در تحقیقی که احمدی و همکاران بر نمونه ترجمه شده داشتند برای نشان دادن پایایی به روش بازآزمایی، پرسشنامه در دو نوبت به فاصله زمانی یک هفته اجرا شد و براساس آزمون t برای نمونه های همبسته، و همبستگی پیرسون محاسبه شد مطابق این یافته تفاوت بین دو اجرای اول و دوم معنادار نیست و همبستگی پیرسون برای گروه مبتلا به پرخوری 68/0 و برای گروه بدون پرخوری 72/0 می باشد که همبستگی بالایی را نشان می دهد(احمدی ,2009).
این پرسشنامه به منظور سرند اختلال پرخوری به کار می رود. زیرا در پرسشنامه SCID I به منظور ارزیابی و سرند این اختلال سوالاتی تنظیم نشده است.
3-7-7- ترازو
وزن با استفاده از ترازوی دیجیتالی با حساسیت 100 گرم سنجیده می شود
3-7-8- متر
قدر با استفاده از یک متر نواری به دقت 5/0 سانتی متر اندازه گیری میشود.
3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای بخش آمار توصیفی که شامل مشخصات دمو گرافیک آزمودنیها می باشد از جداول و نمودارهای توصیفی و روش کوواریانس جهت آمار غیر توصیفی استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
4-1- مقدمه
4-1-1-یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول 4-1 داده های خام گروه ترکیب شناخت درمانی گروهی و رژیم درمانی

کد
نمونه
سن قبل از درمان بعد از درمان اختلاف وزن قبل و بعد از درمان
عزت نفس تصویر بدن وزن شاخص توده بدنی عزت نفس تصویر بدن وزن شاخص توده بدنی اختلاف
کیلوگرم
درصد
اختلاف
1 23