۸۱۲/۰

مقدار آلفا

اگر آزمون برای هدف های پژوهشی به کار رود، ضریب اعتبار بین ۷/۰ تا ۸/۰ کافی به نظر می رسد.
۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به عنوان آگاهی های خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ های احتمالی هستند که در رابطه با مساله تحقیق مطرح شده اند، لذا پژوهشگر باید به طریقی این داده ها را طبقه بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند برای فرضیه ها، که حالت پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق دارند، تعیین تکلیف نمایند.
به طور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی، که آن تحلیل ها ، استدلال ها و استنتاج هایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد( خاکی،۱۳۸۴،۱۶۰).
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل های آماری از دو روش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی استفاده خواهد شد. در روش توصیفی با استفاده از روش های آماری توصیفی شامل: جدول توزیع فراوانی، نمودارهای آماری و…. هر یک از سوالات یا موضوعات مورد بررسی در پرسشنامه به طور جداگانه تحلیل شدند.
در روش استنباطی، پس از گرداوری داده ها از پرسش نامه و محاسبه آماره های توصیفی، با استفاده از آزمون T تک نمونه ای تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق بر فروش شرکت پگاه فارس بررسی شده اند.
در تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوفریال، برای آزمون فرضیه ها از روش آزمونT تک نمونه ای و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده می کنیم.
۳-۹- مراحل تحقیق
برای آگاهی بیشتر در مورد این تحقیق مراحل اجرای آن نمایش داده می شود:
مطالعات مقدماتی: در این مرحله با بهره گیری از کتاب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود، نسبت به شناسایی و معرفی ابعاد مختلف متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق اقدام گردید. در این تلاش بر آن بود که با نگرش عملیاتی موضوع مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد تا بر آن اساس بتوان پرسشنامه قابل قبولی طراحی کرد.
طراحی پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات: براساس مطالعات انجام شده در مرحله مطالعات مقدماتی، پرسشنامه مربوطه جهت جمع آوری اطلاعات انتخاب گردید و با توجه به شرایط تحقیق تغییرذات مورد نیاز بر روی آن اعمال گردید و پس از سنجش آزمون روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه بین کلیه نمونه آماری توزیع و جمع آوری گردید.
آزمون و نتیجه گیری: پرسشنامه های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار تحلیل آماریSPSS مورد بررسی و تجزیه م تحلیل قرار گرفت.

مطالعات مقدماتی
شناسایی شاخص های فروشنده
شناسایی شاخص های ترفیع
شناسایی شاخص های توزیع
شناسایی شاخص های محصول
شناسایی شاخص های قیمت
طراحی پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات
توزیع و جمع آوری پرسشنامه
آزمون روایی و پایایی پرسشنامه
طراحی پرسشنامه
ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل اطلاعات
آزمون و نتیجه گیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.