نتایج تحقیق نشان میدهد که 40 تا 50% دختران 13 تا 14 ساله نگران چاقی خود هستند نظر به این که در مورد این دو اختلال به خصوص ارتباط آن با یکدیگر در دانش آموزان شهر کرمان تحقیقاتی وابسته به شرایط فرهنگی، اجتماعی می باشد به گونه ای که در مورد ماهیت ارتباط بین دو متغیر اتفاق نظر وجود ندارد( ضرغامی،2008) .
اگر چه افراد مورد مطالعات از سه فرهنگ متفاوت بودند ولی جهانی شدن الگوهای لاغری منجر شده تا نارضایتی از قسمت های خاصی از بدن بیشتر باشد (کونر[50]،2002). استفاده از رسانه های گروهی، نقش هدایت کننده ای را برای نارضایتی از تصویر ذهنی بازی میکند (برگ[51]، 2007)
ضرغامی (1382) در نتایج پژوهش خود تحت عنوان بررسی فراوانی نگرش های غیر طبیعی نسبت به خوردن و عوامل همبسته به آن در دانش آموزان دبیرستان های شهر ساری مینویسد افسردیگ و شاخص توده بدنی ارتباط معناداری نسبت به خوردن داشته به طوری که نگرش غیر طبیعی به خوردن در افراد چاق 8/31% در افراد خیلی چاق 7/16% و افراد با وزن نرمال1/11% بود.
در بررسی ارتباط شکل و اندازه بدن با تصویر ذهنی از بدن و اختلال خوردن به این نتیجه دست یافته است که شاخص توده بدنی به صور کلی با اختلال خوردن و نارضایتی از بدن ارتباط مثبتی داشته و شاخص توده بدنی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده اختلال خوردن می باشد.
2-6-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور
در سومین بررسی ملی سلامت و تغدیه در کشور آمریکا[52] ، تقریبا یک سوم همه بزرگسالان بالای بیست سال چاق بودند. اینک با شروع قرن بیست و یکم، چاقی در کشور آمریکا به مرحله اپیدمی رسیده است و اگر شیوع اضافه وزن به همین ترتیب ادامه یابد، پیش بینی می شود که در سال 2230، تمام افراد بزرگسال آمریکایی اضافه وزن داشته باشند . شیوع چاقی در اروپای شمالی 12 درصد ، در اروپای شرقی 40 درصد، در کانادا 35 درصد در مردان و 27 درصد در زنان می باشد. در کشورهای در حال توسعه نیز شیوع چاقی و ازدیاد وزن با سرعت قابل ملاحظه ای در حال افزایش است.
دانشمندان معتقدند است که مطالعات پیرامون مشکلات تصویر ذهنی و الگوی خوردن باید ادامه داشته باشد تا درک کامل و جامعی از این دو مساله در تمام گروه های قومی به دست آید. از آنجایی که این مشکل در جوامع دیگر مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات موجود در این زمینه در جامعه ما کم می باشد پژوهشگر بر آن شد که به بررسی این موضوع در بخشی از جامعه ایران بپردازد (هاربوسکی[53]، 2007).
تحقیقات نشان داده اند که وضعیت تصویر ذهنی بدن بر میزان تاثیر و اهمیت عوامل روانی دیگر مانند عزت نفس و افسردگی نیز تاثیر قابل توجه دارد (پسا[54] و همکاران و2007).
جهت ارزیابی وضعیت شاخص توده بدنی، تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت جدول زیر را مورد استفاده قرار میدهد:
جدول 2-1: تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت
وضعیت چاقی BMI
کم وزن <18/5
طبیعی 18/5-24-9
اضافه وزن 25-29/9
چاق >30

شیوع چاقی در افراد متاهل 4/7 درصد و در افراد مجرد 1/3 درصد بود.
از سال 1997 میلادی به بعد سازمان بهداشت جهانی چاقی را یکی از مشکلات اساسی سلامتی در بسیاری از کشورها مطرح نموده است.
افراد متعلق به قومیت ها و نژادهای مختلف در خطر ابتلا به مشکلات تصویر ذهنی و الگوهای غذایی مختل می باشند محققان همچنین دریافته اند که بین تصویر ذهنی منفی ، اعتماد به نفس پایین و نارضایتی عمومی از زندگی همبستگی وجود دارد و تلقی درست از وزن را تحت تاثیر خود قرار می دهد.