به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارد.هریک از این ابزارها، خود انواعی دارد که کاربردهای ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند.این ابزارها عبارتند از:
۱-بررسی مدارک و اسناد، ۲- مشاهده، ۳- مصاحبه، ۴- پرسشنامه
در این تحقیق جهت جمع آوری داده ها از روش های بررسی مدارک و اسناد و پرسش نامه استفاده گردید.
۶-۳-۱-اجزای اصلی پرسشنامه
نامه پوششی
در این قسمت ضمن بیان عنوان تحقیق از پاسخ دهنده خواسته شده سوالات را به دقت مطالعه کند و نظر خود را به وسیله انتخاب یکی از گزینه ها بیان دارد.
سوال ها
سوال های مورد استفاده در پرسشنامه حاضر سوال های بسته- پاسخ است. سوال های بسته- پاسخ، مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهند تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این نوع سوال ها را به سرعت درک کرده و به سهولت به آنها پاسخ می دهد. مزیت عمده این سوال ها در استخراج و تجزیه و تحلیل آسان و سریع داده هاست. در این پرسشنامه، پنج سطح متفاوت با پنج عبارت مشخص شده اند که رتبه آنها به ترتیب از یک تا پنج در نظر گرفته شده است( بازرگان،۱۳۷۶، ص ۸۹).
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده است.
در این پژوهش ۲۹ شاخص جهت جمع آوری به منظور سنجش فرضیات پژوهش در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که شاخص های جمع آوری شده در این تحقیق با توجه به ادبیات موضوع موجود و با توجه به نکات زیر انتخاب شده اند:
تحقیقات مشابه انجام شده در سایر صنایع
خصوصیات و ویژگی های محصولات لبنی
تحقیقات مشابه در سایر کشورها
ویژگی های بازار محصولات لبنی در ایران
نظرات متخصصین شرکت پگاه فارس
با توجه به نکات فوق و بررسی های انجام شده ۲۹ شاخص انتخاب شد، که قابلیت جمع آوری داده های لازم برای آزمون فرضیات تحقیق را دارا می باشد.
جدول ۳-۱- منابع شاخص های آمیخته بازاریابی

شماره سوال عوامل آمیخته بازاریابی شاخص اصلی شاخص فرعی منبع
۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰ محصول بسته بندی شکل و ظاهر بسته بندی Silayoi & Speece,2007
حجم بسته بندی( در سایز های مختلف) Silayoi & Speece,2007
استحکام بسته بندی محصولات Silayoi & Speece,2007
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.