موحدزاده (۱۳۷۶)، در تحقیق خود به “بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد” پرداخت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین نظرات پاسخگویان با داشتن مدرک تحصیلی مختلف در خصوص عوامل موثر در ارتباطات سازمانی تفاوت معنی داری در سطح ۵% = ‏‎α‎‏ وجود نداشت و تاثیر عوامل را در ارتباطات سازمانی یکسان دانسته ­اند همچنین به منظور تعیین سهم هریک از سئوالهای پژوهش در افزایش ارتباطات سازمانی و نیز اولویت بندی این عوامل از رگرسیون چند گانه استفاده شد و نتایج حاصل حاکی از آن بود که کانالهای ارتباطی و اعتبار منبع پیام بیش از دیگر عوامل تاثیر داشته اند و به عبارت دیگر رابطه متقابلی بین کانالهای ارتباطی اعتبار منبع پیام مهارتهای فردی روابط متقابل دریافت بازخورد و افزایش ارتباطات سازمانی وجود دارد (موحدزاده، ۱۳۷۶).
کشاورزی (۱۳۸۷)، در پژوهش خود “میزان کاربرد مولفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران مدارس دوره راهنمایی شهر اصفهان از دیدگاه معلمان” را مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس شهر اصفهان بود . حجم نمونه برآورد شده ۸۲ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مهارتهای روابط انسانی ریس و برندت بود که روایی و پایایی آن به ترتیب ۸۲/۰ و ۸۴/۰ بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمون t یکطرفه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین های به دست آمده در خصوص هفت مهارت روابط انسانی مدیران (مهارت ارتباطات، خودآگاهی، خودپذیری، انگیزش، اعتماد، خودآشکارسازی و مدیریت تعارض) بیشتر از سطح متوسط بود و تحلیل آماری تفاوت معناداری را در خصوص میانگین نظرات پاسخگویان در مورد میزان استفاده مدیران از مولفه های روابط انسانی تنها در خصوص مولفه مدیریت تعارض برحسب جنسیت نشان داد (کشاورزی، ۱۳۸۷).
حسین زاده سلجوقی طی مطالعه ای در سال ۱۳۸۶ به “بررسی عملکرد مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با مدل های مختلف” پرداخته و در نهایت روش تحلیل پوششی داده ها را به عنوان بهترین روش ارزیابی معرفی و بکار گرفت. به دلیل زیاد بودن تعداد ورودی ها و خروجی های مراکز آموزش عالی جهت انتخاب و شناسایی اهم آنها از روش فرایند سلسله مراتبی استفاده شد. در این بررسی ۱۵ مرکز آموزش عالی استان مذکور انتخاب شدند. ورودی ها شامل تعداد اعضای هیئت علمی، علاقه فرد به رشته تحصیلی خود، فضای آموزشی نسبت به دانشجویان و خروجی های در نظر گرفته شده شامل کیفیت تدریس از نظر دانشجویان، فعالیت های پژوهشی و تعداد قبول شدگان در مقاطع بالاتر می باشند. در نتیجه کلی ۸ واحد کارا و ۷ واحد ناکارا شناسایی شده اند(حسین زاده سلجوقی، ۱۳۸۶، ص ۱).
الوندی (۱۳۸۳)، در پژوهشی با توجه به اهمیتی که روابط انسانی در ایجاد روحیه قوی در دبیران می تواند داشته باشد؛ به “بررسی تاثیر رعایت اصول روابط انسانی توسط مدیران آموزشی بر روحیه دبیران مدارس متوسطه استان همدان” پرداخت. متغیر مستقل رعایت اصول روابط انسانی می باشد و شامل احترام گذاشتن به شخصیت دبیران، جو سازمانی مثبت در مدرسه ، مشارکت دادن دبیران در تصمیم گیری ها ، توجه به نیازها و انگیزش، پویایی گروهی و رهبری می باشد. متغیر وابسته روحیه دبیران است که شامل معقولیت، هم ذاتی و تعلق می باشد. در این پژوهش دانش روابط انسانی، تاریخچه و فلسفه روابط انسانی، دلایل مطالعه روابط انسانی، هدف­های روابط انسانی، عوامل موثر و بازدارنده روابط انسانی، انواع روابط انسانی، نظریه های روابط انسانی از دیدگاه های نظریه روابط انسانی ارائه شد و اشاره شده به برخی از شاخص های روابط انسانی و بیان شد که روابط انسانی دوست داشتن واقعی انسان ها است. روابط انسانی فراتر از ارتباطات مادی، بیولوژیکی، جسمی و جنبی بین دو فرد است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین دو متغیر رعایت اصول روابط انسانی و روحیه دبیران رابطه وجود دارد. ابزار گرد آوری در این پژوهش دو پرسشنامه است که پرسشنامه اول مربوط به اصول روابط انسانی شامل سی سوال بسته ۵ گزینه ای بود که به ترتیب نمرات یک تا پنج را به خود اختصاص داده اند. پرسشنامه دوم نیز شامل بیست سوال بسته ۵ گزینه ای به همان ترتیب اول بوده که هر دو پرسشنامه توسط دبیران مدارس متوسطه جواب داده شده است. اعتبار آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه روابط انسانی ۹۷/۰ و برای پرسشنامه سنجش روحیه ۹۱/۰ به دست آمدکه اعتبار بالای پرسشنامه ها را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ، از استخراج اطلاعات و کدگذاری آنها، ارقام و داده ها به کامپیوتر انتقال داده شد. سپس بااستفاده از برنامهspss شاخص های آماری توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس و آزمون های f و t و ضریب همبستگی پیرسون برای سنجیدن رابطه بین متغیرهای رعایت اصول روابط انسانی و روحیه دبیران و فرضیه های فرعی و آزمونt میانگین دو گروه مستقل برای آزمون پرسش های پژوهشی محاسبه گردید. و در نهایت مقدار بدست آمده ضریب همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین روحیه دبیران و روابط انسانی آنها وجود دارد و فرضیه اصلی پژوهش با سطح اطمینان ۹۹% مورد تایید قرار گرفت (الوندی، ۱۳۸۳).
قدیمی (۱۳۷۲) نیز در مطالعه‌ای تحت عنوان مقایسه میزان کارایی مدارس راهنمایی غیرانتفاعی با مدارس دولتی شهرستان بوشهر با بکارگیری سه نوع پرسشنامه و استفاده از نرم افزار SPSS برای تحلیل، به مقایسه‌ی کارایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهرستان بوشهر در مقطع راهنمایی پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن بود که بین رضایت اولیای دانش‌آموزان از برنامه‌های آموزشی و تربیتی در هر دو نوع از مدارس مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود اما معلمان مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با همکاران خود در مدارس دولتی رضایت بیشتری از کارشان داشتند. همچنین مشاهده شد که دانش‌آموزان مدارس راهنمایی غیرانتفاعی با اطمینان ۹۵ درصد در مسابقات علمی موفق‌تر از دانش‌آموزان مدارس دولتی بوده‌اند. همچنین از نظر مسائل انضباطی، دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی مشکلات کمتری نسبت به مدارس دولتی داشته‌اند(قدیمی، ۱۳۷۲، ص ۲).
۲-۶-۲) مروری بر مطالعات انجام شده در خارج کشور
در پژوهش مدیریت موفق، نون[۴۱] (۱۹۹۷) کم توجهی به توسعه مهارت­ های مدیریتی کتابداران ارشد دانشگاهی را به عنوان چالشی مهم برای آینده کتابخانه ها بیان نموده است و با توجه به اهمیت مدیریت راهبردی و توسعه آن، به مراحل و برنامه های آتی جهت توسعه مدیریت کتابخانه ­های دانشگاهی پرداخته است (نون، ۱۹۹۷).
هاسکو[۴۲] (۲۰۰۶) مهارت­ های مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان می­ کند. او کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن مهارت­ های لازم می­داند که توسط مدیران با واگذاری مسئولیت به افراد تیم و زیر دستان کسب می­ شود. کاستیناس و هلفات[۴۳] (۱۹۹۱) اذعان کردند که ایراد سطوح مهارتی کاتز (فنی، انسانی و ادراکی) این است که سازمان­ها و محیط­های گوناگونی که این مهارت را در آنها به کار می­روند، از یکدیگر مجزا نشده ­اند. مهارت­ های مدیریتی به زعم آنها عبارتند از: مهارت­ های عمومی، مهارت­ های خاص و مربوط به صفت یا کسب و کار و مهارت­ های مربوط به سازمان خاص(سنگ و همکاران، ۱۹۹۹). در بیشتر پژوهش­های صورت گرفته، ارتباط معنی­داری بین مهارت­ های مدیریتی و مهارت­ های شناخت فرصت­ها در صنایع اقتصادی یافت شده است (پارک، ۲۰۰۵، ص۷۳۹). همچنین مهارت­ های مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای به دست آوردن رضایت سهامداران در تمامی مراحل کار بسیار حساس است. پنت و باروندی[۴۴] (۲۰۰۸) در پژوهشی بر لزوم اهمیت آموزش دانشگاهی مهارت­ های انسانی و فنی برای مدیران پروژه صحّه گذاشتند (پنت و باروندی، ۲۰۰۸، ص۱۲۴). سامباسیوان و همکاران[۴۵] (۲۰۰۹) در پژوهشی نشان دادند که قابلیت­های شخصی و مهارت­ های مدیریتی، ارتباط مثبتی با مهارت­ های شناخت فرصت­ها دارد (سامباسیان و همکاران، ۲۰۰۹، ص۷۹۸).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
آنگر و همکاران [۴۶] (۲۰۰۹) در “بررسی فراتحلیل، ارتباط معنی­دار ولی کم بین سرمایۀ انسانی و موفقیت مدیران و کارآفرینان در سازمان” یافتند. این ارتباط در بعد داشتن و مهارت ­ها بیشتر از تحصیل و تجربه بود (آنگر و همکاران، ۲۰۰۹، ص۱۸) با وجود این، این اثر مقدار کمی از ارزش بالای مفهوم سرمایۀ انسانی است که در ادبیات مدیریت و کارآفرینی آمده است(راش و همکاران[۴۷]، ۲۰۰۹، ص۶۸۱).
دوتا[۴۸] (۲۰۱۲) در مطالعه ای به “ارزیابی کارایی فنی آموزش و پرورش ابتدایی در هند” پرداخت. در این مطالعه به دسترسی مناسب ورودی آموزش و یا استفاده بهتر از طرح های موجود کشوری پرداخته شده است. در این پژوهش عوامل موثر بر کارایی با بهره گرفتن از مدل رگرسیون ساده نشان داده شده است(دوتا، ۲۰۱۲ : ص ۳۱).
