۴۹۸/۰

۶۸/۱

۴

وضعیت طرح و رنگ بسته بندی محصولات

۶۱/۳

۶۲۸/۰

۵۲/۲

۳

۰۰۰/۰= sig

۴۹۲/۲۸ = ۲χ

۲۵۰=df

با توجه به نتایج بدست آمده ، مجذور کای محاسبه شده برای شاخص های عامل ترفیع با ۳ در جه آزادی در سطح اطمینان ۹۵ درصد ، اعطای تخفیف و محصولات رایگان در ازای خرید دارای بیشترین اهمیت و هدایای تبلیغاتی دارای کمترین اهمیت در میان شاخص های عامل ترفیع می باشند.
فصل پنجم :
نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
آمیخته بازاریابی مجموعه عواملی است که مصرف کننده کالا یا خدمات با توجه به تجزیه و تحلیل این عوامل و در نظر گرفتن میزان اهمیت هر کدام اقدام به خرید کالا یا خدمات می نماید. لذا شناسایی هر یک از این عوامل و شاخص ها در هر شاخه ای از کسب و کار در گام اول و مشخص نمودن میزان اهمیت و اولویت آنها در گام بعدی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این حالت است که می توان اتخاذ مکانیزم های مناسب میزان فروش سازمان را بهبود داد. این پژوهش با هدف بررسی این عوامل و تعیین میزان اهمیت و اولویت آنها در میزان فروش محصولات لبنی صورت گرفته است. در فصول قبل کلیات تحقیق، مبانی نظری تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها ارائه گردید. در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش و همچنین پیشنهادات کاربردی بر اساس این نتایج ارائه شده و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.
۵-۲- خلاصه تحقیق
این تحقیق با موضوع ” بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در افزایش فروش شرکت پگاه فارس” با هدف بررسی نقش عوامل محصول، قیمت، ترفیع، توزیع و خصوصیات فروشنده در افزایش فروش شرکت پگاه می باشد. در این راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اصلی تحقیق: عناصر آمیخته بازاریابی در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر معنی دار و مثبتی دارند.
فرضیه فرعی اول تحقیق: عنصر محصول در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر بسزایی دارد.
فرضیه فرعی دوم تحقیق: عنصر قیمت در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیردارد.
فرضیه فرعی سوم تحقیق: عامل توزیع در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر بسزایی دارد.
فرضیه فرعی چهارم تحقیق: تدابیر ترفیع در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.
فرضیه فرعی پنجم تحقیق: خصوصیات فروشنده در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و شامل تحقیقات پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. داده های این تحقیق به وسیله پرسشنامه و مصاحبه در تابستان ۱۳۹۱ در بین سوپرمارکت های سطح شهر شیراز جمع آوری شده است.
حجم نمونه جامعه آماری تحقیق شامل ۲۶۵ سوپرمارکت است که برای آنها پرسشنامه ارسال گردید و در نهایت ۲۵۰ پرسشنامه مفید جمع آوری شد، سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده، ویژگی های جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و فرضیات از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. که نتایج آن در ادامه بیان می شود.
۵-۳-نتیجه گیری
۵-۳-۱-نتیجه بررسی فرضیه اول تحقیق
فرضیه فرعی اول تحقیق: عنصر محصول در افزایش فروش شرکت پگاه تاثیر دارد.
نتیجه آزمون: آزمون T محاسبه شده در خصوص تاثیر عنصر محصول در افزایش فروش شرکت پگاه در سطح تشخیص ۰۵/۰ ( اطمینان ۹۵ درصد) در ناحیه رد فرضیه صفر قرار گرفت لذا با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه فرعی اول مورد پذیرش قرار گرفت.
براساس یافته های حاصل از مرحله اکتشاف در این پژوهش نه معیار برای تعریف عنصر « محصول» مطرح شدند. اولویت تاثیر گذاری معیارهای تشکیل دهنده این عامل بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس، به شرح زیر می باشد:
طعم و مزه محصولات پگاه
شهرت و معروفیت شرکت پگاه فارس
شکل و ظاهر بسته بندی محصولات پگاه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.