+ (HDL) – کلسترول = مقدار LDL نمونه (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
۵
۳-۶-۲-۴- اندازه‌گیری پروتئین کل سرم
بعد از جداسازی سرم از نمونه‌های خون، مقدار ۲۰۰۰ میکرولیتر معرف به درون لوله‌های آزمایشی ریخته شد و سپس ۵۰ میکرولیتر از سرم خون نمونه‌ها و استاندارد و آب مقطر جهت نمونه بلانک به لوله‌های آزمایشی اضافه شد. پس از مخلوط کردن، نمونه‌ها در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵دقیقه انکوبه شدند و سپس جذب نوری آن‌ها در ۵۴۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر ارزیابی شد. با توجه به این که ثبات رنگ ایجاد شده توسط معرف ۶۰ دقیقه می‌باشد، کل نمونهها در محدوده این مدت زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
جذب نوری نمونه (نانومتر)
غلظت پروتئین استاندارد (گرم در دسی‌لیتر) × = غلظت کل پروتئین نمونه (گرم جذب نوری استاندارد (نانومتر) در دسی‌لیتر)
۳-۶-۲-۵- اندازه‌گیری مقدار گلوکز سرم
برای تعیین گلوکز خون نمونه‌ها، مقدار ۱۰ میکرولیتر از هر نمونه سرم و استاندارد درون لوله آزمایش قرار گرفت و سپس به هر کدام مقدار ۱۰۰۰ میکرولیتر از معرف اضافه شد. در لوله بلانک مقدار ۱۰ میکرولیتر آب مقطر و ۱۰۰۰ میکرولیتر معرف مخلوط شد. پس از گذشت ۱۰ دقیقه (مطابق توصیه کارخانه سازنده کیت) از مخلوط شدن نمونه‌ها و معرف در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، ابتدا دستگاه با نمونه بلانک صفر شد و سپس نمونه ها به ترتیب توسط اسپکتوفتومتر در طول موج ۵۴۶ نانومتر قرائت شدند و در نهایت استاندارد هم به دستگاه معرفی شد. برای محاسبه مقدار گلوکز سرم خون از فرمول زیر استفاده شد:
جذب نوری نمونه (نانومتر)
غلظت گلوکز استاندارد (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) × = غلظت گلوکز نمونه جذب جذب نوری استاندارد (نانومتر) (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
۳-۷- طرح آماری و تجزیه واریانس داده‌ها
این طرح با استفاده از جوجه خروس‌های گوشتی سویه راس ۳۰۸ به مدت ۶ هفته انجام شد. در این آزمایش از ۱۹۲جوجه یک روزه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. طرح آزمایشی شامل۶ تیمار و ۴ تکرار دارای ۸ قطعه جوجه برای هر تکرار بود.
تجزیه آماری داده‌ها توسط نرم افزار SAS (2001 ) و با استفاده از رویه GLM انجام شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن ودر سطح ۵ درصد انجام شد.
مدل آماری در طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت زیر است:
Yij = µ + Ti +Rj + eij
Yij= صفت اندازه‌گیری شده (مشاهده مربوط به تیمار iام در بلوک jام)
µ= میانگین کل (مشاهدات)
Ti = اثر تیمارiام
Rj= اثر بلوکjام
eij = اشتباه آزمایشی
دادههای ثبت شده برای بیوشیمی خون و سلول‌های خونی براساس فرمول زیر، رویه Mixed و در قالب اندازه‌گیری‌های تکرار شده ( Repeated Measures) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ij + Rk + (T*R)ik+BRjk + eijk Yijk= µ + Ti +Bj + e
Yijk= مربوط به تیمارi ام از بلوک j امدر دوره k
µ = میانگین کل
Ti= اثر تیمار iام
Bj = اثر بلوکj ام
eij= اشتباه‌آزمایش اصلی
RK= اثر دوره Kام
(T*R)ik= اثر متقابل تیمار و دوره
BRjk=اثر متقابل بلوک و دوره
= اشتباه فرعی eijk
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱- اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی
۴-۱-۱- خوراک مصرفی (جوجه / گرم خوراک مصرفی)
نتایج حاصل از مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی در جدول ۴-۱ و تاثیر جیره‌های آزمایشی در دورههای مختلف پرورش بر میانگین مصرف خوراک در جدول ۴-۲ آورده شده است. همانطور که در جدول ۴- ۲ مشاهده میشود جیره‌های آزمایشی در دوره آغازین (۱۰-۱ روزگی) پرورش تأثیر معنیداری بر میزان خوراک مصرفی نداشتند (۰۵/۰P>). اما از لحاظ عددی در دوره آغازین بیشترین خوراک مصرفی را تیمار سین‌بیوتیک و کمترین خوراک مصرفی را تیمار شاهد به خود اختصاص داد. نتایج این تحقیق با مطالعات جانگ و همکاران (۲۰۰۷) مطابقت داشت، بطوری که این پژوهشگران اثر مخلوطی از روغن‌های فرار حاوی تیمول و کارواکرول را در دو سطح ۲۵ و۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم جیره بر مصرف خوراک مورد بررسی قرار دادند و تأثیر معنی داری در دوره‌پرورش (۱۰-۱ روزگی ) مشاهده نکردند[۱۰۳].