وینکلر و ساندرگارد[۴۹] (۲۰۰۸) پژوهشی تحت عنوان “کارایی آموزش متوسطه در اوگاندا” انجام داده و هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی سیستم آموزش متوسطه اوگاندا می باشد. در این مطالعه ابتدا به مفاهیم اولیه و اصطلاحات مربوط به کارایی پرداخته شده و سپس روش ها برای تجزیه و تحلیل کارایی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در پایان برای کاربردهای بیشتر پیشنهادهایی ارائه شد(وینکلر و ساندرگارد، ۲۰۰۸ : ص ۳).
کالن (۱۹۹۳) طی تحقیقی در مورد ۹۰۰ مدیر اجرایی سطوح بالا در ایالات متحده نشان داد که مهارت­ های مورد نیاز مدیران شامل توانایی برقراری ارتباط، مهارت تفکر منطقی، توانایی به کار بستن افکار و نظریه، توانایی کار با گروه­ها و مهارت در مدیریت اثربخش زمان است (ذاکرفرد و همکاران، ۱۳۸۶، ص۶۶).
مومفرد و همکاران[۵۰] (۲۰۰۰)، “الگویی چندبعدی از مهارت­ های مدیران اثربخش” را ارائه کردند و نشان دادند که عملکرد مدیران حاصل سه مهارت حل مسئله، ایجاد راه حل و قضاوت اجتماعی است. این مهارتها ارتباط بین ویژگی­های مدیران (مثل شخصیت و توانایی­های شناختی) را با توانایی حل مسئله و عملکرد نشان می­دهد (ذاکرفرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص۷۵).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وتن و کامرون[۵۱] (۲۰۰۱)، مهارت های کلیدی مدیران را بین ۴۰۲ مدیر مؤثر، تعیین و ۱۶ ویژگی رفتاری را بیان کردند. این ویژگی­ها شامل ارتباط کلامی، مدیریت زمان، مدیریت استرس، مدیریت افراد، تصمیم­گیری، شناخت، تعیین، حلّ مسئله، انگیزه دادن، واگذار کردن مسئولیت، هماهنگ کردن اهداف، بیان دیدگاه ­ها، خودآگاهی، گروه­سازی، مدیریت تعارض و توانایی گوش دادن بودند (وتن و کامرون، ۲۰۰۱).
بیلی و هلفات[۵۲] (۲۰۰۳)، مهارت­ های مدیران را به چهار دسته تقسیم کردند: ۱- مهارت­ های عام که بین بخش­های مختلف یک سازمان و سایر سازمان­ها قابل انتقال است. ۲- مهارت­ های مربوط به بخش خاصی از سازمان ۳- مهارت­ های خاص سازمان ۴- مهارت­ های مربوط به صنعت (بیلی و هلفات، ۲۰۰۳).
کارملی و تیشر[۵۳] (۲۰۰۶) به “بررسی اثر مهارت­ های مدیریتی در مدیریت گروه­های مدیران” پرداختند و نشان دادند که ۹ ویژگی مدیران بر عملکرد سازمان اثر دارد. این ویژگی­ها شامل توانایی اقناع، توانایی اجرایی، روانی بیان، آگاهی در مورد وظایف گروهی، درایت و سیاست، مهارتهای اجتماعی، خلاقیت، مهارت­ های ادراکی و استعداد بود. این ۹ ویژگی به روش تحلیل عاملی به دو دسته تقسیم شدند و نتایج نشان داد که مهارت­ هایی که نیازمند مدیریت افراد است بر عملکرد سازمان تأثیر بیشتری دارند (کارملی و تیشر، ۲۰۰۶).
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱) مقدمه
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، ۱۳۸۳، ص ۸۰). دست یابی به هدف های پژوهش میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد. دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود(خاکی، ۱۳۸۲، ص ۱۹۴ – ۱۹۳). در یک تحقیق جهت آزمون فرضیه‌ها و یافتن پاسخ برای سوال مطرح شده، پژوهشگر مجبور است که داده‌هایی را در مورد متغیرهای مورد بررسی پیدا کند و برای کار باید به سرشماری و یا نمونه‌گیری بپردازد اما قبل از این عمل، در هر پژوهش باید مشخص شود که این داده‌ها توسط چه ابزارها یا روش هایی از جامعه یا نمونه آماری جمع‌‌آوری می‌شوند و همچنین برای توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌‌آوری شده نیز بایستی از تکنیک‌ها و روش های آماری استفاده‌ شود و در نهایت به منظور استنتاج و با استنباط نتایج حاصله روش تحقیق در چارچوب موارد فوق مشخص شود. در این فصل، نوع پژوهش، جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار جمع‌ آوری داده ها، متغیرها و روش های آماری مورد استفاده توضیح داده می‌شود.
۳-۲) نوع پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است؛ زیرا محقق به دنبال بررسی و مطالعه تاثیر مهارت های انسانی بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم می باشد و نتایج حاصله می تواند مورد استفاده سازمان آموزش و پرورش، مدارس و همچنین مراکز آموزشی قرار گیرد. با توجه به این که در پژوهش حاضر از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه جهت جمع آوری داده های پژوهش استفاده شده است، می توان بیان کرد پژوهش حاضر میدانی بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد.
۳-۳) مراحل اجرای پژوهش
در اجرای پژوهش حاضر مراحل زیر صورت پذیرفت:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

