= میانگین افزایش روز مرغ های موجود در هر واحد آزمایشی وزن روزانه جوجه‌ها (گرم)
۳-۵-۳- اندازه‌گیری ضریب تبدیل غذایی
ضریب تبدیل غذایی در دورههای زمانی ۱ تا ۱۰ روزگی، ۱۱ تا ۲۱ روزگی، ۲۲ تا ۲۸ روزگی، ۲۹ تا ۴۲ روزگی و ۴۲-۱ روزگی محاسبه شد. ضریب تبدیل از تقسیم میانگین خوراک مصرفی بر میانگین افزایش وزن جوجه‌ها برای هر دوره محاسبه شد.
خوراک مصرفی در طی هر دوره
= میانگین خوراک مصرفی درهر دوره
روز مرغ‌های موجود در هر واحد
میانگین خوراک مصرفی در هر واحد در طول دوره
= میانگین دوره‌ای ضریب تبدیل غذایی
میانگین افزایش وزن هر واحد در طول دوره
۳-۶-کشتار و خونگیری
عملیات خونگیری و کشتار جهت بررسی چگونگی تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی صفات مربوط به لاشه در دو مرحله ( ۲۱ و ۴۲ روزگی) انجام شد. برای خونگیری در ۲۱ و ۴۲ روزگی، از هر تکرار ۲ قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب و خونگیری زیر بالی انجام و سپس در۴۲ روزگی کشتار و صفات مربوط به لاشه آن‌ها اندازه‌گیری شد.
۳-۶-۱- پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار
۳-۶-۱-۱- وزن اندام‌های گوارشی
پس از کشتار و جدا کردن سر و پاها و باز کردن شکم، اندام‌های قلب، کبد (بدون‌کیسه‌صفرا)، طحال، سنگدان، پیش‌معده، پانکراس و تیموس جدا و وزن آن‌ها اندازه‌گیری شد. پس از توزین و اندازه‌گیری هر کدام از صفات، جهت محاسبه وزن آن‌ها، وزن هر کدام بر وزن زنده جوجه‌ها تقسیم و در عدد ۱۰۰ ضرب شد. البته قسمت‌های سنگدان و پیش‌معده با دقت پاک شدند. برای محاسبه درصد قسمت‌های مختلف بدن از فرمول‌های زیر استفاده شد:
وزن اندام (گرم)
۱۰۰ ×  = درصد وزن اندام
وزن زنده (گرم)
چربی جدا شده از سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد به طور دقیق تخلیه و توزین شد. پس از تقسیم وزن چربی به وزن بدن و ضرب آن در عدد ۱۰۰، درصد چربی حفره بطنی محاسبه شد.
وزن چربی حفره بطنی (گرم)
۱۰۰×  = درصد چربی حفره بین بطنی
وزن زنده (گرم)
۳-۶-۲- پارامترهای خونی
آزمایش‌‌های خون شناسی شامل سه دسته آزمایش بود:
الف-آزمایش سلولهای خونی CBC: در این آزمایش شمارش گلبول‌های سفید،گلبول‌های قرمز، هماتوکریت و درصد هموگلوبین مشخص می‌شود. برای انجام این آزمایش، خون در لوله‌های آزمایشی که حاوی ماده EDTA، ریخته شد. بعد از خونگیری، نمونه‌های خونی به فریزر منتقل شدند. برای انجام این آزمایش از دستگاه سل کانتر[۲۸] استفاده شد.
ب- شمارش انواع گلبول‌های سفید CDC[29]: در این آزمایش نمونه‌های خون بر روی لام ریخته، خشک و فیکس شدند و جهت تعیین درصد انواع گلبول‌های سفید شامل نوتروفیل، لنفوسیت و ائوزینوفیل توسط میکروسکوپ به آزمایشگاه منتقل شدند.
ج-آزمایش‌های بیوشیمیایی خون: با توجه به اهداف آزمایش حاضر غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا HDL))، لیپوپروتئین‌های با دانسیته پائین LDL))، مجموع پروتئین و گلوکز خون مشخص شد. پس از انتقال نمونه‌های خون به آزمایشگاه به غیر از نمونه گلوکز خون، بقیه نمونهها برای چند ساعت در فضای آزمایشگاه نگهداری شد تا خون لخته شود و بتوان از آن سرم تهیه کرد. برای تهیه سرم، لولههای حاوی خون لخته شده سانتریفوژ شدند و برای مدت ۱۰ دقیقه و با سرعت۱۵۰۰ دور در دقیقه تحت نیروی گریز از مرکز قرار گرفتند. پس از خروج نمونهها از دستگاه سانتریفیوژ، با استفاده از یک سمپلر سرم نمونهها جمع آوری و به میکروتیوبهایی که از قبل شماره بندی شده بودند، انتقال یافت. این نکته مورد توجه بود که برای جلوگیری از مخلوط شدن جزئی سرمهای مختلف، برای هر نمونه سمپلر تعویض گردد. سرمها درون یخچال قرار گرفت تا در زمان مناسب برای هر آزمایش مورد استفاده قرار گیرند. برای انجام این آزمایش‌ها از دستگاهی به نام فتومتر[۳۰] (Auto Analyzer ) استفاده شد.
