دانشگاه علوم انتظامي امين
دانشكده فرماندهي و ستاد
پايان نامه كارشناسي ارشد فرماندهي و مديريت انتظامي
عنوان:
بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین
استاد راهنما:
دكتر نظام هاشمي
استاد مشاور:
جناب سرهنگ دکتر امیر تقوی
محقق:
سرگرد علي وفاجو
(دوره 20 دافوس)
مرداد1393‍‍
تقديم به :
تمامي كبوتران خونين بال (شهداي ناجا) كه با قطره قطره خون پاكشان درخت تنومند عزت، افتخار و مجاهدت را آبياري كردنند و مظلومانه دعوت حق را لبيك گفتند.
تقديم به:
پدر و مادر خوبم، ياد دو فرشته زندگيم كه با گران بها گفته هايشان چون چراغي فروزان مسير زندگيم را روشن و منور ساختند.
تقديم به:
همسر صبور و وفادارم كه يادشان هر لحظه برايم گراميست و در تمام مراحل زندگي و طول تحصيل يار و ياورم بوده.
تقديم به:
زيباترين گل هاي زندگيم النا و مليسا
تقدير و تشكر
وظيفه خود مي دانم از زحمات بي شائبه كليه سروران و اساتيدي كه اينجانب را در انجام و اتمام اين پروژه تحقيقاتي ياري رسانده اند كمال تشكر و قدر داني را داشته باشم به خصوص از جناب آقاي دكتر نظام هاشمي كه بعنوان استاد راهنما با هدايت صحيح اجراي اين تحقيق را فراهم نموده اند.
از جناب سرهنگ امير تقوي كه به عنوان استاد مشاور در تنظيم و تدوين اين تحقيق تلاش فراواني داشته و با صعه صدر و متانت همواره از مشاوره ي ايشان استفاده كردم.
همچنين بر خود لازم مي دانم از فرماندهي و معاونين محترم دانشكده فرماندهي و ستاد علي الخصوص معاون محترم پژوهش دانشكده جناب سرهنگ دكتر بابائيان و همچنين جناب سرگرد روضه اي كه در تمامي مراحل پژوهش از نظرات و رهنمودهاي ايشان بهره برده ام تشكر و سپاسگزاري خود را تقديم نمايم.
در خاتمه از كليه همكارن و دوستاني كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق همكاري نموده اند كمال تشكر و قدرداني را دارم بنابراين اگر مطلب ارزنده اي در اين تحقيق باشد حاصل تلاش و همكاري جمع مذكور بوده است و لاغير.
چكيده
روانشناختی و شناخت ویژگی های روانشناختی و نحوه ی رفتار مدیران و مطالعه در این خصوص می تواند در بهبود کارایی محیط های کاری مثمر ثمر باشد سبک رهبری مدیر با طبیعت انسان و ویژگیها و افرادی که او در سازمان با آنها کار می کند بسیار مرتبط می باشد. برابر مطالعات انجام گرفته یکی از شرایطی که می تواند سبک رهبری و مدیریت یک مدیر را تحت تاثیر یا به نوعی مشخص نماید ویژگیهای روانشناختی و شخصیتی مدیر است و آگاهی از روانشناسی و شناخت جنبه های مختلف روحی و روانی مدیران می تواند یاری بخش هر سازمان و به نوعی می تواند سبک رهبری و مدیریت آنان را نیز تعیین نماید. در این تحقیق به بررسی رابطه این دو مقوله پرداخته شده است و هدف تحقیق فوق بررسی رابطه ویژگیهای روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت می باشد که در این راستا رابطه بین دو نوع سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار با چهار خرده مقیاس از ویژگیهای روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته شده است که عبارتند از:اميدواري، خوش بيني، خود كارآمدي و تاب آوري علاوه بر اين، متغيرهاي سن، جنس، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، تحصيلات و سنوات نيز در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه و جامعه آماري تحقيق فوق مديران عالي دانشگاه علوم انتظامي امين مي باشد كه در سال 1392 مشغول به خدمت بوده اند و تعداد آنها 62نفراست كه تعداد51 نفر بعنوان نمونه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته اند. در اين پژوهش كه از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفي است براي جمع آوري اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است كه عبارتند از: پرسشنامه ویژگی های روان شاختي و پرسشنامه سبك رهبري كه با طيف ليكرت بدست آمده است. اين پرسشنامه ها بعد از سنجش اعتبار در ميان جامعه آماري توزيع شدند. تجزيه و تحليل داده هاي پ‍ژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با استفاه از نرم افزا مورد پردازش قرار گرفته اند. براي آزمون فرضيات از آزمون و رگرسیون خطی استفاده گرديده است. نتايج و یافته های پژوهش از آن حكايت دارد که ارتباط معناداری بین خوش بینی ،تاب آوری، امیدواری و خودکار آمدی و سبک مدیریت وظیفه مدار وجود دارد و همچنین ارتباط معناداری بین خوش بینی و تاب آوری و سبک مدیریت رابطه مدار وجود دارد. اما بین تاب آوری و امیدواری با سبک مدیریت رابطه مدار رابطه معناداری در این تحقیق دیده نشد.و نیز در تحقیق فوق بر اساس پرسشنامه سبک رهبری منتج به این نتیجه شد که 44/. مدیران عالی دانشگاه سبک رابطه مدار 55% مدیران عالی دانشگاه سبک وظیفه مدار را بکار می گیرند و تنها 1% میانه رو می باشند. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت تقویت و توجه بیشتر به ویژگیهای روانشناختی فرماندهان و مدیران ارائه گردیده است.
كلمات كليدي:
ویژگی های روانشناختي، فرماندهان و مديران، ، سبك مديريت، رابطه مدار، وظیفه مدار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق………..
…………………………………………………………………………………………….4
1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….6