۹۰

۳/۳۹%

دختر

۱۳۹

۷/۶۰%

کل

۲۲۹

۱۰۰%

۳-۳- ابزار پژوهش
در تحقیق حاضر، جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه اضطراب چندبعدی
تابخانهای[۱۰۳] (ون کمپن، ۲۰۰۳) و پرسشنامه نگرش اینترنتی[۱۰۴] (تسائی، ۲۰۰۱) استفاده شد که در ادامه به معرفی آنها پرداخته میشود.
۳-۳- ۱- پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانهای
پرسشنامهی اضطراب چندبعدی کتابخانهای بهوسیلهی ون کمپن[۱۰۵] (۲۰۰۳) تدوین شده است. پرسشنامهی مذکور از ۵۷ گویه تشکیل شده است. برای پاسخگویی به آن، آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس یک شاخص ۵ درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنهای از نمرهی ۱ ( کاملاً مخالفم ) تا نمرهی ۵ ( کاملاً موافقم ) مشخص نماید. این پرسشنامه شامل ۶ خرده مقیاس است که ابعاد اضطراب کتابخانهای را میسنجد. این ابعاد، راحتی و اعتماد بهنفس در هنگام استفاده از کتابخانه[۱۰۶] (۱۳ گویه )، اضطراب
عمومی کتابخانهای[۱۰۷] ( ۱۶ گویه )، موانع در ارتباط با کارکنان[۱۰۸] ( ۹ گویه )، درک اهمیت آگاهی از چگونگی استفاده ازکتابخانه[۱۰۹] ( ۷ گویه )، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی[۱۱۰] ( ۶ گویه ) و راحتی با فن آوری کتابخانه[۱۱۱] ( ۶ گویه ) است. سؤالهای ۱ تا ۱۳ به راحتی و اعتماد بهنفس، سؤالهای ۱۴ تا ۲۴ به اضطراب عمومی، سؤالهای ۲۵ تا ۳۱ به موانع در ارتباط با کارکنان، سؤالهای ۳۲ تا ۳۸ به درک اهمیت استفاده، سؤالهای ۳۹ تا ۴۴ به راحتی با فن آوری و سؤالهای ۴۵ تا ۴۹ به بعد راحتی با کتابخانه مربوط میشود. برای مثال، پرسشهایی مانند ” معمولاً میتوانم منابع اطلاعاتی مورد نیازم را در کتابخانه پیدا کنم.” یا ” میدانم که چه منابعی در کتابخانه موجود است.” مربوط به بعد راحتی و اعتماد بهنفس در استفاده از کتابخانه، ” محدود کردن موضوع جستوجو کار آسانی نیست. ” یا ” هنگامی که به استفاده از کتابخانه فکر میکنم دچار اضطراب میشوم. ” مربوط به بعد اضطراب عمومی کتابخانهای، ” کارمندان بخش امانت بین کتابخانهای حاضر به ارائه خدمات هستند. ” یا ” در سؤال پرسیدن و درخواست کمک کردن از کارمندان کتابخانه، احساس راحتی نمیکنم. ” مربوط به بعد راحتی در ارتباط با کارکنان، ” از خدماتی که به وسیله کتابخانه ارائه میشود آگاهی دارم. ” یا ” من به چگونگی دسترسی به منابع کتابخانهای آگاهی دارم. ” مربوط به بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه، ” هنگام استفاده از وب سایت کتابخانه، احساس راحتی نمیکنم. ” یا ” نمیدانم که چگونه میتوان به پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه از راه دور متصل شد. ” مربوط به بعد راحتی فن آوری مورد استفاده در کتابخانه و در نهایت سؤالاتی مانند ” کتابخانه محل مناسبی جهت مطالعه است. ” یا ” ساختمان کتابخانه گیج کننده است. ” مربوط به بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی است.
۳-۳- ۱- ۱- روایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانهای
روایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانهای(ون کمپن، ۲۰۰۳)، با بهکارگیری روش تحلیل عاملی، احراز شده است. برای احراز روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده نمود که نتایج این تحقیق نشان دهنده این مطلب بود که اضطراب چندبعدی کتابخانهای دارای ۶ بعد راحتی و اعتماد بهنفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانهای، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت آگاهی از چگونگی استفاده ازکتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی و راحتی با فن آوری کتابخانه است. ( ۰۰۰۱/۰ ≥ p ).
در تحقیق حاضر نیز روایی پرسشنامه به شیوهی همبستگی بین نمرات هر بعد با گویههای تشکیل دهندهی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول ( ۳-۲ ) نشان داده شده است. چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، ضریب همبستگی بین نمرات هر بعد با گویههای مربوط به آن در بعد راحتی و اعتماد از ۲۷/۰ تا ۵۹/۰، در بعد اضطراب عمومی از ۲۸/۰ تا ۶۳/۰، در بعد موانع کارکنان از ۴۴/۰ تا ۷۰/۰، در بعد درک اهمیت از ۶۶/۰ تا ۷۸/۰، در بعد راحتی با فن آوری از ۳۷/۰ تا ۶۸/۰ و در بعد راحتی با کتابخانه از ۶۱/۰ تا ۷۰/۰ نوسان داشت ( ۰۰۰۱/۰ > p ) که نشانگر روایی نمرات حاصل از ابعاد این ابزار بود.
جدول ۳-۲ : نتایج حاصل از تحلیل گویههای مقیاس اضطراب چندبعدی کتابخانهای

شماره گویه ضریب همبستگی با ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانهای
راحتی اعتماد اضطراب عمومی راحتی با کارکنان درک اهمیت راحتی با فن آوری راحتی با کتابخانه
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است