متغیر اضطراب چندبعدی کتابخانهای ۵۹
جدول شماره ۴-۳ ماتریس همبستگی ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی ۶۱
جدول شماره ۴-۴ رگرسیون بعد راحتی و اعتماد بهنفس درهنگام استفاده از
کتابخانه بر روی ابعاد نگرش اینترنتی ۶۲
جدول شماره ۴-۵ رگرسیون بعد اضطراب عمومی کتابخانه و فرایند جستجوی
اطلاعات بر روی ابعاد نگرش اینترنتی ۶۳
جدول شماره ۴-۶ رگرسیون بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر روی
ابعاد نگرش اینترنتی ۶۴
جدول شماره ۴-۷ رگرسیون بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر روی ابعاد نگرش
اینترنتی ۶۵
عنوان صفحه
جدول شماره ۴-۸ رگرسیون بعد راحتی با فنآوری موجود در کتابخانه
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی ۶۶
جدول شماره ۴-۹ رگرسیون بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی ۶۷
جدول شماره ۴-۱۰ مقایسه عملکرد دختر و پسر در متغیر اضطراب چندبعدی ۶۸
فصل اول
مقدمه
۱-۱- کلیات
در سالهای اخیر رایانه و فن آوریهای اطلاعات از جمله اینترنت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به این ترتیب آشنایی با اینترنت به سرعت به یک مهارت اساسی برای انجام وظایف بسیاری، تبدیل شده است. فن آوری اطلاعات در تغییر شکل دادن به خدماتی که کتابخانهها ارائه میدهند، نقش مؤثّری داشته است. بهطوری که ورود این فن آوریها به کتابخانه بر روش استفاده از منابع کتابخانهای تاثیر عمدهای میگذارد. سرعت بی سابقه در تغییرات فن آوری به گسترش نقش کتابخانههای دانشگاهی از طریق توسعه شبکه های اطلاع رسانی رقومی[۱] و خدمات الکترونیکی، کمک فراوانی کرده است ( جیائو و آنوگبوزی[۲]، ۲۰۰۴).
فن آوریهای اطلاعاتی به طرز چشمگیر و با سرعت زیادی نه تنها شیوه ارتباطات انسانی، بلکه بر واسطههای آموزش و یادگیری، تاثیر گذاشته است ( هویک[۳]۲۰۰۰). اینترنت به عنوان محصول انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ بشریت شناخته شده است ( عرفان منش، ۲۰۱۱). کرچ[۴] و کراچفیلد(۱۹۴۸؛ به نقل از شریفی، ۱۳۸۱ ) نگرش را سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبههای دنیای فرد تعریف کرده است. لذا، نگرش ایتنرنتی[۵] را میتوان گرایش یا پیشزمینه برای پاسخ منفی یا مثبت به اینترنت تعریف کرد. در قرن ۲۱، نگرش شهروندان نسبت به استفاده و یادگیری اینترنت، در توسعه اقتصادی و آموزشی جامعه، تعیینکننده است. نگرش اینترنتی دانشجویان ممکن است بر استقبال آنان از فعالیتهای اینترنت مدار در آینده تاثیر بگذارد ( تسائی[۶]، ۲۰۰۱).
اگرچه دانشجویان در عصر اطلاعات به طور مساوی تقاضای افزایش مهارت استفاده از رایانه و اینترنت را نمیکنند، اما امروز سواد اینترنتی به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یک دروازه برای موفقیت تحصیلی آنهاست (جیائو و آنوگبوزی[۷]، ۲۰۰۴ ). پیشرفتهایی که در محیطهای آموزشی امروز بهوجود آمده در کنار ورود انواع فن آوریها وتغییر در برنامه و شیوههای آموزشی و نیازها و توقعات استادان و دانشجویان، باعث شده است دانشجویان برای انجام تکالیف، پیشرفت در رشته و کسب موفقیت، کارهای متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهند. به عنوان، مثال شرکت دادن دانشجویان در بحثهای کلاسی و انجام گزارشها و تکالیف درسی موجب میشود دانشجویان به دنبال اطلاعات و منابع اطلاعاتی بیشتری باشند. این اطلاعات را امروزه میتوان از طریق کتابخانهها، اینترنت و نظامهای اطلاعاتی کسب کرد. ولی نتایج تحقیقات مختلف در رابطه با استفاده دانشجویان از این نظامها و مراکز اطلاعاتی، نشان داده است که تمامی دانشجویان نمیتوانند در این امر موفق بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را تامین کنند. از جمله دلایل مهم عدم موفقیت جست وجوگران آن است که آنان هنگام استفاده از این مراکز و نظامها دچار نوعی احساس ناخوشایند شده که اصطلاحاً آن را اضطراب مینامند. ایجاد این اضطراب میتواند دارای علل مختلف بوده و با متغیرهای مختلف شخصیتی-محیطی رابطه داشته و همچنین دارای تاثیرات منفی بیشماری نیز باشد (پشوتنی زاده، ۱۳۹۰).
