۳-۷-کیفیت ابزار اندازه گیری مدل تحقیق- روایی و پایایی
۳-۷-۱- روایی
انتخاب متغیرهای صحیح، در افزایش اعتبار مدل تأثیر دارند. نادیده گرفتن متغیرهای مربوط که به عنوان متغیرهای از قلم افتاده از آنها تعبیر می شود، ممکن است منجر به نتایج نادرست درباره ی رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته شود، با مطالعه تحقیقات قبلی و زمینه های قبلی چنین برمیآید که متغیرهای تعریف شده در تحقیق می تواند از روایی لازم برخوردار باشد.
روایی پرسش نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ انجام گرفت که آلفای کرونباخ پرسش نامه این تحقیق ۰٫۷۴ گردید .
روایی محتوا
روایی محتوا ایجاد اطمینان میکند که همهی ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهند در آن سنجه وجود دارد. هرچه وجود این ابعاد و مؤلفهها در سنجه جهت انعکاس مفهوم، بیشتر باشد، روایی محتوای بیشتر میشود (داناییفرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۲۴۶). بدین منظور پس از تدوین چهارچوب اولیه، مدل پیشنهادی تحقیق از دیدگاه متخصصان تحقیقات بازاریابی شرکت پگاه فارس و اساتید راهنما ارائه و نظر سنجی گردید. این ارزیابی در اصل بر روایی محتوایی شاخصهای ارائه شده در طرح تحقیق تمرکز داشت.
۳-۷-۲- پایایی
پایایی یک وسیله اندازه گیری کمیتی است که معرف درجه ثبات نتایج حاصله از اندازه گیری های مکرر با روش معین تعریف شده می باشد. به عبارت دیگر پایایی میزان توانایی یک وسیله اندازه گیری برای حفظ ثبات خود در طول زمان است( ظهوری، ۱۳۷۸، ۱۳۵).
برای بررسی پایایی پرسشنامه می توان از چهار روش آزمون- آزمون مجدد، فرم های موازی، دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ استفاده کرد. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ که متداولترین روش اندازه گیری پایایی است استفاده شده است.
۳-۷-۳-روش ضریب آلفای کرونباخ
در این روش سوالات آزمون، برای تعیین ضریب پایایی به کار می روند. این مقدار آماری معرفی تجانس ابزار اندازه گیری است یعنی اینکه سوال های مختلف تا چه حد برای اندازه گیری موضوع واحد کارایی دارند. این موضوع مهمی است زیرا گروهی از سوالات که بنا دارند یک متغیر را اندازه گیری کنند، حقیقتا ًباید به وضوح بر آن متغیر تمرکز یابند، گر چه سوالات واحد ممکن است برای اجرا سریعتر و ارزانتر باشند، اما مجموعه ای از داده ها غنی تر و پایا ترند، مشروط بر این که چند سوال متفاوت برای کسب اطلاعات در خصوص یک رفتار یا موضوع خاص بکار گرفته شود ( عباس زادگان، ۱۳۸۴، ۸۱).
در این روش به جای دو نیمه مساوی، دو نیمه تصادفی مقیاس با هم مقایسه می شوند. در نتیجه این استدلال ، از روشی برای محاسبه ضریب همسانی استفاده شده است. از جمله خصوصیات این ضریب همبستگی که ضریب آلفا نامیده می شود این است که معدل همه ضرایب همبستگی است که با دو نیمه کردن تست به طرق مختلف به دست می آید. این خاصیت مشکل تصادفی بودن سوال های هر نیمه را حل می کند. ضریب آلفا، ضریب دقیق همسانی تمام مقیاس یا تست را در اختیار می گذارد. بنابراین از آزمون آلفای کرونباخ در مواردی استفاده می شود که بیش از دو گزینه داریم. دیگر اینکه سطح سنجش متغیرها فاصله ای و نسبی بوده یا حداقل در قالب طیف لیکرت باشند( غیاثوند، ۱۳۸۷، ۲۵۵).
فرمول کلی آلفای کرونباخ عبارت است از :
 
ضریب آلفای کرونباخ = α
تعداد سوال های پرسشنامه = k
واریانس مربوط به هر سوال =
واریانس کل آزمون=
در این تحقیق به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. تعداد ۴۰ پرسشنامه به عنوان پیش آزمون بین افراد نمونه توزیع گردید و از فروشندگان خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند. اطلاعات حاصل از این پرسشنامه در نرم افزار SPSS قرار داده شد و مقدار آلفای کرونباخ برای هر شاخص محاسبه گردید
جدول ۳- ۲- مقدار آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ
پرسنل ترفیع توزیع قیمت محصول شاخص
۷۵۱/۰ ۶۹۴/۰ ۷۷۸/۰ ۷۱۲/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.