رویکردها

نظریه پرداز بین فردی

یالوم-لیزک روانکاوانه

بیون ، شیدلینگر، آلونسو ،راتان ، استون رویکردهای سیستم های اجتماعی

آگازارین ، بورلو ، دورکین، شناختی – رفتاری

بک ،رز، وایت سایکودراها

مورینو ، بلاتز ،کیپر درمان باز تصمیم گیری

گولدینگ ، گلدفیلتر درمان وجودگرا

یالوم ، مولان
  • رويكرد گروه درمانی بين فردي[43]

رویکرد بین فردی، رايج ترين رويكرد در گروه درمانی است. آشنايي با اين رويكرد براي هر درمانگري اساسي است زيرا اكثر نظريات گروه درماني، عناصري از اين رويكرد را اقتباس كردهاند.
اين رويكرد بر نظريه هاي شخصيت و آسيب شناسي رواني هري استاك ساليوان استوار است. ساليوان تمايل به شكل دادن روابط ايمن با ديگران را بعنوان پايه اساسي انگيزشي رفتار انسان تلقي ميكند. در اوان زندگي، كودك آن دسته از رفتارها را ذخيره و در خود جاي مي دهد كه از روي والدين و ساير اشخاص مهم مورد تائيد، تاكيد و تحسين قرار مي گيرد و آن دسته از رفتارها را که ديد منفي نسبت به آنها وجود دارد، تخفيف و تضعيف مي كند. از طريق اين فرآيند انتخابي، شخصيت شكل مي گيرد. در زندگي بعدي، يك بزرگسال ممكن است محيط را به شيوه اي ادراك و دريافت كند كه با گذشته سازگار است اما با واقعيت هاي حاضر ناسازگار. اين سوء دريافت ها از سوي ساليوان تحريفات پاراتاكسيك خوانده مي شوند. رفتارهاي منشاء گرفته از اين تحريفات رفتارهايي هستند كه در گذشته موجب رضايت خاطر و اجتناب از ناخوشايندي مي شده اند اما احتمال آن كم است كه در حال حاضر موثر باشند. آنها ناهمزمان با محيط هستند. از نظر ساليوان، آسيب شناسي رواني زماني رخ مي دهد كه يك تجربه شخصي شديداً تحت تاثير تحريفات پاراتاكسيك قرار بگیرد، تحريفاتي كه به ناچار به الگوهاي نامنعطف و منسوخ رفتاري مي انجامند نه رفتارهاي منعطف و حساس به شرايط محيط(ساليوان، 1953). در نتيجه، پادزهر آسيب شناسي رواني عبارت است ايجاد فرصت براي شخص تا تحريفات پاراتاكسيك را حین وقوعشان شناسايي و تصحيح كند به گونه اي كه شخص بتواند ازروابط ارضا كننده لذت ببرد، هدفي كه ساليوان آن راپيامد مطلوب سايكوتراپي(روان درمانی)تلقي ميكرد.
اروين يالوم بسياري از ايده هاي نظريه هاي بين شخصي را تركيب كرد و آنها را با معرفي اين عقيده كه گروه درماني محيط ايده آل براي اصلاح فرضيه ها درباره خويش در ارتباط با ديگران است، تكامل بخشيد. برخلاف روان درماني فردي كه تنها يك شخص غير از بيمار حاضر است كه بيمار با آن رابطه برقرار ميكند در گروه درمانی، بیمار با تنوعي از شخصيت ها روبرو است. علاوه بر اين با انواع متفاوت روابط در گروه مواجهه می باشد.