۰٫۰۰۳

۰٫۰۶۳

۰٫۰۱۴

۰٫۰۶۳

پارک ملت

۰٫۰۰۳

۰٫۰۵۰

۰٫۱۷۱

۰٫۲۸۵

۰٫۰۰۳

۰٫۰۳۸

۰٫۰۱۴

۰٫۰۳۸

میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل مثبت و منفی
اکنون باید ایده آلهای مثبت و منفی را برای هر شاخص محاسبه کنیم. برای به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه از ایدهآل مثبت و منفی، از فرمولهای زیر استفاده می نماییم:
این مقادیر برای ماتریس فوق ، به صورت زیر محاسبه می شود:
۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳)+۲(۰٫۰۵۷-۰٫۰۵۷)+۲(۰٫۰۵۷-۰٫۰۵۷)+۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۳۰)+۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳))   =d1+2
۰٫۳۲۳= ( ۲(۰٫۰۳۸-۰٫۰۸۸)+۲(۰٫۰۱۴-۰٫۰۲۰)+۲(۰٫۰۳۸-۰٫۰۸۸)+
۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳)+۲(۰٫۲۸۵-۰٫۱۷۱)+۲(۰٫۲۸۵-۰٫۲۸۵)+۲(۰٫۰۵۰-۰٫۰۳۰)+۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳))   = d2+2
۰٫۱۲۱= ( ۲(۰٫۰۸۸-۰٫۰۶۳)+۲(۰٫۰۲۰-۰٫۰۱۴)+۲(۰٫۰۸۸-۰٫۰۶۳)+
۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳)+۲(۰٫۲۸۵-۰٫۲۸۵)+۲(۰٫۲۸۵-۰٫۱۷۱)+۲(۰٫۰۵۰-۰٫۰۵۰)+۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳))   = d3+2
۰٫۱۳۴= ( ۲(۰٫۰۸۸-۰٫۰۳۸)+۲(۰٫۰۲۰-۰٫۰۱۴)+۲(۰٫۰۸۸-۰٫۰۳۸)+
۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳)+۲(۰٫۲۸۵-۰٫۰۵۷)+۲(۰٫۲۸۵-۰٫۰۵۷)+۲(۰٫۰۵۰-۰٫۰۳۰)+۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳))   =d1-2
۰٫۰۷۱= ( ۲(۰٫۰۸۸-۰٫۰۸۸)+۲(۰٫۰۲۰-۰٫۰۲۰)+۲(۰٫۰۸۸-۰٫۰۸۸)+
۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳)+۲(۰٫۰۵۷-۰٫۱۷۱)+۲(۰٫۰۵۷-۰٫۲۸۵)+۲(۰٫۰۳۰-۰٫۰۳۰)+۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳))   = d2-2
۰٫۲۵۷= ( ۲(۰٫۰۳۸-۰٫۰۶۳)+۲(۰٫۰۱۴-۰٫۰۱۴)+۲(۰٫۰۳۸-۰٫۰۶۳)+
۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳)+۲(۰٫۰۵۷-۰٫۲۸۵)+۲(۰٫۰۵۷-۰٫۱۷۱)+۲(۰٫۰۳۰-۰٫۰۵۰)+۲(۰٫۰۰۳-۰٫۰۰۳))   = d3-2
۰٫۲۵۶= ( ۲(۰٫۰۳۸-۰٫۰۳۸)+۲(۰٫۰۱۴-۰٫۰۱۴)+۲(۰٫۰۳۸-۰٫۰۳۸)+
در مدل تاپسیس (Topsis)، dj+ بردار ایدهآل مثبت و  dj بردار ایده آل منفی میباشد. در این مدل R فاصله وضع موجود یا بردار وضع موجود است. مقدار R یعنی فاصله وضع موجود از دو حالت ایدهآل مثبت و منفی و از طریق فرمول    محاسبه میگردد که مقادیرR≤۱≥۰  است. هر چه مقدار R یعنی وضع موجود به سمت صفر میل کند نشاندهنده تمایل وضع موجود به سمت نامطلوب و برعکس هر چه R  به سمت یک میل نماید بیانگر تمایل وضع موجود به سمت مطلوب میباشد، به عبارت دیگر هر گزینهای که CL آن  بزرگتر باشد، به وضع مطلوب نزدیکتر است. با محاسبه مقادیر فوق در مدل مذکور، ایدهآل مثبت و منفی بدین صورت بهدست آمدهاند:
=بردار ایدآل مثبت و   =بردار ایدآل منفی
 
رابطه (۲)
=۰٫۸۲۰ پارک جنگلی آبیدر ۰٫۸۲۰≤۱ ≥۰ وضعیت مطلوب محدوده پارک جنگلی آبیدر
=۰٫۳۲۰ پارک ملت ۰٫۳۲۰≤۱≥۰ وضعیت نامطلوب محدوده مرکز شهر
=۰٫۳۴۲ مرکز شهر ≤۱۰٫۳۴۲≥۰ وضعیت نامطلوب محدوده پارک ملت
همانگونه که نتایج نشان میدهند وضع موجود ترافیک مرکز شهر به سمت صفر میل مینماید و این نکته بیانکننده این مهم می باشد که، وضع موجود ترافیک در مرکز شهر در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. این مهم در محدوده پارک ملت نیز نامطلوب می باشد اما به نسبت محدوده مرکز شهر دارای اختلافی می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است