۲ــ ۱ـ تمایزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۲ـ۲ـ تشابهات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
۳ـ بدیهیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸
۳ـ۱ـ بدیهیات از منظر شیخ ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۳ـ۲ـ اقسام بدیهیات از منظرشیخ …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۳ـ۳ـ بدیهیات ازمنظر علامه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۳ـ ۴ـ ویژگی بدیهیات از منظر علامه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۳ـ۵ـ اقسام بدیهیات از منظر علامه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۳ـ۶ـ تمایزات آرا ء شیخ و علامه ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۳ـ۷ـ تشابهات آراءشیخ و علامه ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰
۴ـ علم حضوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱
۴ـ ۱ـ علم حضوری ازمنظر شیخ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱
۴ـ۲ـ علم حضوری از منظر علامه …………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲
۴ـ ۳ـ تمایزات و تشابهات …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۴ـ۳ـ ۱ـ تمایزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۴ـ۳ـ۲ـ تشابهات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۵ـ سیر از بدیهیات به غیر بدیهیات…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴
۵ـ۱ـ منظر شیخ اشراق ـ سیر از بدیهیات ………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۵ـ۲ـ منظر علامه ـ سیر از بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵
۵ـ۳ـ تمایزات و تشابهات …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵
۵ـ۳ـ۱ـ تمایز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
۵ـ۳ـ۲ـ تشابه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
منابع پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۵
فصل اول
کلیات
کلیات
بیان مساله
مبناگرایی کهن ترین وفراگیرترین نظریه درمباحث معرفت شناختی و ویژگی اکثرنگرش های معرفت شناسانه درطول تاریخ بوده است . هرچندامروزه توافقی وجوددارد که رهیافت مبناگرایانه بانقدهای جدی مواجه است.اینکه آیا واقعا ممکن است براساس مبنای مشخص شده ازسوی یک موضع مبناگرایانه خاص ، توجیهی مناسب برای باورهایی که آنها راموجه می دانیم به دست آوریم ، همچنین سوال است که خودباورهایی که مبنا فرض شده اند، چگونه توجیه می شوند.
گرایش فلاسفه اسلامی درتوجیه صدق باورها ، مبنا گرایی است . برخلاف مبنا گرایی برخی از آمپریست ها[۱] که جمیع معارف بشری را بر حقایق تحلیلی و داده های مستقیم و بدون واسطه حسی، مبتنی می دانند، آنها معتقدند که مجموعه معارف بشری بر مفاهیم و گزاره های بدیهی یعنی گزاره های یقینی بی نیاز از اثبات و استدلال مبتنی است .
مبناگرایی و ارجاع نظریات و کسبیات به بدیهیات به مواد و محتویات گزاره ها اختصاص ندارد بلکه شامل هیئت ها و شکل های استدلال نیز می شود، همان گونه که محتویات استدلال ها باید به موادی منتهی شوند که ضروری و بی نیاز از استدلال باشند وگرنه تسلسل لازم می آید و حصول علم و یقین و دسترسی به معرفت قطعی غیرممکن خواهد بود . در عین حال تصریح کرده اند که اگر کسی بدیهیات را نپذیرد نمی توان نقطه شروعی در بحث با او داشت و استدلال هایی که آن ها برای اثبات مواضع خود اقامه می کنند شبهاتی در مقابل بدیهی است که باید طرد گردد و استدلال هایی که حامیان اصول بدیهی و یقینی برای دیدگاه خود دارند منبهاتی بیش نیست .
شیخ اشراق ، هرچند مباحث معرفت شناختی منسجمی رامطرح نکرده است با اینحال درآراء ونظرات او می توان مبناگرایی رابه وضوح درک کرد.اعتقادبه بدیهیات وبازگشت علوم حصولی به علم حضوری درنگاه شیخ ، مبناگرایی رابه نمایش گذاشته واورادردسته مبناگرایان قرار می دهد.وی تلاش نمود تاپایه ای مستحکم وخطاناپذیردرمعارف ایجادکندوب

نوشته ای دیگر :
پژوهش - بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

نای معارف بشری رابرآن قراردهد.دردوران شیخ اشراق ،مسائل معرفت شناختی،مبحث مستقلی رانداشته ولذا گستردگی بحث درآثاراوبه چشم نمی خورد،اما بااینحال نکات نغز وبدیعی درآراء معرفتی او،همچون؛ مبناگرایی ،مشهوداست.
درفلسفه اسلامی ، نخستین بار در قرن یازدهم هجری و توسط ملاصدرا مسایل معرفت شناسانه طرح می گرددودر دوره معاصرتوسط علامه طباطبایی تبدیل به یک حوزه مستقل فلسفی می گردد.علامه درمقالات دوم تا ششم اصول فلسفه وروش رئالیسم، مباحث معرفت شناختی بدیعی راطرح کرده است.درپژوهش حاضر،قصدمابیان آراء این دوفیلسوف وتطبیق دیدگاه هایشان درمبحث مبناگرایی است که ساختار بحث با سوالات اصلی وفرعی وفرضیه سازی ، درذیل اشاره می گردد؛
۲- سوالهای تحقیق
۲-۱- سوال اصلی:
تمایزات وتشابهات مبناگرایی درآراء علامه طباطبایی وشیخ اشراق چیست؟