5-5-پیشنهادهای نظری، کاربردی

  1. به منظور افزایش اثر بخشی رژیم درمانی، ترکیب این درمان با گروه درمانی شناختی به عنوان یک پکیج درمانی موثر در مراکز و موسسات درمانی مربوطه اجرا گردد.
  2. پژوهش پیش رو بر روی تعداد حجم نمونه بیشتری اجرا گردد.
  3. نتایج این پژوهش بر روی مردان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  4. سابقه عمل بای پس معده به عنوان ملاک خروج از مطالعات مشابه با این مطالعه در نظر گرفته شود
  5. مطالعات پیگیری به منظور بررسی دراز مدت اثر بخشی این قبیل مطالعات مورد توجه قرار گیرد.
  6. متغیرهای مختلف جسمانی و روانی بیشتری در این قبیل مطالعات بررسی شوند.
  7. به منظور بررسی تاثیرات فرهنگی و بومی، این مطالعه در بافت های فرهنگی متنوع کشور ارایه شود.
  8. بررسی بیماریهای همایند بر روی افراد چاق پیشنهاد می شود.
  9. بررسی راهبردهای مناسب ، به منظور کاهش میزان ریزش آزمودنی ها پیشنهاد می شود.

منابع
منابع فارسی
اتکینسون، آر.آل؛ اتکینسون،آر.سی؛ اسمیت، الف. ای؛ بم. د. ج و هوکسما. س. ن.(1388). زمینه روانشناسی هیلگارد. انتشارات رشد. تهران .
دادستان، پریرخ.(1378). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. جلد دوم. انتشارات سمت. تهران..
فری، مایکل.(1382).شناخت درمانی گروهی. ترجمه علی صاحبی و همکاران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
محمدی، نوراله و سجادی نژاد، مرضیه.(1386). رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزن نفس با اضطراب اجتماعی. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. سال دوم. شماره 5.صص.71-55.
صادقی ، غرایی ، فتی ، مظهری). 1389.( اثر بخشی رفتار درمانی شناختی در درمان مبتلایان به چاقی ،معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
بک ،جودیت.(1989). لاغر شوید و لاغر بمانید. ترجمه مژگان آگاه هریس و همکاران ،انتشارات رشد.تهران
آگاه هریس، علی پور و جان بزرگی (1391). مقایسه تاثیر گروه درمانی مبتنی بر اصلاح سبک زندگی در مدیریت وزن )پایان نامه دکترا . دانشگاه علامه طباطبایی
وحدت نيا .ف. (1384).بررسي مقايسه اي عزت نفس –خودپنداره و رضايت زناشويي در زنان آزار ديده توسط همسر و زنان غير آزارديده شهر تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه شهيد بهشتي .
فلسفی نژاد. م. (1372). بررسی عزت نفس در سازگاری اجتماعی دانش آموزان (8-12) ساله با محیط کلاس در شهرستان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی.
صدیقی. ک. (1380). بررسی اثر بخشی آموزش گروهی عزت نفس به شیوه رفتاری شناختی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر بروجن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی.
امامی، طاهره و فاتحی زاده ، مریم. (1379) بررسی و مقایسه روش های عملی افزایش عزت نفس در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان.
رﻧﺠﺒﺮ،ﻓﺮﺣﺪﺧﺖ؛اﺷﻚﺗﺮاب،ﻓﺎﻃﻤﻪودادﮔﺮي،آﺗﻨﺎ.(1389). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ- رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻴﻮهي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﺠﻠﻪي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﮋﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲﻳﺰد،18(4)،306-299.
گرو جان استوارت . (1380 ).نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماریها، ترجمه سمیرا ابراهیم دادﺳﺘﺎن،ﭘﺮﻳﺮخ.(1378). روانﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺮﺿﻲﺗﺤﻮﻟﻲ: از ﻛﻮدﻛﻲ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ (ﺟﻠﺪاول)، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎراتﺳﻤﺖ.
ﺳﺎدوك،ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦﺟﻴﻤﺰ؛ﺳﺎدوك،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎآﻟﻜﻮت. (1388). ﺧﻼﺻﺔروانﭘﺰﺷـﻜﻲ: ﻋﻠـﻮمرﻓﺘـﺎري/ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺗﺮﺟﻤﺔﻓﺮزﻳﻦرﺿﺎﻋﻲ. ﺗﻬﺮان: ارﺟﻤﻨﺪ.
ﺳﺎراﺳﻮن،اي.،ﺳﺎراﺳﻮن،ب. (1381). رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲﻣﺮﺿﻲ(ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ: ب. ﻧﺠﺎرﻳﺎن،م. اﺻﻐﺮي ﻣﻘﺪم، وم. دﻫﻘﺎﻧﻲ). ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎراترﺷﺪ.
صاحبی،علی.(۱۳۸۷). تمثیل درمانگری در بازسازی شناختی . تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی – دانشگاه ها(سمت).
عبدالله زاده،حسن . سالار،مریم.(1387). هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه تحریف های شناختی، تهران، شرکت آزمون یار پویا.
فتى، لادن و همكاران.(1385). آموزش مهارت‏هاى زندگى، تهران، دانژه.
منابع انگلیسی
Beck, J.S. (2007b). Works with any diet the Beck diet solution: Train your brain to think like a thin person, United States of America: Oxmoor House, Inc.
Beck, J.S. (2008). The five stage program for permanent weight loss: The complete Beck diet for life; featuring the think thin eating plan, United States of America: OxmoornHouse, Inc.
Brownell, K. (2000), The Learn Program for weight management, Dallas, Texas: American Health Publishing Company.
Doll, H. A.; Petersen, S. E. K., &Stewart-Brown, S. L. (2000). Obesity and Physical and Emotional Well-Being: Associations between Body Mass Index, Chronic Illness, and Index, Chronic Illness, and the Physical and Mental Components of the SF-36 Questionnaire.Obesit Research.8, 160-170.
Brownell, K. D. (2004), The LEARN program for weight management 2004, (10th Ed.) Dallas, TX: American Health Publishing.
Brownell, K.D. (1994), The LEARN program for weight management 1994 (6th ed.), Dallas: American Health Publishing Co. Choban, P. S.; Onyejekwe, J.; Burge, J.C., & Flancbaum, L. (1999), A health status assessment of impact of weight loss following Roux-en-Y gastric bypass for clinically severe obesity. Journal of the AmericanCollege of Surgery, 188, 491–497.