قوانین حمایت قضایی از بسیج از قبیل اولویت استخدام، استفاده از تسهیلات مسکن و وام ،اولویت در واگذاری امکانات اشتغال و تسهیلات ویزه جهت ورود به دانشگاهها میباشد.
۴-مرکز کارآفرینی
مرکزی است تحت مدیریت متخصصین فنی و حرفه ای خلاق و کارآفرین که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد وتوسعه فنون وحرفه های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی نموده ، به طوری که با هم افزایی پایدار در بازارهای رقابتی تولید کالا و خدمات ، موجبات تحقق اهداف اقتصادی بلند مدت فراهم آید
۵-سطح تحصیلات:
منظور سطح علم و دانشی است که هر شخص در زندگی خود کسب میکند
۶-پایگاه اقتصادی و اجتماعی:
براساس نظریۀ بروس کوئن به موقعیت اجتماعی وجایگاهی اطلاق میشود که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعی یک گروه ،در مقایسه بادیگر گروهها احراز میکند.پایگاه اقتصادی اجتماعی فرد حقوق ومزایای شخصی راتامین میکند.
ب) تعریف عملیاتی[۷]:
تعریف عملیاتی از واژهها و اصطلاحات موجب میگردد که مولفه ها و متغیرهای مورد مطالعه پژوهش روشن گردیده، به منظور اندازهگیری بهتر مشخص گردند.«تعریف عملیاتی یک مفهوم، بهترین روش اندازهگیری آن است
۱-بسیجیان
در این پژوهش منظور کلیه بسیجیان ۱۸ سال به بالای سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری می باشد
۲-اشتغال
در این تحقیق اشتغال عبارت است از دارا بودن شغل یاحرفه و واژه مقابل بیکاری میباشد.
۳-قوانین حمایتی
دراین تحقیق منظور قوانینی است امکان اشتغال بسیجیان را فراهم می آورد.
۴-مراکزکارآفرینی
در این مطالعه منظور مراکزکارآفرینی میباشند که فقط مختص بسیجیان باشند ودرحال حاضر وجود ندارد.
۵-سطح تحصیلات .
در این تحقیق تحصیلات از نظر مدرک تحصیلی، نوع رشته تحصیلی،و دانشگاه محل تحصیل مدنظر بوده است.
۶-پایگاه اقتصادی – اجتماعی
در این پژوهش منظور سطوح طبقاتی (بالا ومتوسط و زیرمتوسط وضعیف )بسیجیان سپاه قمربنی هاشم استان چارمحال بختیاری براساس سطح درآمد وتحصیلات خود وخانواده وشغل پدر ومادر استوار سنجیده میشود، میباشد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش
و بررسی منابع علمی
مقدمه
تاکنون تحقیقی کاملا مشابه مشابه این تحقیق که مختص به توصیف قشربسیجیان باشد انجام نشده است ولی تحقیقاتی درباره مقوله اشتغال وعوامل موثر برآن مورد بررسی ومطالعه قرار گرفت.
با توجه به اینکه اشتغال مقوله بسیارمهمی برای بسیجیان میباشد، بالطبع جهت اثربخشی و موفقیت سازمان بسیج در دستیابی به اهداف خود، انجام چنین تحقیقی لازم و ضروری به نظر میرسد. ، در مورد اشتغال و راهکارهای اشتغال، به طور جداگانه و یا به عنوان متغیرهای وابسته یا مستقل و ارتباط آنها با متغیرهای دیگر مطالعات و بررسیهایی بعمل آمده است که تعدادی از آنها دراین قسمت آورده شده است. ونیز اشتغال وبیکاری که طرف مقابل آن میباشد به عنوان تعادل یا عدم تعادل عرضه وتقاضای کار مورد مطالعه قرار میگیرد.
بخش اول
مبانی نظری تحقیق
مبانی نظری
بازار کار
۲-۱-۱ مقدمه:
تابع عرضه نیروی کار با توجه به حداکثر کردن، مطلوبیت نسبت به قید بودجه استخراج می گردد و نحوه انتخاب فرد بین کار و فراغت، این تابع را مشخص می سازد. تابع تقاضای نیروی کار بنگاه ها براساس دو روش حداکثر سازی سود و یا حداقل کردن هزینه نسبت به سطح ثابتی از تولید به دست می آید. این روش ها عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار را معرفی می کنند و با توجه به مطالعات پیشین در این زمینه، امکان برآورد الگوهای بازار کار فراهم خواهد شد(وحیدی ؛ ۱۳۷۵).
در این فصل، قبل از ارائه مبانی نظری عرضه و تقاضای نیروی کار، ابتدا جریان نیروی کار در بازار کار مورد بررسی قرار می گیرد تا تصویری کلی از بازار حاصل گردد.
۲-۱-۲ جریان بازار کار در بازار کار
شاید این تفکر طبیعی باشد که بیکاران و شاغلین به طور جداگانه در گروه های ثابتی قراردارند به طوری که شاغلین ماهها در مشاغل ثابت خویش به کار مشغول می شوند و بیکاران نیز نیروی کار اضافه ای هستند که در کنار یک حوض راکد می نشینند[۸]( Holt؛ ۱۹۶۹)، ولی درواقع این چنین نیست. در هر دوره زمانی معین، تعدادی از افراد شغل خود را از دست می دهند و از طرف دیگر تعدادی از افراد، شغل جدید پیدا می کنند. بین گروه های بیکار و شاغلین، یک جریان حرکتی بزرگ پسین و پیشین وجود دارد. همچنین جریان بزرگی از تحرک نیروی کار نیز به داخل و خارج منطقه( مهاجرت) وجود دارد(سوری ؛ ۱۳۷۸).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.