3-7-1-1- نمره گذاری پرسشنامه 42
3-7-1-2- پایایی و روایی پرسشنامه 42
3-7-2- پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 43
3-7-2-2- اعتبار و روایی آزمون 43
3-7-3- پرسشنامه مشخصات دموگرافیک 44
3-7-4- مصاحبه بالینی ساخت یافته برای اختلالات محور یک در
(SCID I) DSM-IV 44
3-7-5- مصاحبه بالینی ساخت یافته اختلالات شخصیت در
(SCID II) DSM-IV 44
3-7-6- پرسشنامه الگوهای خوردن و وزن (QEWP-R) 45
3-7-7- ترازو 46
3-7-8- متر 46
3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 46
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
4-1- مقدمه 48
4-1-1-یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش 48
4-1-2- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 49
4-2 تحلیل‌های آماری مربوط به فرضیات پژوهش 50
4-2-1-فرضیه شماره یک 51
4-2-2- فرضیه شماره دو 52
4-2-3- فرضیه شماره سه 54
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 58
5-2-تجزیه و تحلیل فرضیه ها 58
5-2-1-فرضیه شماره یک 58
5-2-2- فرضیه شماره دو 60
5-2-3- فرضیه شماره سه 61
5-4-محدودیت‌های پژوهش 62
5-5-پیشنهادهای نظری، کاربردی 63
منابع
منابع فارسی 64
منابع انگلیسی 66
پیوست‌ها
پیوست یک: تعهدنامه ی رازداری در گروه 72
پیوست دو: فرم رضایت نامه آگاهانه داوطلبان انسانی شرکت کننده در طرح تحقیقاتی 73
پیوست سه: راهنمای گروه درمانی شناختی چاقی مبتنی بر نظریه جودیت بک (2008) 78
پیوست چهار: فرم ثبت اطلاعات دموگرافیک 98
پیوست پنج: پرسش نامه تصویر بدن و سبک زندگی مربوط به وزن 100
پیوست شش: پرسشنامه الگوی خوردن و وزن (QEWP-R) 101
پيوست هفت: پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 104