۶۰/۰

کل

۱۸

۸۵/۰

در تحقیق حاضر ضرائب آلفای کرونباخ برای ابعاد فوق به ترتیب ۸۷/۰، ۷۹/۰، ۷۳/۰ و ۶۰/۰ حاصل شد که نشان از پایایی قابل قبول ابعاد این پرسشنامه است. این نتایج در جدول ۳-۵ آمده است.
۳-۴- روش اجرا
بهمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش، پس از ارائه توضیحاتی در مورد هدف پژوهش، ضرورت همکاری صادقانه و دادن اطمینان به دانشجویان در مورد محرمانه ماندن اطلاعات، پرسشنامهها به صورت جمعی و با ترتیب تصادفی برای تکمیل، به گروه نمونه ارائه گردید.
۳-۵- شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور ارائهی اطلاعات توصیفی، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ ابتدا از شاخصهای آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار و …) استفاده خواهد شد.
بهمنظور پاسخ گویی به سوال اول، مبنی بر بررسی رابطه بین نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانهای، از روش همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد.
بهمنظور پاسخ گویی به سوال دوم، مبنی بر بررسی سهم نگرش اینترنتی در پیشبینی اضطراب چندبعدی کتابخانهای، از روش رگرسیون چندگانه استفاده خواهد شد.
بهمنظور پاسخ گویی به سوال سوم، مبنی بر بررسی تفاوت جنسیت در اضطراب چندبعدی کتابخانهای، از روش آماری T برای گروههای مستقل، استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
در این فصل، با توجه به تحلیلهای آماری انجام شده، ابتدا یافتههای توصیفی تحقیق، سپس یافتههای استنتاجی و در نهایت یافتههای جانبی تحقیق، ارائه گردیده است.
۴-۱- یافتههای توصیفی پژوهش
در این بخش یافتههای توصیفی تحقیق که تصویری از عملکرد آزمودنیها را ارائه میدهد آورده شده است. جدول ۴-۱ نمایانگر میانگین و انحراف معیار چهار بعد نگرش اینترنتی شامل سودمندی اینترنت، عاطفی، رفتاری، نظارت بر استفاده و جدول ۴-۲ نشاندهنده میانگین و انحراف معیار شش بعد اضطراب چندبعدی کتابخانهای شامل راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی ، به تفکیک جنسیت شرکتکنندگان تحقیق است.
جدول( ۴-۱): میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در ابعاد متغیر نگرش اینترنتی

جنسیت
بعد
پسران(۹۰ نفر) دختران (۱۳۹ نفر)
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
سودمندی اینترنت
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.