منیزیم (قسمت در میلیون)

۸/۱

گل گاو زبان فاقد هر گونه آلکالوئید و تانن است اما دارای ۹۶/۱ درصد ترکیبات فنلیک، ۹/۰ درصد املاح شامل پتاسیم، فسفر، سدیم، کلسیم و منیزیم به ترتیب ۴۶، ۳۲، ۱۱۵، ۴ و ۸/۱ قسمت در میلیون و ۳۵/۰ درصد نیتروژن و ۵۸/۰ درصد چربی است. قند موجود در آن منوساکاریدهایی مانند کتوهگزوز و پنتوز می‌باشد [۴۲]. با توجه به روند رو به افزایش مصرف داخلی و همچنین صادرات و جلوگیری از نابودی گیاه گل گاو زبان به دلیل برداشت بی‌رویه و غیراصولی، افزایش سطح زیر کشت این گیاه ضروری به نظر می‌رسد. از مزیت‌های کشت این گیاه، چند ساله بودن، امکان کشت در زیر اشکوب باغ‌های میوه، سازگاری بالا به انواع خاک و اقلیم و همچنین رشد نامحدود (طولانی بودن دوره گلدهی در صورت وجود رطوبت و دمای مناسب) می‌باشد [۵].
۲-۸-۱- سازگاری و مناطق پراکنش
خانواده گل‌گاو زبان یکی از بزرگترین خانواده‌های گیاهی، بالغ بر ۱۰۰ جنس و ۲۰۰ گونه مختلف می‌باشد که در مناطق معتدل و گرمسیری دنیا پراکندگی دارند. گل‌گاو زبان ایرانی از جمله گیاهان این خانواده است که تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا در مناطق مختلف کشور ایران می‌روید [۳۶]. جنسEchium در ایران دارای چهار گونه شاملE. amoenum ، E. russicum، E .italicum و E. khuzistanicum می‌باشد. از بین این گونه‌ها، گونه E. amoenum در ایران به صورت زراعی کشت می‌شود و مصرف دارویی دارد [۲].
۲-۸-۲- ترکیبات شیمیایی گیاه
در یک مطالعه الگوی اسیدهای چرب روغن در اندام‌های مختلف ۴۹ گونه مطرح به عنوان منابع اسید چرب گاما‌لینولنیک در منطقه ارونس اسپانیا انجام شد. بالاترین میزان گاما و آلفا لینو لنیک به ترتیب مربوط به گیاهMyosotis nemorosa (25/20 درصد) و Echium boissieri (14/4 درصد) از خانواده گل‌گاو زبان بود [۹۴] .گیاهان خانواده گل‌گاو زبان منابع غنی از اسیدهای چرب گاما و آلفا لینو لنیک می‌باشند.
فصل سوم
مواد و روش‌ها
۳-۱- مکان آزمایش
این آزمایش در سالن تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام شد. سالن دارای ابعاد ۵ × ۷ متر و ارتفاع سقف ۳ متر،کف سالن موزاییک و دیوار‌ها و سقف سالن سیمانی بود. تعداد ۶ قفس، هر قفس دارای ۴ طبقه به منظور پرورش جوجه‌ها استفاده شد. ابعاد قفس‌ها شامل طول، عرض و ارتفاع به ترتیب ۹۵، ۶۵ و ۳۵ سانتی‌متر بود. کف هر قفس دارای یک شبکه توری متحرک با فاصله ۵ سانتی‌متر از زیر هر توری که یک سینی فلزی متحرک به منظورتخلیه فضولات در طی دوره آزمایش قرار داشت، بود. کف سینی‌ها جهت پاک کردن سریع و آسان با روزنامه پوشانده شد.
۳-۲- آماده سازی سالن
در ابتدای کار تمام وسایل داخل سالن شامل قفس‌ها، دانخوری‌ها، آبخوری‌ها، سینی‌ها و توری‌ها به بیرون سالن منتقل و با مایع پاک کننده و آب شسته شدند. سپس دیواره داخلی سالن با آب به طور کامل شسته شد. در ادامه، ضد‌عفونی سالن، آبخوری‌ها و دانخوری‌ها با محلول ضد عفونی کننده ساولن به نسبت ۱ به ۱۰۰، انجام گرفت. و در مرحله آخر سالن با ترکیب فرمالدئید و پرمنگنات پتاسیم گازدهی شد. برای این منظور ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم و۴۰ میلی لیتر فرمالین ۴۰ درصد به ازای هر متر مکعب از فضای سالن استفاده شد. تمامی درب و پنجره ها و منفذهای سالن قبل از گازدهی به طور کامل پوشیده شد و تا ۴۸ ساعت بعد از گازدهی نیز کاملاً بسته بودند. بعد از ۴۸ ساعت درب‌ها و پنجره‌های سالن باز و هواکش‌ها نیز برای تخلیه بهتر گاز، روشن شدند. قبل از ورود جوجه‌ها، آبخوری‌های کله قندی و دانخوری‌های سینی مخصوص جوجه یک روزه در داخل هر قفس قرار گرفت و دمای سالن در محدوده ۳۳ الی ۳۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم شد.
۳-۳- مدیریت جوجه‌ها
تعداد ۱۹۲ قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ از شرکت مرغ اجداد زربال رشت خریداری و در ساعت ۷ صبح روز نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۰ به محل آزمایش انتقال یافت. میانگین وزن جوجه‌ها، ۳۸ گرم و سن گله مرغ به هنگام تولید تخم مرغ مربوط به این جوجه‌ها در سیکل اول تولید ۳۷ هفته بود. از اولین ساعت ورود جوجه‌ها، خوراک‌های آزمایشی و آب در اختیار آن‌ها قرار گرفت. آب ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه‌ها به سالن، جهت هم دما شدن با محیط، در سالن قرار گرفت.
۳-۳-۱- نور
تعداد ۱۶ عدد لامپ در ۴ ردیف در ارتفاعات مختلف از کف زمین (۵/۰، ۱ و ۲ متر) به صورتی که تمام طبقات قفس‌ها از نور کافی برخوردار باشند، آویزان شدند. ساعات روشنایی سالن در تمام دوره به صورت نوردهی مداوم D1:L23 بود.
۳-۳-۲- دما
به منظور تأمین گرمای مناسب در سالن از ۹ دستگاه هیتر برقی استفاده شد. دمای سالن در هفته اول در محدوده ۳۴- ۳۳ درجه سانتی‌گراد حفظ شد و در هفته‌های بعد هر هفته حدود ۳ درجه سانتی‌گراد دما کاهش یافت به طور‌ی که در هفته آخر دوره پرورشی (هفته ۶) دمای سالن ۲۲-۲۰ درجه سانتی‌گراد بود( جدول ۳-۱). از ۳ عدد دماسنج معمولی و ۳ عدد دماسنج ماکزیمم– مینیمم جهت اندازه‌گیری و کنترل دمای سالن استفاده شد. در اواخر دوره که دمای محیط افزایش یافت دو عدد از هیترها خاموش شد
جدول ۳-۱- برنامه دمای سالن (درجه سانتیگراد)

هفته پرورش درجه حرارت سالن
۱ ۳۴-۳۳
۲
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است