  1. تدوین چار چوب مفهومی با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط.

 

  1. تدوین فرضیه هایی با بهره گرفتن از مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش.

 

  1. مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن، سوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سوالات پژوهش بوده است.

 

  1. طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چارچوب نظری و فرضیه های پژوهش.

 

  1. نتایج بدست آمده و یافته های پژوهش با بهره گرفتن از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه گردید.

 

 1. پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه گردید.

 

۳-۴) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مدارس ناحیه ۳ شهر قم در سال تحصیلی ۱۳۹۱ می باشد. تعداد مدارس متوسطه پسرانه در ناحیه ۳، ۲۸ مدرسه و تعداد مدارس متوسطه دخترانه ناحیه ۳، ۳۳ مدرسه می باشد؛ بنابراین در مجموع ۶۱ مدرسه در ناحیه مورد بررسی قرار داشته و ۶۱ مدیر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، جمع آوری داده ها به روش سرشماری بوده و کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار می گیرد.
۳-۵) روش جمع آوری داده ها
در جمع آوری داده های پژوهش از دو روش کتابخانه ای (اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی) و میدانی(ابزار پرسشنامه) استفاده شده است.
جهت بررسی جنبه های مختلف تئوریک و نظری پژوهش، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پیرامون موضوع پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده گردید. همچنین از روش مطالعه میدانی که شامل توزیع پرسشنامه بین مدیران مدارس می‌باشد نیز جهت جمع‌ آوری داده‌های پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ها بهره‌گیری شده است.
۳-۶) ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش پس از تعیین فرضیه های تحقیق با توجه به متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای کامل برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه ها توسط پژوهشگر طراحی شد؛ که توضیحات پرسشنامه در ادامه آورده می شود.
۳-۶-۱) اجزای پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه سوالات هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود که عبارتند از انتخاب موضوع سوال ها؛ محتوای سوال؛ جمله بندی پرسش ها و انتخاب نوع سوال(خاکی، ۱۳۸۲، ص ۲۴۲).
پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر را می توان به دو قسمت سوال های عمومی و سوال های اصلی تقسیم کرد.
سوالات عمومی: در این قسمت پنج سوال در مورد خصوصیات عمومی پاسخ دهندگان همچون جنسیت، سن، سابقه کار، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی آورده شده است.
سوالات تخصصی:
این قسمت شامل دو مجموعه سوالات در خصوص مهارت های انسانی و عملکرد مدیران می باشد. سوالات مهارت انسانی نیز بر اساس فرضیه های پژوهش به سه بخش بازخور و خودگشودگی و روابط صمیمانه با دیگران تقسیم شده است. اجزای مختلف پرسشنامه و تعداد سوالات هر بخش از پرسشنامه در جدول ۳-۱ آورده شده است.
جدول ۳-۱٫ بخش های مختلف پرسشنامه و تعداد سوالات هر بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *