۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۱۲/۰

اثر متقابل تیمار و زمان

۰۰۰۱/۰

۷۹/۰

۰۰۹/۰

میانگین‌های با حروف غیر مشابه تفاوت معنی‌دار با یکدیگر دارند
SEM= Standard Error Of Meanse خطای استاندارد میانگین ها
P= سطح معنی دار جدول تجزیه واریانس

۴-۴-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی
۴-۴-۱-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی در ۴۲ روزگی
تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی کبد، طحال، پانکراس، قلب، پیش معده، تیموس، بورس، پانکراس و چربی حفره بطنی در جدول ۴-۱۶ آورده شده است. همچنین مقایسه گروهی تیمارها در جدول ۴-۱۷ مشاهده میشود. تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندام‌های داخلی بهجز چربی حفرهبطنی اثر معنیداری نداشتند (۰۵/۰<P). هرناندز و همکاران (۲۰۰۴) هم اختلافی در وزن نسبی کبد، پانکراس، پیشمعده و سنگدان در طی ۴۲ روز دوره پرورش مشاهده نکردند. آنها تأثیر مخلوط دو عصاره گیاهی (۱-پونه کوهی، دارچین و فلفل سیاه ۲- میخک، رزماری و آویشن) بر اجزاء لاشه را بررسی کردند که این با نتایج تحقیق ما موافق است. در مطالعه کابوک و همکاران (۲۰۰۶) نیز کاربرد مخلوطی از اسانسهای گیاهی در جیره، بر وزنهای نسبی لاشه، کبد، پانکراس، پیشمعده، سنگدان و روده کوچک اثری نداشت. خاصیت ضدمیکروبی موجود در گیاهان دارویی با از بین بردن و یا کاهش جمعیت میکروبی مضر موجود در دستگاه گوارش، زمینه مساعد برای هضم، جذب و متابولیسم مواد مغذی را فراهم مینمایند و از طرفی الیاف خام تأمینی در اثر استفاده از گیاهان دارویی از جمله عوامل مناسب دیگری در جهت کارکرد صحیح دستگاه گوارش برای استفاده بهینه از مواد مغذی میتواند به شمار آید. نتایج ما با نتایج لی و همکاران (۲۰۰۳) که بیان کردند افزودنی هایی چون تیمول و کارواکرول روی ارگان هایی مانند کبد و پانکراس تاثیر معناداری ندارند مطابقت داشت [۱۱۸] . در پژوهش انجام گرفته توسط عبدالله و همکاران (۲۰۰۹) و هرناندز و همکاران (۲۰۰۴) هیچ اختلافی در وزن سنگدان، کبد، و پانکراس جوجههای تغذیه شده با تیمارهای حاوی دانه رازیانه و عصارههای مریم گلی، آویشن و رزماری مشاهده نشد مواد موثره موجود در این گیاهان از قبیل کارواکرول اثر تحریکی بر افزایش ترشحات شیرابه های گوارشی از ارگان هایی نظیر لوزالمعده و کبد داشته و ترشح کافی این شیرابه ها موجب هضم، جذب و سوخت وساز بهتر مواد مغذی شد [۱۳۶ و ۹۷]. دنلی و همکاران (۲۰۰۴)، گزارش کردند که افزودن روغن اسانسی آویشن و سیاه دانه به جیره تفاوت معنی‌داری در وزن نسبی کبد، پانکراس و سنگدان بلدرچین ژاپنی ایجاد نکرد [۷۵]. نلی طدط

جدول ۴-۱۶- تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر وزن نسبی اندام های داخلی (درصد از وزن لاشه)
اندام
تیمار
قلب کبد پیش معده سنگدان طحال تیموس بورس پانکراس چربی حفره
بطنی
شاهد ۴۸/۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir