۲ – ارتقاء کارآمدی مدیریت بخش اشتغال استان چهارمحال و بختیاری درخصوص اشتغال بسیجیان.
۳ – ارائه راه حل های عملی به مسئولان اشتغال استان جهت برنامه ریزی به منظور افزایش اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری.
۱-۴ فرضیههای تحقیق
مطابق الگوی ارائه شده توسط صاحب نظران، راهکارهای اشتغال از عناصر و مؤلفه های متعددی تشکیل شده است. لذا مؤلفههایی که مبنای تنظیم فرضیات این تحقیق را فراهم نمودهاند مولفههایی را شامل میشوند که از برجستگی عمدهای در قلمرو مکانی تحقیق برخوردارند. بر این اساس فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه میشوند:
الف- فرضیه های تحقیق :
۱ – تصویب قوانین حمایتی از اشتغال بسیجیان می تواند در ایجاد اشتغال این قشر موثر باشد.
۲- راه اندازی مراکز کارآفرینی بسیج می تواند در ایجاد اشتغال بسیجیان موثر باشد.
۳- ارتقاء سطح تحصیلات بسیجیان می تواند در ایجاد اشتغال این قشر موثر باشد.
۴- ارتقاء پایگاه اقتصادی و اجتماعی بسیجیان می تواند در ایجاد اشتغال این قشر موثر باشد.
۱-۵ سوالات تحقیق :
الف: سوال اصلی:
عوامل موثر بر اشتغال و راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟
ب: سوالات فرعی تحقیق:
۱ – میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس اطلاعات دموگرافیک چقدراست؟
۲ – میزان اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس پایگاه اقتصادی واجتماعی چقدر است؟
۳ – میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس وضعیت مهاجرت چقدر است؟
۴ – میزان اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نوع عضویت چقدر است؟
۵ – تعداد بسیجیان شاغل در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس رده خدمتی چقدر است؟
۶ – میانگین زمان انتظاراشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری چقدر است؟
۷- موانع ایجاد اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری چیست؟
۸ – آسیب های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟
۹- ظرفیت های اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟
۱۰- راهکارهای اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری چیست؟
۱۱- عوامل موثربراشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس دیدگاه بسیجیان استان چیست؟
۱۲- عوامل موثر براشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری براساس دیدگاه مدیران استان چیست؟
۱-۶ روش انجام تحقیق
با توجه به ماهیت تحقیق و جامعه آماری موردنظر، روش انجام تحقیق توصیفی[۱]از نوع کیفی و از شاخه ارزیابی به ترتیب مراحل مندرج ذیل صورت گرفته است:
جمعآوری ادبیات موضوع تحقیق با بهرهگیری از کتابها – مجلات و سایتهای اطلاع رسانی.
بررسی و بهرهگیری از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع.
تدوین ادبیات موضوعی تحقیق و تهیه و تنظیم پرسشنامه بر مبنای آن.
توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه به منظور جمعآوری دادههای آماری موردنیاز.
تجزیه و تحلیل دادههای آماری به منظور بررسی صحت و سقم فرضیهها.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای لازم در چارچوب موضوع تحقیق.
۱-۷ اهمیت موضوع تحقیق
پدیده بیکاری معضلی جهانی و در حال گسترش است. تازه‌ترین گزارش (۲۰۰۷، ILO) درباره وضعیت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طی دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ تعداد بیکاران در جهان از ۴/۱۶۱ میلیون نفر به ۲/۱۹۵ میلیون نفر افزایش یافته است. (McNamara; 2009)
همچنین، در ایران نیز که در چند دهه گذشته غالباً با نرخ‌های دو رقمی بیکاری مواجه بود، نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵، نشان دهنده این واقعیت است که از یک‌سو نرخ بیکاری کل کشور از ۱/۹ درصد در ۱۳۷۵ به ۴۸/۱۲ درصد در ۱۳۸۵ افزایش یافته و از سوی دیگر فشار بیکاری بر گروه‌های سنی جوان متمرکز شده است، به قسمی که نرخ بیکاری برای گروه‌های سنی ۲۵ تا ۲۹ساله و۲۰ تا ۲۴ ساله در کل کشور به ترتیب در روستاها به ۲۰ و ۲/۲۵ درصد و در مناطق شهری به۴/۲۴ و ۲/۳۰ درصد رسیده است(مرکز آمار ایران؛ ۱۳۸۶) .

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir