براساس آمار و ارقام ارائه شده در سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور، نرخ مشارکت استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۳ برابر ۴/۳۹ درصد بوده است و براساس اهداف تعیین شده، مقرر گردیده بود که در سال ۱۳۸۸ ( سال پایانی برنامه چهارم توسعه)، نرخ مشارکت به ۴۳ درصد افزایش یابد و نرخ بیکاری به ۵/۸ درصد کاهش یابد[۲]( سند ملی توسعه؛ ۱۳۸۴). همچنین مساله مهم دیگری که که استان چهارمحال و بختیاری مانند اکثر استان های کشور، با آن مواجه است؛ عدم تعادل بازار کار در ابعاد جنسیتی است. به طوری که طبق آماری موجود در پائیز سال ۱۳۸۴، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری زنان استان مذکور به ترتیب ۱/۱۱ و ۱۹ درصد بوده که نرخ های مذکور برای مردان به ترتیب ۸/۶۲ و ۴/۴۵ درصد بوده است[۳](سالنامه آماری استان چ و ب ؛ ۱۳۸۸)
استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۸ دارای نرخ بیکاری کلی ۴/۱۶ درصدی بوده است که این روند در فصول مختلف آن بین ۶/۱۳ تا ۷/۲۱ درصد نوسان داشته است(گزارش موسسه مطالعات ؛ ۱۳۸۴).
با توجه به ممنوعیت اشتغال رسمی در بخش دولتی ، با درک انگیزه کارفرمایان بخش خصوصی در استفاده بهینه از نیروی کار بازنشسته که اشتغال آنها داری هزینه کمتری نسبت به نیروی کار جوان است ، می توان نتیجه گرفت که مشکلات ساختاری ناشی از قوانین و مقررات سختگیرانه و محیط غیرمنعطف بازار کار ایران یکی از موانع اشتغال جوانان است(رنانی؛ ۱۳۸۲).
ازآنجائیکه یکی از مشکلات اساسی و عمده جوانان این استان و به خصوص بسیجیان بحث اشتغال می باشد و یکی از نگرانی های عمده خانواده ها در این موضوع مهم خلاصه شده است و همچنین با توجه به اینکه این استان بدلیل بن بست بودن کمتر برای کارآفرینان خارج از استان شناخته شده است و کمتر در زمینه اشتغال سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرفته است(ضوابط ملی آمایش سرزمین ؛ ۱۳۸۳) ؛ ضروری است تا بابررسی وضعیت اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری و تعیین میزان اشتغال و بیکاری این قشر عظیم از جمعیت استان ، راهکارهای مناسب را جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری صحیح در اختیار مبادی ذیربط در استان چهارمحال و بختیاری قرارداده شود تا انشالله کمکی هرچند کوچک در رفع این معضل مردم استان صورت گرفته باشد.
۱-۸ قلمرو تحقیق
۱- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در خصوص بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری میباشد.
۲- قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی، بسیجیان حوزه های مقاومت بسیج استان چهارمحال و بختیاری میباشند.
۳- قلمرو زمانی :
محدوده زمانی تحقیق از تاریخ تیرماه ۱۳۹۱ لغایت دیماه ۱۳۹۱ بوده است.
۱-۹ محدودیتهای تحقیق :
انسان در مواجهه با هر فعالیتی با مسائل و محدودیتهایی روبرو است، لذا انجام یک فعالیت پژوهشی از این امر مستنثنی نمیباشد، از آنجا که تحقیقات مرتبط با مسائل اجتماعی از پیچیدگی رفتار انسان برخوردار است، محقق همواره با مشکل جمعآوری اطلاعات مواجه میشود علاوه بر آن برخی جوامع آماری از ویژگیهای خاصی برخوردارند که مشکل یاد شده را دوچندان مینماید.
با توجه به بیان اهمیت محدودیتهای تحقیق در جهت ارتقاء روایی و پایایی تحقیق و با عنایت به این که « تشخیص محدودیتهای تحقیق و بیان آن در طرح تحقیق به ارزش روایی داخلی و خارجی تحقیق میافزاید
در اینجا به شرح محدودیتهای تحقیق اقدام میشود:
محدودیتهای در اختیار محقق[۴]
الف) محدود کردن جامعه آماری پژوهش به حوزه های مقاومت بسیج در استان چهار محال و بختیاری.
ب) محدود نمودن ابزاری جمعآوری اطلاعات (نظرسنجی) در مورد اشتغال به پرسشنامه.
پ) پراکندگی حوزه های مقاومت بسیج در استان چهار محال و بختیاری، بنابراین آزمودنیهای این تحقیق عمدتاً در مرکز استان قرار دارند.
ت) شاغل بودن پژوهشگر و مشکلات ناشی از گرفتاریهای کاری، سختی کار پژوهش را مضاعف کرده و باعث طولانیتر شدن فرآیند تحقیق گردیده است. با این وجود سعی محقق همواره بر این بوده که از کیفیت کار کاسته نشود.
۲- محدودیتهای خارج از اختیار محقق[۵]
این گونه محدودیتها در پژوهش فوق، شامل موارد زیر هستند:
الف) مشخص بودن تعداد بسیجیان حوزه های مقاومت بسیج در استان چهار محال و بختیاری.
ب) محدود بودن زمان و بودجه این پژوهش.
پ) عدم همکاری برخی از آزمودنیها در پاسخگویی به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه – در این رابطه ممکن است آزمودنیها به اهمیت اشتغال و نقش موثر آن بر عملکرد بسیجیان توجه ننموده، بدین جهت فرآیند گردآوری اطلاعات، مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داده است.
ت) نا مأنوس بودن بسیجیان با فعالیت پژوهشی – در برخی از سازمانها نظیر جامعه آماری مورد بحث، امور پژوهشی به تازگی از جدیت بیشتری برخوردار گردیده است به گونهای که در سالهای اخیر نتایج فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی، نقش ویژهای در تصمیمکیریهای کلان سازمان ها ایفا کرده است، لذا طبیعی است که پرسنل این قبیل سازمانها هنوز با روحیه تحقیق و پژوهش به طور کامل مأنوس نشده باشند.
۱-۱۴ تعریف واژگان
اصطلاحات و واژههای به کار رفته در پژوهش برای آن که دارای معانی مشخص و صریحی باشند تا این اطمینان حاصل شود که به گونهای مناسب قابل اندازهگیری و آزمونپذیر هستند، می توان آنها را به دو صورت زیر بیان نمود:
الف) تعریف مفهومی ب) تعریف عملیاتی
الف) تعریف مفهومی[۶]:
در تعریف مفهومی، مفاهیم یا واژههای مفهومی دیگری به جای گزاره مورد تعریف قرار گرفته، و ماهیت کلی فرآیند یا پدیده مورد علاقه پژوهشگر و ارتباط آن با اطلاعات دیگر را برقرار نماید. «تعریف مفهومی تقریباً همان شرحهایی است که معمولاً در فرهنگ واژهها آورده میشود و کاربرد خاصی در امر تحقیق ندارند.
بسیجیان:
افرادی که بصورت کاملا داوطلبانه با هدف نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت بنیه دفاعی از طریق همکاری با سازمان بسیج مستضعفان فعالیت می کنند(سایت سازمان بسیج سازندگی، ۱۳۸۹).
اشتغال:
احراز کار یا شغل توسط فرد میباشد که وقتی فردی دارای کار و شغل باشد به چنین وضعیتی اشتغال گویند
۳-قوانین حمایتی:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir