شرایط در محدوده پارک جنگلی آبیدر بهنسبت مطبوبتر از دو منطقه دیگر است؛ یعنی وضع موجود ترافیک در محدوده پارک جنگلی آبیدر به سمت یک میل میکند. با توجه به فرمول  نتایج حاصل گردیده در ذیل به وضوح بیان شدهاند:
آزمون فرضیه:
فرضیه ای که در این پژوهش به دنبال آن بودیم، بدین صورت مطرح گردید که«ترافیک و سیستم حمل و نقل عمومی شهر سنندج متناسب با خواست توانایی های معلولان و جانبازان نیست.«
در این بخش متغیرهایی همچون میزان رفت و آمد، میزان راحتی وتمایل استفاده از فضاهای مورد نظر و سایر متغیرها آزمون شدند. امتیازدهی و رتبه ها از طریق پرسشنامه های مربوط به هر محدوده با مشارکت معلولان و جانبازان تنظیم شده و در ادامه، میانگینی از نظرهای مختلف گرفته و نتایجی به شرح نمودارهای زیر به دست آمده است. همچنین با استفاده از ضریب پیرسون و همبستگی های حاصل شده بین متغیرها به
آزمون فرضیه خواهیم پرداخت.
همانگونه که در نمودار ۲، مشاهده می کنیم، میزان رفت و آمد معلولان و جانبازان به مرکز شهر سنندج در حد متوسطی قرار دارد که میزان احساس راحتی و دسترسی آنان به این محدوده به میزان خیلی کم؛ یعنی ۵۴٫۸درصد بوده است و این در صورتی است که ۲۹ درصد از معلولان و جانبازان به میزان خیلی ز یاد تمایل دارند که از این فضای شهری استفاده نمایند. نمودار ۳، نشان دهنده میزان مراجعه معلولان و جانبازان به محدوده پارک ملت به میزان متوسط ( ۴۷%) و میزان دسترسی و مناسب بودن فضا به میزان ۴۳% یعنی؛ به میزان خیلی کم و تمایل آنان به استفاده از فضای مورد مطالعه در حد متوسطی است.این مقادیر در محدوده پارک جنگلی آبیدر از لحاظ میزان رفت و آمد در حد متوسط، میزان دسترسی و راحتی به میزان خیلی کم و تمایل یا استفاده از محدوده به میزان متوسطی بوده است. به طور کلی، میزان مراجعه و رفت و آمد معلولان به فضاهای مورد بررسی در حد متوسطی قرار دارد که میزان مناسب بودن، ایمنی و راحتی این فضاها به میزان خیلی کم بوده است؛ در صورتی که اغلب معلولان و جانبازان به میزان نسبتاً زیادی تمایل داشته- اند به فضاهای شهری مراجعه نمایند.
نمودار شماره ۲ نمودار میزان رفت و آمد و احساس ایمنی و راحتی در مرکز شهر سنندج
 
نمودار شماره ۳ نمودار میزان رفت و آمد و احساس ایمنی و راحتی در محدوده پارک ملت
 
نمودار شماره ۴نمودار میزان رفت و آمد و احساس ایمنی و راحتی در محدوده پارک جنگلی آبیدر
 
جدول شماره ۱۲، هبستگی بین متغیرهایی مانند رفت و آمد در فضا ، دسترسی و راحتی ، تمایل یا استفاده از فضا و … را در محدودههای مورد مطالعه نشان می دهد. همان طور که در جدول مذکور ملاحظه می نماییم، بین نامناسب بودن فضاهای شهری مورد مطالعه در شهر سنندج، با رفت و آمد و مراجعه کمتر معلولان و جانبازان رابطه معنادار قوی وجود دارد. این رابطه در ضریب همبستگی ۰٫۴۷۳و( P=0.002<0.01) معنادار است. نشان دهنده این می باشد که هر چه فضاهای شهری با وضعیت جسمانی معلولان و جانبازان مطابقت نداشته باشد، میزان رفت و آمد این قشر نیز کاهش چشمگیری در محدوده ها خواهد داشت. بنابراین، رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد. بین نامناسب بودن فضاهای شهری و عدم دسترسی و احساس راحتی و ایمنی معلولان و جانبازان درفضاهای شهری رابطه معناداری با ضریب همبستگی ۰٫۵۰۹و( P=0.000<0.01)، بدین معنی که با نامناسب بودن فضاهای شهری، میزان راحتی، آسایش و ایمنی معلولان و جانبازان نیز به طور فزایندهای کاهش خواهد یافت.
سطح همبستگی بدست آمده بین دو متغیر نامناسب بودن فضاهای شهری و عدم تمایل و استفاده از فضاهای شهری نشاندهنده وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان ۹۹ درصد با ضریب برابر ۰٫۳۵۶ می باشد و گویای این مطلب است که با نامناسب بودن فضاهای شهری، تمایل و استفاده معلولان و جانبازان نیز به نسبت آن کاهش می-یابد. بین مناسب بودن فضاهای شهری و عدم مشارکت و درگیر نمودن معلولان و جانبازان در فعالیت های شهری با ضریب همبستگی ۰٫۵۱۴ در سطح اطمینان ۹۹ درصد نیز رابطه معناداری وجود دارد. می توان گفت هر چه فضاهای شهری متناسب با وضعیت جسمانی معلولان و جانبازان ایجاد و طراحی نگردد و آنان قادر نباشند وارد فضاهای شهری گردند، به همین میزان از مشارکت آنان در فعالیتهای متنوع جامعه کاسته خواهد شد.
در ارتباط با دو متغیر نامناسب بودن فضاهای شهری و گوشه نشینی، انزوا و افسردگی معلولان رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد که با مقایسه ضریب همبستگی ۰٫۵۸۶ و( P=0.000<0.01) می توان گفت که بین این دو متغیر نسبت به سایر متغیرهای مستقل آزموده شده در این پژوهش ارتباط قوی تری وجود دارد یعنی هر چه فضاهای شهری نامناسب -تر می گردند، به همان میزان مشکلات متعدد معلولان و جانبازان ، از جمله گوشه نشینی ، منزوی گشتن، دوری از اجتماع و افسردگی آنان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
جدول شماره۱۲ ، همبستگی میان فضاهای شهری و متغیرهای مورد نظر

ردیف متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنی داری
۱ نامناسب بودن فضاهای شهری دسترسی و رفت و آمد کمتر به فضاها ۰٫۴۷۳** ۰٫۰۰۲
۲ عدم احساس ایمنی و راحتی درفضا ۰٫۵۰۹** ۰٫۰۰۰
۳ عدم تمایل و استفاده از فضا
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.