مقابله با هیجان‌های شدید دیگران

آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

تشخیص حق انتخاب‌های دیگر برای تصمیم‌گیری

برنامه‌ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود

مسامحه (برای حل تعارض)

دوست یابی

ابراز وجود و گوش دادن

رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر

توضیح ارزش‌ها

تنظیم وقت
(فتحی لواسانی، ۱۳۷۸).

– تشخیص راه‌حل‌های جدید برای مشکلات

آمادگی برای تغییر دادن تصمیم‌ها برای انطباق با موقعیت‌های جدید

آشنایی با مراکزی که به حل مشکلات، کمک می‌کنند

شروع و خاتمه ارتباطات

مذاکره و امتناع

احترام قائل شدن برای دیگران

انگیزش برای شناخت

تعریف ده مهارت اصلی زندگی
سازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارت‌های زندگی که در سال ۱۹۹۳ معرفی نمود ده مهارت را به عنوان مهارت‌های زندگی اصلی معرفی نمود. این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان مهارت‌های زندگی اصلی شناخته شده‌اند. این مهارت‌ها عبارتند از:
۱) مهارت تصمیم‌گیری: در این مهارت افراد می‌آموزند که تصمیم‌گیری چیست و چه اهمیتی دارد. آن‌ها هم‌چنین با انواع تصمیم‌گیری آشنا شده و مراحل یک تصمیم‌گیری را گام به گام تمرین می‌کنند. همچنین با رابطه موجود میان تصمیم‌گیری و سایر مهارت‌های زندگی از یک سو و رابطه تصمیم‌گیری با پیشگیری اولیه در بهداشت روانی از سوی دیگر آشنا می‌شوند.
۲) مهارت حل‌مسأله: این مهارت عبارت است از تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبروست، شناسایی و بررسی راه‌حل‌های موجود و برگزیدن و اجرای راه‌حل مناسب و ارزیابی فرایند حلمسأله تا به این ترتیب فرد دچار دغدغه و اضطراب نشود و از راه‌های غیر سالم برای حل مشکلات خویش استفاده نکند.
۳) مهارت تفکر خلاق: توانایی تفکر خلاق یک مهارت سازنده و پایه برای نیل به سایر مهارت‌های مرتبط با سبک اندیشیدن است. در این مهارت افراد فرا می‌گیرند که به شیوه‌ای متفاوت بیندیشند و از تجربه‌های متعارف و معمولی خویش فراتر روند و تبیین‌ها یا راه‌حل‌هایی را خلق نمایند که خاص و ویژه‌ی خودشان است.
۴) مهارت تفکر نقاد: این مهارت عبارت است از توانایی تحلیل عینی اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصی و شناسایی آثار نفوذی ارزش‌های اجتماعی، همسالان و رسانه‌های گروهی بر رفتار فردی.
۵) توانایی برقراری ارتباط مؤثر: این مهارت به معنای ابراز نیازها، احساسات و نقطه‌نظرهای فردی به صورت کلامی و غیرکلامی است.
۶) مهارت ایجاد و حفظ روابط بین‌فردی: مهارتی است جهت تعامل مثبت با افراد به ویژه اعضای خانواده در زندگی روزمره.
۷) مهارت خودآگاهی: خودآگاهی به معنای توانایی و ظرفیت فرد در شناخت خویشتن و نیز شناسایی خواسته‌ها، نیازها و احساسات خویش است. در این مهارت فرد هم چنین می‌آموزد که چه شرایط یا موقعیت‌هایی برای وی فشارآور هستند.
۸) مهارت همدلی کردن: این مهارت عبارت است از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران. در این مهارت فرد می‌آموزد که چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند، تفاوت‌های فردی را بپذیرد و روابط بین فردی خود را با افراد مختلف بهبود بخشد.
۹) مهارت مقابله با هیجانها: شناخت هیجان‌ها و تأثیر آن‌ها بر رفتار. هم چنین فراگیری نحوه اداره هیجان‌های شدید و مشکل‌آفرین نظیر خشم، مهارت مقابله با هیجان‌ها نامیده می شود.
۱۰) مهارت مقابله با استرس: در این مهارت افراد فرا می‌گیرند که چگونه با فشارها و تنش‌های ناشی از زندگی و هم چنین استرس‌های دیگر مقابله نمایند (فتحی و همکاران، ۱۳۸۵).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است