قدمت و خوشنامی مارک
متنوع بودن محصولات پگاه
ماندگاری محصولات(مانند: تاریخ تولید و انقضا و …)
حجم بسته بندی( در سایز های مختلف) محصولات پگاه
استحکام بسته بندی محصولات پگاه
میزان محبوبیت مارک تجاری پگاه
۵-۳-۲- نتیجه بررسی فرضیه دوم تحقیق
فرضیه فرعی دوم تحقیق: عنصر قیمت در افزایش فروش شرکت پگاه تاثیر دارد.
نتیجه آزمون: آزمون T محاسبه شده در خصوص تاثیر عنصر قیمت در افزایش فروش شرکت پگاه در سطح تشخیص ۰۵/۰ ( اطمینان ۹۵ درصد) در ناحیه رد فرضیه صفر قرار گرفت لذا با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه فرعی اول مورد پذیرش قرار گرفت.
براساس یافته های حاصل از مرحله اکتشاف در این پژوهش پنج معیار برای تعریف عنصر « قیمت» مطرح شدند. اولویت تاثیر گذاری معیارهای تشکیل دهنده این عامل بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس، به شرح زیر می باشد:
قیمت نسبت به رقبا
حاشیه سود
فروش اعتباری و غیر نقدی
ثبات قیمت
اعطای تخفیف به خرده فروشان
۵-۳-۳- نتیجه بررسی فرضیه سوم تحقیق
فرضیه فرعی سوم تحقیق: عنصر توزیع در افزایش فروش شرکت پگاه تاثیر بسزایی دارد.
نتیجه آزمون: آزمون T محاسبه شده در خصوص تاثیر عنصر توزیع در افزایش فروش شرکت پگاه در سطح تشخیص ۰۵/۰ ( اطمینان ۹۵ درصد) در ناحیه رد فرضیه صفر قرار گرفت لذا با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه فرعی اول مورد پذیرش قرار گرفت.
براساس یافته های حاصل از مرحله اکتشاف در این پژوهش پنج معیار برای تعریف عنصر « توزیع» مطرح شدند. اولویت تاثیر گذاری معیارهای تشکیل دهنده این عامل بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس، به شرح زیر می باشد:
نحوه سفارش گیری
زمان توزیع و تحویل محصول
موجود و جور بودن محصولات در خواستی
استمرار در تامین محصولات درخواستی
پذیرش مرجوعی های ناشی از عدم فروش و ضایعات
۵-۳-۴- نتیجه بررسی فرضیه چهارم تحقیق
فرضیه فرعی چهارم تحقیق: تدابیر ترفیع در افزایش فروش شرکت پگاه تاثیر دارد.
نتیجه آزمون: آزمون T محاسبه شده در خصوص تاثیر عنصر ترفیع در افزایش فروش شرکت پگاه در سطح تشخیص ۰۵/۰ ( اطمینان ۹۵ درصد) در ناحیه رد فرضیه صفر قرار گرفت لذا با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه فرعی اول مورد پذیرش قرار گرفت.
براساس یافته های حاصل از مرحله اکتشاف در این پژوهش چهار معیار برای تعریف عنصر « ترفیع» مطرح شدند. اولویت تاثیر گذاری معیارهای تشکیل دهنده این عامل بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس، به شرح زیر می باشد:
اعطای تخفیف و محصولات رایگان در ازای خرید
تبلیغات و اطلاع رسانی در معرفی محصولات
وضعیت طرح و رنگ بسته بندی محصولات
هدایای تبلیغاتی
۵-۳-۵- نتیجه بررسی فرضیه پنجم تحقیق
فرضیه فرعی پنجم تحقیق: خصوصیات فروشنده در افزایش فروش شرکت پگاه تاثیر دارد.
نتیجه آزمون: آزمون T محاسبه شده در خصوص تاثیر عنصر پرسنل در افزایش فروش شرکت پگاه در سطح تشخیص ۰۵/۰ ( اطمینان ۹۵ درصد) در ناحیه رد فرضیه صفر قرار گرفت لذا با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه فرعی اول مورد پذیرش قرار گرفت.
براساس یافته های حاصل از مرحله اکتشاف در این پژوهش پنج معیار برای تعریف عنصر « پرسنل» مطرح شدند. اولویت تاثیر گذاری معیارهای تشکیل دهنده این عامل بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس، به شرح زیر می باشد:
رسیدگی به شکایات و نظرات
رفتار و برخورد فروشنده
نظارت و کنترل و بررسی مسیرها توسط بازرس شرکت
نحوه دریافت مطالبات
مهارت در برقراری ارتباط با مشتریان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.