۴-۲- اثر جیره‌های آزمایشی بر تلفات و مرگ و میر
در کل دوره ۴۲ روزگی پرورش جوجههای گوشتی از نظر مرگ میر بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(۰۵/۰ P>).
۴-۳- تاثیرتیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون
مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی در جدول ۴-۷ و تأثیر جیره‌های مختلف آزمایشی بر متابولیت‌های سرم شامل گلوکز، پروتئین کل، تری‌گلیسرید،کلسترول، لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا و لیپوپروتئین‌های با دانسیته پایین با روشRepeated measure در جدول ۴-۸ آمده است.
۴-۳-۱- غلظت گلوکز سرم
نتایج جدول ۴-۸ نشان داد که بین میزان گلوکز خون تیمارهای مختلف آزمایشی در طول دوره پرورش از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (۰۵/۰ P>). از نظر عددی کمترین و بیشترین میزان گلوکز خون را به ترتیب تیمارهای ۷۵/۰آویشن و ۷۵/۰ گل‌گاو زبان به خود اختصاص دادند. در آزمایش ال‌کاسی و ال‌جامل (۲۰۰۸)، غلظت گلوکز خون جوجههای تغذیه شده با پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود [۵۰]. ترکیب‌های تیمول و کاروا کرول دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی خوبی هستند [۱۹۳ و ۱۱۴ و۱۵۹ و۱۵۱]. در فرانسه برای درمان از برگ و گل گیاه گل‌گاو زبان به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی استفاده می‌شود [۹۳]. ترکیبات آنتی اکسیدان گیاهی جذب گلوکز در روده را کاهش می‌دهد که این موضوع احتمالاًًًًًً با مهار آنزیم‌های گوارشی مانند آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز هیدرولیز کننده کربوهیدرات‌ها باعث مهار انتقال گلوکز به غشای چین خورده روده باریک و به تاخیر انداختن تخلیه محتویات معده به روده باریک می‌شود. عناصر موجود درگل گاو زبان شامل پتاسیم، فسفر، سدیم، کلسیم و منیزیم میباشد که میتوانند ترشح انسولین در بدن حیوانات و انسان را افزایش دهند [۱۵۰]. کربوهیدرات‌های موجود در گیاهان دارویی از قبیل گلوکز و الیگوساکاریدها در شرایط تخمیر بی‌هوازی باعث کاهش pH در بخش پایینی روده کوچک می‌شود که به بهبود خوراک مصرفی منجر می‌گردد [۴۴].
۴-۳-۲- غلظت پروتئین کل سرم خون
همان طور که در جدول ۴-۸ مشاهده می شود بین مقدار کل پروتئین پلاسمای موجود در تیمارهای مختلف آزمایشی در کل دوره ۴۲ روزگی پرورش از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود دارد (۰۵/۰<P). کمترین میزان پروتئین سرم را تیمار حاوی ۷۵/۰ درصد گل‌گاو زبان و بیشترین میزان پروتئین سرم را تیمار سین بیوتیک به خود اختصاص داد.
دیلاکوئیس و همکاران (۲۰۰۲)، بیان کردند بدلیل فعالیت اجزاء شیمیایی تیمول و کارواکرول در برخی گیاهان اثرات مثبتی روی سیستم گوارشی داشته و همچنین باعث افزایش فعالیت لیپاز و آمیلاز پانکراس و هضم پروتئین، چربی و سلولز می‌شوند [۷۴]. شواهد حاکی بر این مطلب هستند که عصارههای گیاهی دارای اثر تحریک کنندگی بر هضم خوراک هستند [۱۲۸]. ال کاسی و و ال‌جامل (۲۰۰۸)، گزارش کردند که پروبیوتیک و پری‌بیوتیک تأثیر معنی‌داری بر پروتئین، آلبومین و گلوبولین سرم خون جوجه‌های گوشتی ندارندکه با یافته های ما همخوانی ندارد [۵۰].
نتایج میانگین مربعات پروتئین کل در جدول ۴-۷ مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی نشان می‌دهدکه بین تیمار شاهد و تیمارهای حاوی مواد افزودنی تفاوت معنی دار وجود دارد (۰۱/۰>P). همچنین میانگین مربعات پروتئین کل بین تیمار حاوی سین بیوتیک و سطوح مختلف آویشن و گل گاو زبان تفاوت معنی داری وجود داشت (۰۱/۰>P).
۴-۳-۳- غلظت تری‌گلیسرید سرم خون
نتایج حاصل از این آزمایش در جدول ۴-۸ آمده است. نتایج نشان داد از نظر تری‌گلیسرید سرم خون بین تیمارهای مختلف آزمایشی اختلاف معنی داری وجود دارد (۰۵/۰>‌P). کمترین میزان تری گلیسرید سرم را تیمارسین بیوتیک داشت که با تیمار شاهد و ۵/۰ درصد آویشن تفاوت معنی‌داری داشت (۰۵/۰> P) ولی با سایر تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت (۰۵/۰ P>). بیشترین میزان تری گلیسرید سرم را تیمار شاهد داشت. بین تیمارهای دریافت‌کننده سطوح مختلف آویشن و گل گاو زبان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (۰۵/۰<P). لی و همکاران(۲۰۰۳) بیان کردند که کارواکرول میزان تری گلیسرید پلاسما را در جیره جوجه‌های تخمگذار لگهورن کاهش می دهد [۱۱۸]. در بررسی تاثیرکارواکرول و تیمول در سطح ۲۰۰ میلی‌گرم برکیلوگرم در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌ حاوی کلسترول و یا بدون کلسترول، کارواکرول و تیمول غلظت تری گلیسرید پلاسما را کاهش داد، اما کلسترول و HDL پلاسما راتحت تأثیر قرار نداد [۱۱۹]. گزارششده است که پروبیوتیک باعث کاهش تریگلیسرید سرم [۱۶۷] ، کلسترول [۱۰۶] و LDL کلسترول سرم [۱۰۸] در جوجههای گوشتی شد [۳۰]. میتوان گفت که روغنهای ضروری با منشأ گیاهی منجر به بهبود قابلیت هضم مواد مغذی از جمله پروتئین، چربی و سلولز شده، توسعه قابلیت هضم ایلئومی و همچنین قابلیت هضم کل دستگاه گوارش را به دنبال دارد، افزایش اثر آمیلاز و لیپاز پانکراس، تحریک کننده هضم، ارتقاء عملکرد پرنده و در نهایت باعث تحریک رشد می‌شود، شاید بتوان گفت که چون الیاف خام گیاهان دارویی بالاست این عوامل باعث افزایش دفع صفرا شده و موجب کاهش کلسترول و تری‌گلیسرید خون میشوند. همچنین کاهش تری گلیسرید می تواند به دلیل افزایش سطح باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک در روده جوجههای گوشتی باشد که توانسته است سطح تری گلیسرید خون را کاهش دهد ( ،۱۳۹۰). سانتوسو و همکاران (۱۹۹۵)، گزارش کردندکه پلیساکاریدها، فلاونوئیدها، گلیکوپروتئینها، پلیپپتیدها، استروئیدها، آلکالوئیدها و پکتین موجود در گیاهان دارویی میتوانند خاصیت کاهندگی لیپید سرم خون را دارا باشند [۱۰۴].احتمالاً بروز اثرات هیپوتریگلیسرومیک در جوجههای تغذیه شده با گیاهان دارویی به دلیل وجود ترکیبات فعال موجود در آنهاست که منجر به کاهش در فعالیت آنزیمهای لیپوژنیک شده بنابراین سنتز مجدد (de novo) اسیدهای چرب در کبد را کاهش میدهد] ۶ [.به نظر می‌رسد که روغن های ضروری با منشا گیاهی منجر به بهبود قابلیت هضم مواد مغذی از جمله پروتئین، چربی و سلولز و قابلیت هضم ایلئومی شده و همچنین با افزایش اثر آمیلاز و لیپاز پانکراس باعث تحریک هضم و ارتقاء عملکرد پرنده میشوند. کارواکرول غلظت تری گلیسریدهای پلاسما را کاهش می‌دهد [۱۱۸].
۴-۳-۴- غلظت کلسترول
مقایسه میانگین غلظت کلسترول سرم خون تیمارهای آزمایشی در جدول ۴-۸ آمده است. نتایج نشان داد که بین تیمار شاهد و سین بیوتیک تفاوت معنی داری وجود دارد(۰۵/۰>‌P). کمترین میزان کلسترول سرم خون را تیمار سین بیوتیک و بالاترین میزان کلسترول مربوط به تیمار شاهد بود(۰۵/۰>‌P). بین تیمارهای دریافت کننده مواد افزودنی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (۰۵/۰ P>). لی و همکاران (۲۰۰۳)، گزارش کردند که دو ترکیب موجود در آویشن (تیمول و کارواکرول) در زمان افزودن به جیره جوجه‌های گوشتی غلظت کلسترول سرم را در آن‌ها کاهش دادند که این اثرکاهندگی به مهار یک آنزیم مهم (۳-هیدروکسی ۳-متیل گلوتاریل کوانزیم آ ردوکتاز) در مسیر سنتز کلسترول نسبت داده می شود و همچنین گزارش کردند که تیمول و کارواکرول در غلظت های جیره ای ۱۵۰ قسمت در میلیون کلسترول سرم در جوجه های لگهورن را کاهش می‌دهد [۱۱۸]. آل کاسی و همکاران (۲۰۰۸)، گزارش کردند که پروبیوتیک و پری‌بیوتیک‌ها باعث کاهش کلسترول می‌شوند،کاهش در سطح کلسترول به دلیل مصرف کلسترول توسط برخی لاکتوباسیل ها و به قابلیت آن‌ها در تجزیه صفرا بر می‌گردد [۵۰]. سازوکار عمل ترکیبات آنتی‌اکسیدان در کاهش لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها از طریق مهار بیوسنتز کلسترول و افزایش تبدیل کلسترول به اسیدهای صفراویی، همچنین افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز می باشد. به این ترتیب غلظت کلسترول که از اجزای تشکیل دهنده لیپوپروتئین هاست کاهش می یابد و به دنبال آن از سنتز لیپوپروتئین ها نیز کاسته می‌شود، از طرفی با فعال شدن لیپوپروتئین لیپاز تجزیه لیپوپروتئین‌ها افزایش یافته و غلظت آن‌ها کاهش می یابد] ۳۳٫[ یک سازوکار پیشنهادی جهت کاهش کلسترول تحت تأثیر روغن های اسانسی به این صورت است که کلسترول در غشای لیپیدی سلول ها وجود دارد که احتمالا فعالیت رادیکال های آزاد درون سلولی، اکسیداسیون کلسترول را افزایش می دهد [۱۳۹]. استفاده از پری‌بیوتیک و پروبیوتیک ها با فعال کردن باکتری‌های اسید لاکتیکی، تولید آنزیم‌های تجزیه کننده، نمک های صفراوی و دکونژوگه کردن آن‌ها و به علاوه اسیدی کردن روده می‌توانند در کاهش سطح کلسترول دخالت نمایند. حلالیت اسیدهای صفراوی غیر کونژوگه در شرایط اسیدی کاهش یافته و در نتیجه جذب آن‌ها از روده کاهش می‌یابد و از طریق مدفوع دفع می‌شوند. برخی از میکروارگانیسم های موجود در پروبیوتیک‌ها از کلسترول موجود در محتویات گوارشی برای متابولیسم خود استفاده نموده که این باعث کاهش مقدار کلسترول جذب شده می‌شود [۱۳۴]. با توجه به مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت کاهش کلسترول سرم در تیمارهای حاوی افزودنیهای طبیعی (آویشن و گل گاو زبان) میتواند ناشی از اثر اسانس فرار آن‌ها (موسیلاژ، فلاونوئید ، آنتوسیانین ، آگلیکون دلفینیدین، سیانیدین و سینامالدئید و….) باشد. آزمایشات مختلف به خوبی نشان می دهد که مصرف پروبیوتیک می تواند سبب کاهش کلسترول پلاسما شود [۸۱ و۱۵۳]. گزارش شده است که مقدار کلسترول در سرم جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای حاوی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس در ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ روزگی به طور معنی‌داری از گروه شاهد کمتر بود، در حالی که در ده روزگی تفاوتی مشاهده نشد [۱۰۴]. برخی از میکروارگانیسم‌های موجود در پروبیوتیکها از کلسترول موجود در اندامهای گوارشی برای متابولیسم خود استفاده نموده که این باعث کاهش مقدار کلسترول جذب شده می‌شود [۱۳۷].
لاکتوباسیلها، دارای فعالیت بالای هیدرولیز نمکهای صفراوی می‌باشد که باعث دکونژوگه شدن آن‌ها میشود. دکونژگه شدن اسیدهای صفراوی باعث کاهش حلالیت آن‌ها در pH پایین شده و لذا باعث افزایش مقدار این اسیدها در مدفوع می شود [۱۰۸]. از طرفی دیگر میکروگانیسمهای پروبیوتیکی از فعالیت آنزیم هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم A که در سنتز کلسترول دخالت دارد ممانعت به عمل میآورند [۸۶]. کاهش کلسترول پلاسما توسط پروبیوتیکها را به قدرت لاکتوباسیلها در تجزیه صفرا نسبت می‌دهند [۹۵]. مهمترین مکانیسمی که پری بیوتیکها از طریق آن باعث کاهش کلسترول میشوند، کاهش جذب آن از طریق باند شدن با اسیدهای صفراوی و در نتیجه وادار شدن سلولهای کبدی به ساخت اسیدهای صفراوی جدید می باشد [۱۹۶].
آل کاسی و همکاران (۲۰۰۸)، گزارش کردند که پروبیوتیک و پری‌بیوتیک‌ها باعث کاهش کلسترول می‌شوند، کاهش در سطح کلسترول به دلیل جذب کلسترول توسط لاکتوباسیل‌ها و به قابلیت آن‌ها در تجزیه صفرا بر می‌گردد. ساز و کار عمل ترکیبات آنتی اکسیدان در کاهش لیپیدها و لیپوپروتئین ها از طریق مهار بیوسنتز کلسترول و افزایش تبدیل کلسترول به اسیدهای صفراوی، همچنین افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز می‌باشد. به این ترتیب غلظت کلسترول که از اجزای تشکیل دهنده لیپوپروتئین‌هاست کاهش می‌یابد و به دنبال آن از سنتز لیپوپروتئین ها نیز کاسته می‌شود، از طرفی با فعال شدن لیپوپروتئین لیپاز تجزیه لیپوپروتئین‌ها افزایش یافته و غلظت آن‌ها کاهش مییابد [۳۳]. یک ساز و کار پیشنهادی جهت کاهش کلسترول تحت تأثیر روغنهای اسانسی به این صورت است که کلسترول در غشای لیپیدی سلول‌ها وجود دارد که احتمالاً فعالیت رادیکال های آزاد درون سلولی، اکسیداسیون کلسترول را افزایش می‌دهد [۱۳۹ ]. به نظر میرسد با توجه به نتایج حاصل از آزمایش ما، میتوان امیدوار بود از طریق کاربرد گیاهان دارویی از جمله آویشن و گل گاو زبان در جیره جوجههای گوشتی، محصولات طیور حاوی چربی و کلسترول کمتر تولید و در نتیجه در کاهش مرگ و میر به دلیل بیماریهای قلبی- عروقی موفقیتهای مناسبی به دست آورد.
