دانلود پایان نامه با موضوع سورفکتنت، زئولیت، شیت

…………………………………………..49
2-1-3- مواد مورد استفاده برای اصلاح نانو شیت زئولیت با نافلزی نظیر فسفر …………………………..50
2-3-نرم افزارها ………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-4- سنتز سورفکتنت نامتقارن……………………………………………………………………52
2-5- سنتز سورفکتنت متقارن……………………………………………………………………………….53
2–6 سنتز نانو شیت ZSM-5………………………………………………………………………54
2-7- اصلاح نانوشیت ZSM-5 با فسفر ………………………………………………………….58
2-8- روش های خصوصیت سنجی نانو شیت های سنتز شده …………………………..61
2-8-1-تجزیه و تحلیل به وسیله پراش پرتو -X…………………………………………………………………..61
2-8 -2-میکروسکوپ الکترونی روبشی ……………………………………………………………………………62
2-8-3- میکروسکوپ الکترونی عبوری…………………………………………………………………………….63
2-8-4- انالیز ساختارتخلخل ها و اندازه گیری مساحت سطح از طریق جذب گاز N2 ……………….64
2-8-5-خصوصیت سنجی با طیف سنجی مادون قرمز ………………………………………………………….64
فصل سوم : نتایج و بحث
3-1- نتایج CNMR13 سورفکتنت های سنتز شده ……………………………………..65
3-2- نتایج انالیز XRD وSEM برای نانو شیت سنتز شده با سورفکتنت متقارن و نامتقارن……………….69
3-3- نتایج خصوصیت سنجی نانو شیت زئولیت با میکروسکوپ الکترونی روبشی ………………………71
3-4 نتایج خصوصیت سنجی نانو شیت زئولیت با میکروسکوپ الکترونی عبوری …………………………76
3-5 نتایج خصوصیت سنجی با پراش پرتو -X…………………………………………………………………..77
3-6- نتایج طراحی آزمایش ………………………………………………………………………………………….82
3-6-1- آنالیز واریانس ……………………………………………………………………………………………………………82
3-6-2- نمودار پارتو ………………………………………………………………………………………………………………83
3-6-3- تاثیر فاکتورهای اصلی …………………………………………………………………………………………………84
3-6-4- ضریب رگرسیون بر اورد شده ……………………………………………………………………………………..85
3-6-5- پاسخ بهینه ………………………………………………………………………………………………………………….87
3-7- نتایج انالیز نانو شیت سنتز شده با شرایط بهینه ……………………………………………………92
3-8- نتایج جذب فسفر ………………………………………………………………………………………..95
3-9- استفاده از طیف سنجی IR و روش تفکیک منحنی چند متغیره با کمترین مربعات تناوبی برای تحلیل روند سنتز نانو شیت زئولت ZSM-5……………………………………………………….96
3-10-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………..100
3-11-پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………101
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………103
فهرست جدوال ها
عنوان صفحه
جدول 1-1: مثال های نانو مواد و اندازه ی آن ها …………………………………………………………….5
جدول 2-1: مقدار بیشینه و کمینه فاکتورهایدر طراحی آزمایش…………………………………………56
جدول 2-2: نتایج طراحی آزمایش ………………………………………………………………………………57
جدول 3-1: نتایج ضخامت لایه های بدست امده به روش نرم افزاری …………………………………76
جدول 3-2:آنالیز واریانس برای پاسخ……………………………………………………………………………83
جدول 3-3 : ضریب رگرسیون براورد شده برای پاسخ ……………………………………………………..86
جدول 3-4: شرایط بهینه محاسبه شده توسط نرم افزار………………………………………………………..91
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1: انواع سیلیکا بر اساس اندازه …………………………………………………………………………………….8
1-2: دسته بندی آیوپاک بر اساس اندازه حفره ………………………………………………………………….8
1-3: نوع تخلخل ها براساس شکل و موقعیت ……………………………………………………………………9
1-4:نانو حفره های تولید شده در الومینا …………………………………………………………………………..10
1-5: محصولات قابل تولید با فرایند سل ژل……………………………………………………………………..11
1-6: شمایی از سنتز هیدروترمال ……………………………………………………………………………………13
1-7: سنتز زئولیت ZSM-5 به روش فضای محبوس ………………………………………………………….15
1-8: شمایی از روند سنتز نانو ذرات با استفاده از روش میکرو امولسیون ………………………………..16
1-9: برخی از زئولیت های رایج ……………………………………………………………………………………18
1-10: ساختار کانالی زئولیت ZSM-5……………………………………………………………………………20
1-11: مکانیسم هسته زایی زئولیت ZSM-5 ……………………………………………………………………21
1-12: طرز قرار گرفتن سورفکتنت در کانال های زئولیت ………………………………………………….23
1-13:مکانیسم عمومی سنتز زئولیت ………………………………………………………………………………28
1-14: شمایی از یک طیف مادون قرمز ………………………………………………………………………….30
1-15: تصویر طیف سنجی تبدیل فوریه …………………………………………………………………………31
1-16: شمایی از بازتابش ها در مادون قرمز …………………………………………………………………….33
1-17: مکانیسم ایجاد بازتابش انعکاسی – پخشی ……………………………………………………………..34
1-18: حالت های اسپین انرژی……………………………………………………………………………………..35
1-19:شمایی از یک میدان مغناطیسی ثانویه در اتم …………………………………………………………..36
1-20: نمونه ای از شکاف اسپین -اسپین ………………………………………………………………………..37
1-21: تغییرات مکان شیمیایی کربن ………………………………………………………………………………38
2-1: مکانیسم سنتز سورفکتنت نامتقارن ……………………………………………………………………….. 53
2-2:مکانیسم سنتز سورفکتنت متقارن ……………………………………………………………………………54
2-3: نحوه ی تبادل سورفکتنت با سطح زئولیت ……………………………………………………………….60
2-4: نمونه ای از طیف XRD برای نانو شیت زئولیت ZSM-5…………………………………………….62
2-5 : برهمکنش پرتوی الکترونی و نمونه………………………………………………………………………..63
3-1: ساختار دابکو ……………………………………………………………………………………………………..65
3-2: ساختار C6-D …………………………………………………………………………………………………….66
3-3: ساختار سورفکتنت نامتقارن ………………………………………………………………………………….66
3-4: طیف CNMRبرای سورفکتنت نامتقارن …………………………………………………………………67
3-5: ساختار سورفکتنت متقارن ……………………………………………………………………………………68
3-6: طیف CNMRبرای سورفکتنت متقارن …………………………………………………………………..69
3-7: الگوی پراش X برای نانو شیت زئولیت با استفاده از سورفکتنت نامتقارن ……………………….69
3-8: تصویر SEM برای سورفکتنت نامتقارن ………………………………………………………………….70
3-9: الگوی پراش X برای نانو شیت زئولیت با استفاده از سورفکتنت متقارن………………………….70
3-10: تصویر SEM برای سورفکتنت متقارن…………………………………………………………………..71
3-11: تصویر SEM برای Run1…………………………………………………………………………………..72
3-12: تصویر SEMبرای Run2…………………………………………………………………………………..72
3-13: تصویر SEMبرای Run3…………………………………………………………………………………..73
3-14: تصویر SEM برای Run5…………………………………………………………………………………..73
3-15: تصویر SEMبرای Run6…………………………………………………………………………………..74
3-16: تصویر SEMبرای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموز، دانش آموزان، ضمن خدمت

Related articles

پایان نامه رایگان درباره مواد معدنی، آسیای مرکزی، گیاهان دارویی

سبزیها نقش ضد سرطانی دارند . این ترکیبات خواص آنتی اکسیدانی دارند و فیبر محلول موجود در آنها خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی را کاهش می دهند. میزان توصیه شده مصرف سبزی ها و میوه ها توسط سازمان بهداشت جهانی 400 گرم در روز است(الکساندر23،2008). 2-8-1- مقدار اسید آسکوربیک در سبزیجات و میوه جات محتویات […]

Learn More

پایان نامه درمورد مقررات ملی، دینامیکی

در حالتی که فاصله‌ی تونل از سنگ بستر زیاد باشد(100 متر) نوع خاک تاثیری در مقادیر برش و خمش ایجاد شده در پوشش تونل ‌ها نخواهد داشت.به عنوان مثال می‌توان به نتایج مدل‌های T4، T12 اشاره کرد. د- در صورت ثابت بودن شرایط مدل از نظر نوع زلزله و عمق سنگ بستر زیاد(100 متر)، در […]

Learn More

منابع مقاله درمورد کلیله و دمنه، امیرخسرو دهلوی، اطلاعات مربوط

حکیم، حافظ، سعدی، نظامی و… است. در این بخش از پژوهش برخی از نسخ ادبی دوره تیموری را که دسترسی به آنها فراهم بود را گردآوری کرده و بر اساس تاریخ کتابت این نسخ، به ترتیب آنها را معرفی کرده‌ایم. 3-2-1- دیوان خواجوی‌کرمانی (799 ه. ق) «از سوانح زندگی کم‌تر سراینده‌ای به ‌اندازۀ زندگی ابوالعطاکمال‌الدّین […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید