۵-۳-نتیجه گیری ۱۲۴
۵-۳-۱-نتیجه بررسی فرضیه اول تحقیق ۱۲۴
۵-۳-۲- نتیجه بررسی فرضیه دوم تحقیق ۱۲۵
۵-۳-۳- نتیجه بررسی فرضیه سوم تحقیق ۱۲۶
۵-۳-۴- نتیجه بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۱۲۶
۵-۳-۵- نتیجه بررسی فرضیه پنجم تحقیق ۱۲۷
۵-۳-۶- اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش فروش و سهم بازار شرکت پگاه فارس ۱۲۸
۵-۴- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین ۱۲۸
۵-۵- تحلیل نتایج و پیشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش ۱۲۹
۵-۶-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی ۱۳۳
۵-۷- محدودیت های تحقیق ۱۳۴
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
فهرست شکل ها و نمودارها:
شکل۲-۱- سه موضوع اصلی در خط مشی بازاریابی اجتماعی………………………………………………………… ۱۶
شکل۲-۲- فرایند مدیریتبازاریابی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
شکل۲-۳- بازیگران محیطخرد……………………………………………………………………………………………………….. ..۲۲
شکل۲-۴- بازیگران محیط کلان……………………………………………………………………………………………………… ۲۲
شکل۲-۵- الگوی رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………… ۲۳
شکل۲-۶- فرایند تصمیم گیری خریدار……………………………………………………………………………………………۲۴
شکل۲-۷- آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
شکل ۳-۱- مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
نمودار۴-۱- توریع سن…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
نمودار ۴-۲- توزیع میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………۱۰۷
نمودار ۴-۳- توزیع سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
فهرست جداول
جدول ۲-۱- میزان فروش سالیانه محصولات لبنی در شهر شیراز در یک دوره ۷ ساله………………… ۸۰
جدول ۲-۲-میزان فروش سالیانه محصولات لبنی پگاه در شهر شیراز در یک دوره ۷ ساله…………. ۸۰
جدول ۳-۱- منابع شاخص های آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………..۹۷
جدول ۳- ۲- مقدار آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
جدول ۴-۱- توزیع سن…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
جدول ۴-۲- توزیع میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
جدول ۴-۳- توزیع سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار عناصر آمیخته بازار یابی……………………………………………………. ۱۰۹
جدول ۴-۵- نتایج آزمون KMOو باتلت برای بررسی کفایت نمونه…………………………………………….۱۱۰
جدول ۴-۶- مقادیر ویژه در تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………۱۱۱
جدول ۴-۷- متغیرهای عاملها و بار عاملی بدست آمده از ماتریس دوران یافته…………………………..۱۱۲
جدول۴-۸- نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف برای عتاصر آمیخته بازاریابی…………………………….۱۱۳
جدول ۴-۹- آزمونT تک نمونه ای برای بررسی تاثیر عامل محصول بر افزایش فروش…………….. ۱۱۴
جدول ۴-۱۰- آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی تاثیر عامل قیمت بر افزایش فروش…………… ۱۱۴
جدول ۴-۱۱- آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی تاثیر عامل توزیع بر افزایش فروش……………. ۱۱۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.