بررسی پیشینهها نشان میدهد که تحقیقات بیشماری در حوزه اضطراب کتابخانهای انجام گرفته که به نظر میرسد ناشی از اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر عملکرد و توانایی کاربران و نهایتا میزان استفاده بهینه آنها از کتابخانههاست . در بیشتر این تحقیقات تلاش شده با بررسی روابط این پدیده با متغیرهای مختلفی همچون کمال گرایی، سواد اطلاعاتی، شیوه های مطالعه، روشهای درس خواندن، احساسات شخصی و .. به شناسایی، بازبینی و کاهش آن کمک شود. همچنین بحث رابطه نگرش رایانهای و اضطراب کتابخانهای مورد توجه قرار گرفته است، منتها مسئله ای که در تحقیقات به آن کمتر توجه شده است، اینترنت و نگرش اینترنتی و رابطه آن با اضطراب کتابخانهای است. چراکه امروزه اینترنت و منابع الکترونیکی نقش مهمی را در پژوهش های کتابخانه ای ایفا می کند. لذا، اگر اضطراب کتابخانهای با نگرش اینترنتی دارای رابطه باشد، میتوان با ارائه راهکارهایی در جهت بهبود نگرش اینترنتی، به کاهش اضطراب کتابخانهای کمک کرد.
۲-۵- سؤالات پژوهش
سؤالات اصلی
آیا بین ابعاد نگرش اینترنتی (سودمندی اینترنت، عاطفی، رفتاری، نظارت بر استفاده) با ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانهای (راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی) در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز رابطه معنادار وجود دارد؟
سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” راحتی و اعتماد بهنفس در هنگام استفاده از کتابخانه” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیشبینی بعد ” راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟
سؤال فرعی
آیا در متغیر اضطراب چندبعدی کتابخانه ای و ابعاد آن، بین دو جنس در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز تفاوت معنادار وجود دارد؟
۲-۶- تعاریف مفهومی
اضطراب چندبعدی کتابخانهای : اضطراب کتابخانهای را می توان « ترس و اضطراب هنگام استفاده و حتی تفکر استفاده از کتابخانه » تعریف کرد.لذا، در این پژوهش اضطراب چندبعدی کتابخانهای شامل ابعاد: راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانهای و فرایند جستوجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی، میباشد.
نگرش اینترنتینگرش عبارت است از سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادارکی و شناختی در ارتباط با اینترنت که در این پژوهش ابعاد : سودمندی اینترنت، عاطفی، رفتاری، نظارت بر استفاده، را شامل میشود.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی : منظور از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این پژوهش دانشجویانی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۲-۱۳۹۱ مشغول به تحصیل میباشند.
۲-۷- تعاریف عملیاتی
اضطراب چندبعدی کتابخانه ایمنظور از نمرهی اضطراب کتابخانهای به عنوان متغیر وابسته، نمرهای است که هر آزمودنی از پرسشنامه ون کمپن(۲۰۰۳) به دست میآورد.
نگرش اینترنتیمنظور از نمرهی نگرش اینترنتی به عنوان متغیر مستقل، نمرهای است که هر آزمودنی از مقیاس تسائی (۲۰۰۱) به دست میآورد.
فصل سوم
روششناسی تحقیق
این فصل با توصیف شرکتکنندگان در تحقیق و روش نمونهگیری آغاز میشود سپس به معرفی ابزارهای تحقیق، روایی و پایایی آنها، روش اجرا و در نهایت به طرح آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتهاست اشاره میگردد.
۳-۱- روش تحقیق و جامعه آماری
روش این تحقیق پیمایشی، توصیفی – همبستگی است. اضطراب چندبعدی کتابخانهای به عنوان متغیر ملاک و نگرش اینترنتی به عنوان متغیر پیشبین در نظر گرفته شده است. از
آنجا که اضطراب چندبعدی کتابخانهای در شش بعد مطرح شده، بنابراین شش تحلیل جداگانه رگرسیون باید انجام گیرد که در هر تحلیل، یکی از ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانهای
( متغیر ملاک ) را تشکیل میدهد.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز ( روزانه و شبانه ) که در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ مشغول به تحصیل میباشند، تشکیل میدهند.
۳-۲- شرکتکنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری
شرکتکنندگان در این تحقیق شامل ۲۲۸ نفر ( ۱۳۹دختر و ۹۰ پسر ) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز ( روزانه و شبانه ) بودند که در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ به تحصیل اشتغال داشتند و به روش نمونهگیری طبقهای خوشهای انتخاب شدند. بدین صورت که از میان ۱۵ دانشکدهی دانشگاه شیراز، ۸ دانشکده بهنحو تصادفی، و سپس از هر دانشکده به نسبت تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشکده، کلاسهایی انتخاب شدند.
جدول(۳-۱): جنسیت، تعداد و درصد آزمودنیها

نوشته ای دیگر :
سامانه پژوهشی -بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چند بعدی کتابخانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ...

جنسیت تعداد درصد
پسر
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است