پراش […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید