نویسنده: admin3

پایان نامه ارشد درمورد آستان قدس رضوی، موزه ملی، امیرخسرو دهلوی

قرآنی به خط محمودسلطانی، 1420/ 823، مجموعه ناصرخلیلی، مأخذ(شایسته‌فر،1388). 37 تصویر3-7: قرآن ابراهیم سلطان، به خط ثلث، 827ه. ق، مأخذ(شاهارهای آستان قدس رضوی). 38 تصویر3-8: قرآنی به خط نسخ،... دنباله مطلب

Learn More