راحتی با کتابخانه

۴۵/۲۰

۱۹/۳

۰۲/۲۱

۸۱/۳

۴-۲- یافتههای استنتاجی تحقیق
در پاسخ به پرسشهای تحقیق مبنی بر چگونگی رابطهی اضطراب چندبعدی کتابخانهای با ابعاد نگرش اینترنتی و نیز سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی یکایک ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانهای، این قسمت از پایان نامه حاضر به یافتههای استنتاجی تحقیق میپردازد.
۴-۲- ۱- رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی با اضطراب چندبعدی کتابخانهای
در پاسخ به نخستین پرسش این تحقیق مبنی بر اینکه رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی شامل سودمندی اینترنت، عاطفی، رفتاری، نظارت بر استفاده با اضطراب چندبعدی کتابخانهای مشتمل بر راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی، چگونه است، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای فوق محاسبه و معناداری آن بررسی شد. نتایج به صورت ماتریس همبستگی در جدول (۴-۳) آمده است.
چنانکه اطلاعات این جدول نشان میدهد، از میان چهار بعد نگرش اینترنتی، تنها بعد نظارت بر استفاده از اینترنت با بعد راحتی و اعتماد بهنفس از ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانهای ارتباط داشت(۰۰۱/۰ ≥ p ۱۷/۰= r ).
از میان ابعاد چهارگانهی نگرش اینترنتی ، سه بعد عاطفی، نظارت بر استفاده و رفتاری با بعد اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات اضطراب چندبعدی کتابخانه ای رابطه داشت. به این ترتیب ضریب همبستگی بعد عاطفی با بعد اضطراب عمومی کتابخانهای ۲۸/۰(۰۱/۰ ≥p )، ضریب همبستگی بعد نظارت بر استفاده با بعد اضطراب عمومی کتابخانهای ۱۶/۰ (۰۵/۰ ≥p ) و ضریب همبستگی بعد رفتاری با بعد اضطراب عمومی کتابخانهای ۲۷/۰ (۰۱/۰ ≥ p ) می باشد.
معناداری رابطه میان ابعاد نگرش اینترنتی با بعد راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه اضطراب چندبعدی کتابخانهای، تنها در دو بعد عاطفی و رفتاری اتفاق افتاد. بدین ترتیب که ضریب همبستگی بعد راحتی با فن آوری با بعد عاطفی ۲۰/۰ (۰۱/۰ ≥ p ) و ضریب همبستگی بعد راحتی با فن آوری با رفتاری ۱۴/۰ (۰۵/۰ ≥ p ) می باشد.
از میان ابعاد نگرش اینترنتی، تنها بعد نظارت بر استفاده از اینترنت با بعد موانع در ارتباط با کارکنان راحتی با کتابخانه ارتباط داشت(۰۱/۰ ≥ p ۲۰/۰= r ).نتایج نشاندهندهی این مطلب بود که هیچ یک از ابعاد نگرش اینترنتی با بعد درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه اضطراب چندبعدی کتابخانهای ارتباط نداشت و در نهایت از میان ابعاد نگرش اینترنتی، تنها بعد رفتاری با بعد راحتی با کتابخانه راحتی با کتابخانه ارتباط داشت (۰۱/۰ ≥ p ۱۹/۰= r ).
جدول (۴-۳) نشان میدهد که ابعاد نگرش اینترنتی از رابطه درونی قوی برخوردارند چنانکه بین سودمندی اینترنت و عاطفی (۰۱/۰ ≥ p و ۳۵/۰ = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین نظارت بر استفاده از اینترنت و سودمندی اینترنت (۰۱/۰ ≥ p و ۳۱/۰ = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین سودمندی اینترنت و رفتاری (۰۱/۰ ≥ p و ۴۰/۰ = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین عاطفی و نظارت بر استفاده از اینترنت (۰۱/۰≥p و ۳۶/۰ = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین عاطفی و رفتاری (۰۱/۰ ≥ p و ۴۳/۰ = r ) همبستگی مثبت و معنادار و بین نظارت بر استفاده از اینترنت و رفتاری (۰۱/۰ ≥ p و ۵۰/۰ = r ) همبستگی مثبت و معنادار برقرار است.به علاوه نتایج حاصل از محاسبهی همبستگی نشان داد که بین ابعاد اضطراب کتابخانهای نیز همبستگی برقرار است. ضرایب همبستگی بین شش بعد اضطراب چندبعدی کتابخانه ای از ۲۲/۰ تا ۶۰/۰ (۰۱/۰ ≥ p ) نوسان داشت.
جدول (۴-۳): ماتریس همبستگی ابعاد نگرش اینترنتی و ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانهای
( ۲۲۹N= )

ابعاد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱٫راحتی و اعتماد به نفس در کتابخانه _