۴-۳-۵- غلظت لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا (HDL) سرم خون
نتایج جدول ۴-۸ نشان دهنده عدم تاثیرمعنی‌دار میزان لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا بین تیمارهای مختلف آزمایشی بود (۰۵/۰ P>). نتایج این آزمایش نشان داد علی رغم افزایش میزان HDL در بین بعضی تیمارهای حاوی مواد افزودنی در مقایسه با گروه شاهد، تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت (۰۵/۰<P). اما بیشترین میزان HDL پلاسمای خون را تیمار ۵/۰ درصد گل گاوزبان و کمترین میزان HDL خون را تیمار آویشن ۷۵/۰درصد به خود اختصاص داده بود. نتایج آزمایش ما با نتایج آزمایش ملکی زاده و همکاران (۱۳۸۹)، مطابقت داشت آن‌ها اثر دارچین، آویشن و آنتیبیوتیک را بررسی کردند و گزارش کردند که این مواد بر میزان HDL خون اثری نداشت.کیس و همکاران (۱۹۹۵)، گزارش کردند که تیمول و کارواکرول در غلظت ۱۵/۰ درصد (v/v) کلسترول سرم را در مرغ‌های لگهورن کاهش داد. HDL-کلسترول ، پلاسما با جیره‌های تیمول و کارواکرول تغییر نکرد [۶۳]. السون و قریشی (۱۹۸۳)، نشان دادند که اثرات هیپوکلسترومیک تیمول و کاروا کرول به مهار HMG-CoAردوکتاز مربوط است [۸۲]. شریچ (۲۰۰۰)، گزارش کرد که استفاده از کارواکرول باعث تحریک رشد و تکثیر لاکتو باسیلوس‌ها می‌شود. لاکتو‌باسیلوس‌ها نقش مهمی در بهبود فاکتور‌های خونی و کاهش لیپیدهای سرم دارند. HDL، کلسترول خوب است در حقیقت، بالا رفتن HDL یک عامل حفاظت کننده است. میزان بالاتر HDLموجب کاهش وقوع بیماری کرونر می‌شود. از مهم‌ترین استراتژی‌های که به منظور بالا بردن HDL به کار می‌رود استفاده از رژیم‌های غذایی کم چرب و کم کلسترول است. در مقابل کلسترول LDL(کلسترول بد) با افزایش بیماری انسداد عروق، یا با سخت شدن سرخرگ‌ها در ارتباط است. مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده عصاره آویشن شامل تانن‌ها، ساپونین‌ها، گلیکوزیدها و اسانس‌ها هستند. اجزای اصلی تشکیل دهنده اسانس آویشن تیمول، کارواکرول، پاراسیمول، لینالول و سینئول هستند. ساپونین‌ها می‌توانند باعث کاهش سطح کلسترول شوند [۱۸۳].
۴-۳-۶- غلظت لیپوپروتئینهای با دانسیته پایین (LDL) سرم خون
همان طورکه در جدول ۴-۸ نشان داده شده از نظر آماری بین جیره‌های مختلف آزمایشی از نظر LDL تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (۰۵/۰<P). از نظر عددی بیشترین مقدار LDL متعلق به تیمار گل گاوزبان ۷۵/۰ درصد و کمترین به تیمار سین بیوتیک بود. کلسترول LDL(کلسترول بد) با افزایش بیماری انسداد عروق، یا با سخت شدن سرخرگ‌ها در ارتباط است. مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده عصاره آویشن شامل تانن‌ها، ساپونین‌ها، گلیکوزیدها و اسانس‌ها هستند .اجزای اصلی تشکیل دهنده اسانس آویشن تیمول ، کاروا کرول، پاراسیمول، لینالول و سینئول هستند. ساپونین‌ها می‌توانند باعث کاهش سطح کلسترول شوند [ ۱۸۳]. براساس گزارشات متعدد داخلی و خارجی، بیماری های قلبی- عروقی و همچنین بیماری های آترواسکلروتیک عروق قلب از علل مهم و اصلی مرگ و میر و ایجاد ناتوانی در جوامع مختلف می باشد[۱۱۰]. این در حالی است که مطالعات مختلفی، نقش چربی‌های خون را در ایجاد بیماری های قلبی- عروقی ثابت نموده است [ ۹۳]. رابطه مستقیمی بین مقدار کلسترول LDL و میزان بروز بیماری های عروق قلب در مردان و زنانی که سابقه این بیماری ها را نداشته اند، وجود دارد [۹۳]دو روش عمده برای درمان مشکلات چربی خون ایجاد تغییرات درمانی در روش زندگی و دارو درمانی است [۹۳]. در کنار داروهای متداول برای تعدیل وضعیت چربی های خون، داروی گیاهی چندین سال است که مورد استفاده قرار گرفته است

جدول ۴-۷- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی از لحاظ گلوکز،پرو تئین کل ولیپید های سرم جوجه گوشتی
مقایسه درجه آزادی میانگین مربعات گلوکز میانگین مربعات پروتئین کل میانگین مربعات تری گلیسرید میانگین مربعات کلسترول کل میانگین مربعات LDL میانگین مربعات HDL
شاهد/ افزودنی ۱ ۸۴/۵۰۴ **۴۱/۴ ۲۵/۲۳۷۶ *۸۳/۸۳۳۳ ۸۴/۱۶ ۶۰/۱۲۴
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir