موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
( گرایش بازرگانی بین الملل)
بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رحیم اسفیدانی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد حقیقی
پژوهش و نگارش: لیلا فضایلی
چکیده
در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقا و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (۴P) در بازار به منظور دستیابی به فروش بیشترمی باشد. در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی و اولویت بندی شاخص هایی از عوامل آمیخته بازاریابی می باشد که بیشترین تاثیر را در جذب و حفظ مشتریان شرکت پگاه فارس دارد تا بتواند با شناسایی و اولویت بندی آنها به مدیریت شرکت در رابطه با تصمیم گیری های بازاریابی کمک رساند. جامعه آماری تحقیق، فروشندگان( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها) محصولات لبنی در شهر شیراز می باشند که از کل جامعه آماری تعداد ۲۶۵ فروشگاه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد.
در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده و روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد.
فرضیه های تحقیق به تفکیک هر یک از آمیخته های بازاریابی مورد آزمون قرار گرفت که همه فرضیات، با اطمینان ۹۵ درصد مورد تایید قرار گرفت. سپس عناصر آمیخته بازاریابی بوسیله آزمون فریدمن مورد رتبه بندی قرار گرفت که رتبه ها از قرار زیر است:
توزیع رتبه اول ، محصول رتبه دوم، عامل قیمت رتبه سوم ، خصوصیات فروشنده رتبه چهارم و ترفیع در رتبه پنجم قرار گرفت.
کلمات کلیدیآمیخته بازاریابی، محصول، کانال توزیع، قیمت ، خصوصیات فروشنده، فروش
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مساله ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴
۱-۴-اهداف تحقیق ۵
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۶
۱-۶-قلمرو تحقیق ۷
۱-۷-روش تحقیق ۷
۱-۸- جامعه آماری ۷
۱-۹-نمونه آماری ۸
۱-۱۰-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح ۸
۱-۱۰-۱- متغیر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته ۸
۱-۱۰-۲- تعریف واژه ها ۸
فصل دوم: ۱۱
پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱- بخش اول:نگاه کلی به مدیریت بازاریابی ۱۲
۲-۱-۱- مقدمه ۱۲
۲-۱-۲-گرایشهای مدیریت بازاریابی ۱۴
۲-۱-۲-۱-رویکرد تولید ۱۴
۲-۱-۲-۲-رویکرد محصول ۱۴
۲-۱-۲-۳-رویکرد فروش ۱۴
۲-۱-۲-۴-رویکرد بازاریابی ۱۵
۲-۱-۲-۵-رویکرد بازاریابی اجتماعی ۱۶
۲-۱-۳-فرایند بازاریابی ۱۷
۲-۱-۴-هدف گیری بازار ۱۸
۲-۱-۵-محیط بازاریابی ۲۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.