در دوره رشد (۲۸-۱۱ روزگی) از نظر آماری بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری مشاهده شد (۰۵/۰>‌P). بین تیمارهای دریافت کننده سین بیوتیک و سطوح مختلف آویشن و گل گاوزبان تفاوت معنی دار نبود (۰۵/۰ P>). بیشترین خوراک مصرفی در این دوره مربوط به تیمار شاهد بود که با همهی تیمارها تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰>‌P). کمترین میزان خوراک مصرفی در این دوره مربوط به تیمار حاوی ۵/۰ درصد آویشن بودکه فقط با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری داشت (۰۵/۰>‌P). در بین تیمارهای دریافتکننده مواد افزودنی بیشترین خوراک مصرفی مربوط به تیمار حاوی ۷۵/۰ درصد آویشن بود که با سایر تیمارهای دریافت کننده مواد افزودنی تفاوت معنی‌داری نداشت (۰۵/۰<‌P). به نظر میرسد مواد افزودنی استفاده شده در این آزمایش از طریق بهبود استفاده از مواد غذایی و در دسترس قرار دادن هر چه بهتر و استفاده بهینه از این مواد موجب بهره‌وری مناسبتر جوجهها از خوراک مصرفی شدند [۷۳]. تحقیقات مختلف نشان داد که تیمول و کارواکرول موجود در اسانس آویشن دارای خواص ضد میکروبی و ضد باکتریای است. بنابراین در روده جوجه‌های گوشتی موجب حذف عوامل پاتوژن و بیماریزا می‌شود و مقدار مواد مغذی بیشتری توسط پرنده جذب و در نتیجه با مصرف خوراک کمتری به افزایش وزن بالاتری می‌رسد [۷۳ و ۶۱]. لی وهمکاران (۱۹۹۸)، و ویلیام و لوسا (۲۰۰۱)، گزارش کردند که اسانسهای گیاهی احتمالاً از طریق افزایش تولید آنزیم‌های هضمی و ارتقاء عملکرد کبد باعث تحریک قابلیت هضم مواد مغذی می‌شوند [۱۱۷ و ۱۹۱]. در دوره پایانی (۴۲-۲۹ روزگی) پرورش تنها تفاوت بین تیمار شاهد و ۵/۰ درصد آویشن با دیگر تیمارها معنی‌دار بود (۰۵/۰>‌P). بیشترین خوراک مصرفی در این دوره مربوط به تیمار شاهد بود. کمترین میزان خوراک مصرفی در این دوره مربوط به تیمار حاوی سین بیوتیک بود که با تیمار شاهد و تیمار حاوی ۵/۰ درصد آویشن تفاوت معنیدار داشت (۰۵/۰>‌P). بیشترین خوراک مصرفی هم در بین تیمارهای دریافتکننده مواد افزودنی مربوط به تیمار ۵/۰ درصد آویشن بود که با دیگر تیمار بجز تیمار شاهد تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰>‌P).
در کل دوره پرورش (۴۲-۱ روزگی) بیشترین خوراک مصرفی مربوط به تیمار شاهد بود که با دیگر تیمارها تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰>‌P). در بین تیمارهای دریافت کننده مواد افزودنی کمترین مقدار خوراک مصرفی متعلق به تیمارحاوی ۷۵/۰ درصد گل گاو زبان بود که با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری نشان نداد (۰۵/۰>P). در بین تیمارهای دریافت کننده مواد افزودنی تفاوت معنی داری وجود نداشت (۰۵/۰>P). ویلیام و لوزا (۲۰۰۱)، گزارش کردند که روغن های فرار از طریق افزایش تولید آنزیم‌های هضمی و ارتقاء عملکرد کبد باعث بهبود قابلیت هضم می‌شوند [۱۹۱]. روغن‌های فرار ترکیبات پیچیده‌ای هستند که ترکیب شیمیای و غلظت ترکیبات مختلف آن‌ها متغیر است [۱۱۹]. اعمال اصلی روغن‌های فرار شامل کنترل پاتوژن‌ها، فعالیت ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، کمک به هضم از جمله تحریک فعالیت آنزیم‌های آندوژن، جذب نیتروژن و کنترل تولیدآمونیاک می‌باشد [۱۸۵]. نحوه عمل ضد میکروبی آن‌ها شامل تداخل با غشای سلول است که نفوذ پذیری به کاتیون‌هایی مانند H+ و k+ را تغییر می‌دهند [۴۸]. گیاه آویشن به دلیل دارا بودن روغن‌های فرار مثل تیمول و کارواکرول و لینالوئول در ساختار خود، و اثرات مهم گوارشی که این مواد گیاهی دارا می‌باشند، امروزه به عنوان یک محرک رشد گیاهی قوی در صنعت طیور جهان شناخته شده و نیز جایگزین انواع محرک‌های رشد شیمیایی شده است [۴۸] .

جدول ۴-۱ مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مربوط به خوراک مصرفی
مقایسه
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.