۳-۶-۲-۱- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم
کلسترول جزء اصلی ساختمان غشاهای سلولی و پیش‌سازی برای هورمون‌های استروئیدی و اسیدهای صفراوی است. کلسترول در سلول‌های بدن سنتز و از طریق مواد غذایی نیز جذب بدن می‌شود.کلسترول در پلاسما توسط لیپوپروتئین‌ها که مجموعه‌ای از لیپیدها و آپولیپوپروتئین‌ها هستند حمل می‌شود.کلسترول موجود در نمونه‌های سرم با استفاده از روش آنزیمی و با کیت تجاری تعیین شد. برای این منظور مقدار ۱۰ میکرولیتر از هر سرم توسط سمپلر به داخل لوله‌های آزمایش منتقل شد از کیت معرف تجاری کلسترول به هر نمونه به مقدار یکسان و معین (۱۰۰۰ میکرولیتر) اضافه شد و توسط تایمر، مدت زمان ۲۰ دقیقه، که توسط کارخانه سازنده کیت توصیه شده بود، سرم و محلول معرف آزمون با یکدیگر مخلوط شد. در یک لوله جدا که بعنوان استاندارد بود بطور همزمان به اندازه سرم‌های موجود در دیگر لوله ها (۱۰ میکرولیتر) نمونه استاندارد (تهیه شده از همان کارخانه) اضافه و در انتها به آن معرف اضافه شد. دستگاه فتومتر در طول موج معین مشخص شده توسط کارخانه سازنده کیت (۵۴۶ نانومتر) قرار گرفت. در لوله آزمایش دیگر جهت کالیبره کردن و کنترل دستگاه، محلول بلانک تهیه شد بدین ترتیب به جای نمونه سرم‌ها از آب مقطر استفاده شد. پس از سپری شدن زمان معین، ابتدا بلانک داخل دستگاه فتومتر قرار گرفت و چند بار توسط دستگاه مورد بازخوانی قرار گرفت و زمانی که عدد حاصله اعداد یکسانی را نشان داد آن عدد بعنوان نمودار پایه مورد استفاده قرار گرفت. سپس نمونه به ترتیب شماره داخل دستگاه قرار گرفته و میزان کلسترول آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت محلول نمونه استاندارد در دستگاه قرار گرفت. برای محاسبه مقدار کلسترول از فرمول زیر استفاده شد:
جذب نوری نمونه (نانومتر)
غلظت کلسترول استاندارد (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) × = غلظت کلسترول نمونه جذب نوری استاندارد (نانومتر) (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
برای تبدیل میلی گرم در دسی لیتر نمونه به میلی مول در دسی لیتر از فرمول زیر استفاده شد:
۰۲۵۸۶/۰ × (میلی گرم در دسی لیتر) کلسترول = مقدار کلسترول نمونه (میلی مول در دسی لیتر)
شایان ذکر است که پس از مخلوط کردن تمام نمونه‌ها و طی شدن زمان مربوطه، جذب نوری تمام نمونه‌ها و استاندارد در برابر محلول بلانک در طی ماکزیمم یک ساعت‌ توسط دستگاه فتومتر مورد ارزیابی قرار گرفت.
۳-۶-۲-۲- اندازه‌گیری مقدار تری‌گلیسرید سرم
روش اندازه‌گیری تری‌گلیسرید در پلاسما کاملاً مشابه کلسترول می‌باشد. مقدار سرم، معرف، استاندارد و طول موج نوری نیز مانند کلسترول می‌باشد با این تفاوت که از کیت‌های مربوط به تری‌گلیسرید استفاده می‌شد. با اینکه پایداری تری‌گلیسریدها در نمونه‌ها در دمای اتاق تا ۷ روز می‌باشد، اما پس از مخلوط شدن نمونه‌ها با معرف باید جذب نوری آنها در طی مدت یک ساعت اندازه‌گیری شود. مقدار تری‌گلیسرید نمونه ها توسط فرمول مشابه کلسترول و به صو رت زیر اندازه‌گیری شد.
جذب نوری نمونه (نانومتر)
مقدار تری گلیسرید در استاندارد × = غلظت تری‌گلیسرید نمونه (میلی گرم جذب نوری استاندارد (نانومتر) (میلی گرم در دسی لیتر)
و برای تبدیل میلیگرم در دسیلیتر نمونه به میلی مول در دسی لیتر از فرمول زیر استفاده می‌شود:
۰۱۱۲۶/۰ × (میلی گرم در دسی لیتر ) تری گلیسرید = مقدار تری گلیسرید نمونه
(میلی مول در دسی لیتر)
۳-۶-۲-۳- اندازه‌گیری مقدار لیپو پروتئین با دانسیته بالا ( HDL) و پائین LDL)) سرم
این آزمایش با استفاده از کیت HDL رسوبی انجام گرفت. ابتدا ۵۰۰ میکرولیتر از محلول رسوب دهنده به درون میکروتیوب‌های شماره‌دار برای هر تیمار ریخته و سپس ۲۰۰ میکرولیتر از نمونه به آن اضافه شد و پس از مخلوط شدن به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سپس به مدت ۲ دقیقه با ۱۰ هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. پس از سانتریفیوژ از محلول فوقانی به مقدار ۱۰۰ میکرولیتر به درون لوله آزمایشی که حاوی ۱۰۰۰ میکرولیتر معرف بودند ریخته شد و پس از ۲۰ دقیقه جذب نوری نمونه‌ها در برابر بلانک توسط دستگاه قرائت شد و اعداد بدست آمده یادداشت شد. مقدار HDL از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
غلظت HDL استاندارد × جذب نوری نمونه (نانومتر) = مقدار HDL نمونه (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
مقدار LDL از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
غلظت تری‌گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.