کتابخانه دانشگاهی برای برخی دانشجویان محل امنی برای تحقیق و مطالعه به شمار میآید، اما برای برخی دیگر زمینههای اضطراب را ایجاد میکند، بهطوری که میتواند در استفاده موفقیت آمیز آنها از کتابخانه تأثیر سوء بگذارد. این اضطراب اولیه در استفاده از کتابخانه، میتواند منشأ ایجاد اضطراب بیشتر برای دانشجویان باشد و به استفاده غیرمفید از کتابخانه منجر شود ( ملون[۸]، ۱۹۸۶). لذا، اضطراب کتابخانهای[۹] را میتوان ترس و اضطراب در هنگام استفاده از کتابخانه و یا حتی هنگام تفکر درباره کتابخانه تعریف کرد ( ملون، ۱۹۸۶). اضطراب کتابخانهای دارای ابعادی است که آنرا اضطراب چندبعدی کتابخانهای[۱۰] مینامند. اضطراب می تواند به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت پژوهش کتابخانهای کابران نیز تأثیرات منفی داشته باشد (ون کمپن[۱۱]، ۲۰۰۳). اگرچه اضطراب کتابخانهای ممکن است کاربران تمامی انواع کتابخانهها را تحت تاثیر قرار دهد، ماهیت این اضطراب تاکنون بیشتر در محیطهای علمی و دانشگاهی و در میان کاربران کتابخانههای دانشگاهی مورد مطالعه بوده است (جیائو و آنوگبوزی، ۲۰۰۲).
۱-۲- بیان مسئله
استفاده از کتابخانه برای بسیاری از کاربران تجربهای توأم با ترس و اضطراب است. اضطراب کتابخانهای هرگونه ترس و نگرانی در زمان استفاده و یا حتی تفکر استفاده از کتابخانه را شامل میشود. دانشجویانی که اضطراب کتابخانهای را تجربه میکنند، معمولا وقتی با کتابخانه یا وظایف کتابخانهای از جمله فرایند جستوجوی اطلاعات روبرو میشوند دچار ناراحتی عاطفی یا جسمی میگردند. بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه اضطراب، چنین نشان میدهد که اضطراب عملکرد افراد را در موقعیتهای مختلف از جمله در مراجعه به کتابخانه و منابع اطلاعاتی تحت تاثیر قرار میدهد.
امروزه، بخشی از خدمات کتابخانه از جمله پایگاههای اطلاعاتی، از طریق اینترنت ارائه میگردد. با افزایش استفاده از اینترنت، مسائل مرتبط بسیاری ظاهر شدهاند که یکی از آنها ” نگرش اینترنتی” است. نگرش اینترنتی کاربران میتواند تا اندازهای متأثر از میزان آشنایی آنها با منابع اینترنتی و کتابخانهای باشد. لذا، این پرسش روی میدهد که آیا کاربرانی که با فرایند جستوجوی اطلاعات و استفاده از کتابخانه آشنایی دارند، تا چه اندازه اضطراب در استفاده از کتابخانه از خود نشان میدهند. این مسئله در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که بیش از سایر دانشجویان تجربه کار با منابع کتابخانهای و اینترنتی را دارند مورد بررسی است. چنین احتمال میرود که اضطراب کتابخانهای تا اندازهای تابعی از نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت باشد. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانهای میباشد و اینکه سهم نگرش اینترنتی در پیشبینی اضطراب کتابخانهای به چه میزان است؟
۱-۳- اهمیت پژوهش
امروزه، با توجه به نقش بسیار مهم اینترنت در زمینههای مختلف از جمله امور پژوهشی، مسئله نگرش اینترنتی از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که اینترنت و منابع الکترونیکی نقش مهمی را در کتابخانهها ایفا میکنند، آشنا کردن کاربران با مفهوم اضطراب کتابخانهای و ابعاد گوناگون آن، آموزش نحوه استفاده از کتابخانه و مهارتهای جستوجوی اطلاعات در میان منابع کتابخانهای و اینترنتی، یکی از مؤثرترین روشهای کاهش اضطراب کتابخانهای مطرح شده است. اهمیت مطالعه اضطراب کتابخانهای، خصوصاً در دانشجویان، بر این امر استوار است که این افراد جهت انجام پژوهش و تولید علم نیازمند استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی هستند، و اضطراب در زمینه استفاده از کتابخانه و انجام پژوهش کتابخانهای میتواند تاثیر منفی بر کمیت و کیفیت تولید علمی آنها داشته باشد (عرفانمنش و دیدگاه، ۱۳۹۰).
لذا، با توجه به هدف اصلی پژوهش مبنی بر بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانهای این احتمال میرود که در صورت وجود چنین رابطهای در میان دانشجویان، بتوان با ارائه سازوکارهایی در جهت بهبود نگرش اینترنتی، اضطراب کتابخانهای آنها راکاهش داد.
۱-۴-اهداف پژوهش
اهداف اصلی
بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی ( سودمندی اینترنت[۱۲]، عاطفی[۱۳]، رفتاری[۱۴]، نظارت بر استفاده[۱۵]) با ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانهای (راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی) در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” راحتی و اعتماد بهنفس در هنگام استفاده از کتابخانه” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز .
بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
هدف فرعی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir