1-کاهش استرس
2- پیگیری ورزش
3- ارایه تکالیف
4- دریافت بازخورد جلسه دهم

مرور تکالیف
آموزش، بحث و تکلیف پیرامون:

  1. غنی و پربار کردن زندگی
  2. مرور تکالیف

جمع بندی جلسات و برنامه ریزی برای جلسات پیگیری ( تقویتی ) و دریافت بازخورد

3-7- ابزارهای تحقیق
برای اینکه بتوانیم اطلاعات موردنیاز تحقیق را جمع آوری کنیم و بر آن اساس داده ها را تنظیم کنیم نیاز به یک ابزار تحقیقی داریم.برای این تحقیق از دو پرسشنامه روابط چند بعدی خود- بدن و عزت نفس گوتنبرگ استفاده شده است.
3-7-1- پرسشنامه روابط چند بعدی خود- بدن
پرسشنامه روابط چند بعدی خود- بدن یک مقیاس خود سنجی 46 ماده ای است که کش، وینستد و جاندا آن را در سال 1986 و 1987 برای ارزیابی تصویر بدنی ساختند (گنجی 1384) ، در این پژوهش از فرم نهایی آن که کش در سال 1997 آماده کرد، استفاده گردید. این ابزار 6 زیر مقیاس دارد که عبارتند از: 1) ارزیابی وضع ظاهری 2) گرایش به ظاهر 3) ارزیابی تناسب 4) گرایش به تناسب 5) دلمشغولی با اضافه وزن یا وزن ذهنی و 6 ) رضایت از نواحی بدنی
3-7-1-1- نمره گذاری پرسشنامه
در این پرسشنامه از افراد درخواست می شود تا میزان توافق خود با هر یک از گویه ها را در یک مقیاس پنج گزینه ای علامتگذاری کنند ، که براساس طیف لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری میشود.
3-7-1-2- پایایی و روایی پرسشنامه
بین تصویر بدنی و عزت نفس در نمونه های دانشجویی همبستگی 55/0 به دست آمده است ( 001/0 >P) و آلفای کرونباخ کل و خرده مقیاس های BAS،SW،FO.FE،AO،AE در آزمودنی های دانشجو به ترتیب : 88/0، 67/0، 79/0 ، 57/0 ، 83/0 ، 83/0 ، 84/0 بوده است ( راحتی 1383 به نقل از رایگان، شعیری و اصغری مقدم 1385). در این پژوهش آلفای کرونباخ کل و خرده مقیاس های BAS،SW،FO.FE،AO،AE به ترتیب 84/0، 71/0، 78/0 ، 66/0 ، 76/0 ، 80/0 ، 74/0 به دست آمد. یک نمونه از سوالات پرسشنامه به این شرح است. (( قبل از اینکه بیرون بروم، همیشه به قیافه ام توجه می کنم))
3-7-2- پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ
3-5-2-1-مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه میگیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را میسنجد. به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته میشود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریههای روانشناختی درباره «خود» استفاده میکند. SES بهمنظورارائه یک تصویرکلی ازنگرشهای مثبت ومنفی درباره خودبه وجودآمده است (روزنبرگ،۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲). این مقیاس ضرایب همبستگی قویتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس دارای روایی بالاتری میباشد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻋﺰّتﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگﺑﻮدﻛﻪﺷﺎﻣﻞده ﻋﺒﺎرتﻛﻠﻲﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در آن ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﺎتﻣﻨﻔﻲ و ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪاي ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻖ، مواﻓﻖ، ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻛﺎﻣﻼًﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺮه داده ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﻤﺮات اﻳﻦﻣﻘﻴﺎس از ﺻﻔﺮﺗﺎ 3 ﻣﺮﺗﺐ و ﻧﻤﺮه 30 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ از 25 ﻧﺸﺎﻧ ﺪﻫﻨﺪه ﻋﺰّتﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻴﻦ 15 ﺗﺎ 25 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﻋﺰّت ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻤﺘﺮاز 15 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺰّتﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ بود.
3-7-2-2- اعتبار و روایی آزمون
روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را ۹/۰ و مقیاسپذیری آن را ۷/۰ گزارش کرده است . ضرایب آلفای کرونباخ برای این مقیاس در نوبت اول ۸۷/۰ برای مردان و ۸۶/۰ برای زنان و در نوبت دوم، ۸۸/۰ برای مردان و ۸۷/۰ برای زنان محاسبه شده است (ماکیکانگاس و همکاران، ۲۰۰۴). همبستگی آزمون مجدد در دامنه ۸۸/۰ –۸۲/۰ و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه ۸۸/۰ –۷۷/۰ قرار دارد. این مقیاس از روایی داخلی رضایتبخشی (۷۷/۰) برخوردار است. همچنین همبستگی بالایی با پرسشنامه ملی نیویورک و گاتمن در سنجش عزت نفس دارد، لذا روایی محتوایی آن نیز مورد تأیید است. برای تعیین اعتبار علمی ابزار از روش روایی محتوایی استفاده شده است.
رواﻳﻲوﭘﺎﻳﺎﻳﻲﻧﺴﺨﻪﻓﺎرﺳﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدرﻣﻄﺎﻟﻌه رضایی و همکاران از راه اعتبار محتوی تعیین شدو ﺿﺮﻳﺐآﻟﻔﺎيﻛﺮوﻧﺒﺎخﺑﺮايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻋﺰّتﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ 0/74 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(رضایی ,2008).
3-7-3- پرسشنامه مشخصات دموگرافیک
این پرسشنامه که توسط آزمونگر ساخته شده است، به منظور دریافت اطلاعاتی درباره مشخصات دموگرافیک آزمودنی ها از قبیل سن، وزن و تحصیلات به کار می رود.
3-7-4- مصاحبه بالینی ساخت یافته برای اختلالات محور یک در
(SCID I) DSM-IV

این ابزار یک مصاحبه ی تشخیصی نیمه ساخت یافته برای تشخیص اختلالات محور یک می باشد. در این پژوهش این ابزار به منظور غربالگری و ارزیابی اختلالات همایند چاقی مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران شریفی و دیگران (1383) در مطالعه ای نشان داده اند که توافق تشخیصی برای اکثر تشخیص های خاص و کلی کاپای بالاتر از 60/0، برای تشخیص های فعلی کاپای مجموع 52/0 و برای کل تشخیص های طول عمر 55/0 بوده است. در مطالعه ای دیگر روایی این ابزا7ر توسط بختیاری (1379) به وسیله متخصصان و استادان روان شناسی بالینی مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد و پایایی آن نیز ب
ه روش باز آزمایی به مدت یک هفته 95/0 محاسبه شد.
3-7-5- مصاحبه بالینی ساخت یافته اختلالات شخصیت در (SCID II) DSM-IV
این ابزار یک مصاحبه ی تشخیصی نیمه ساخت یافته برای تشخیص اختلالات محور دو می باشد. این ابزار به منظور تشخیص و ارزیابی 10 اختلال شخصیتی در محور 2 و همچنین اختلال شخصیت افسرده و اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر به کار می رود. در مطالعه ای توسط بختیاری 1379 روایی محتوایی نسخه ترجمه شده آزمون بوسیله سه تن از اساتید روان شناسی تایید شد و ضریب پایایی این آزمون به روش باز آزمایی به مدت یک هفته 87/0 بوده است.
3-7-6- پرسشنامه الگوهای خوردن و وزن (QEWP-R)
QEWP-R پرسشنامه ساخت یافته ای است که براساس ملاک های پیشنهاد شده DSM-IV-TR برای اختلال پرخوری (BED) توسط اسپیتزر، یا نوسکی و مارکس (1992) ساخته شده است. این پرسش نامه به عنوان یک ابزار سرند و اولین گام در ارزیابی بالینی بیماران در جستجوی درمان برای اختلال پرخوری BED و چاقی به کار می رود و همچنین نوع و فراوانی پرخوری را تعیین می کند. این پرسشنامه 8 سوال دارد که بعضی از سوالات به صورت دو گزینه ای نمره گذاری می شود ( 1= بله و 2=خیر) و بعضی دیگر از سوالات براساس مقیاس لیکرت تنظیم شده اند. افراد باید به سوالهای یک و دو جواب بله داده و سه یا بیشتر از ملاک های سوال چهار را دارا باشند. سوالهای پنجم و ششم به صورت مقیاس لیکرت تنظیم شده و برای ارزیابی شدت ناراحتی و شدت پرخوری می باشد و سوال های هفتم و هشتم هم به صورت مقیاس لیکرتی بوده و مختص به تشخیص پراشتهایی عصبی می باشد.
در روایی محتوایی ، صاحب نظران محتوای سوالات را در سطح عالی ارزیابی کردند و بر این عقیده بودند که این پرسشنامه ، اختلال پرخوری (BED) را به خوبی تشخیص میدهد و همچنین سوالات 3، 5 و 6 پرسشنامه که براساس مقیاس لیکرت هستند، جهت نشان دادن فراوانی و شدت پرخوری مناسب میباشند.