۰٫۳۵۶**

۰٫۰۰۱

۴

مشارکت نکردن و درگیر نشدن معلولان و جانبازان
در فعالیتهای متنوع شهری

۰۵۱۴**

۰٫۰۰۶

۵

گوشه نشینی، انزوا و افسردگی معلولان

۰٫۵۸۶**

۰٫۰۰۵

در سطح اطمینان ۹۹ درصد

چنانچه مطابق با نتایج حاصل از مطالعات میدانی ،نتایج به دست آمده از پرسشنامه ، استفاده از مدل تاپسیس در ارتباط با محورهای مختلف مورد مطالعه ( ترافیک، مبلمان و کاربری زمین)در تحقیق و نتایج کسب شده در این قسمت، این امر به وضوح اثبات گردید که عوامل و محورهای ارائه شده از نظر معلولان و جانبازان دارای وضعیت نامطلوبی بوده و به طرق مختلف بر نامناسب بودن فضاهای شهری تأثیر منفی داشته اند. بنابراین، فرضیه اصلی مبنی بر اینکه فضاهای عمومی شهر سنندج متنا سب با خواست و توانایی های معلولان و جانبازان نیستند با یقین اثبات گردید.
نتیجه گیری:
معلولان و جانبازان به عنوان شهروندان جامعه دارای حق و حقوقی هستند که باید به آن ها توجه گردد از جمله این موارد که باید مد نظر قرار گیرد، موضوع طراحی و مناسب سازی فضاهای شهری برای این قشر است؛ به صورتی که اگر شهروند معلول و یا جانباز به دلیل نامناسب بودن فضاهای مختلف شهری قادر به دسترسی به مکانها و فضاهای مورد نیاز خود نباشد، با مشکلات و تنگناهای متعددی مواجه خواهدگردید. مطابق نتایج و اطلاعات به دست آمده از مطالعات میدانی و سپس تجزیه و تحلیل این اطلاعات، در یک نتیجه گیری نهایی و کلی می توان بحرانی و نامناسب بودن وضع در سطح محدوده های مورد مطالعه را ذکرنمود. ترافیک شهری و سیستم حمل و نقل عمومی موضوعی حیاتی و بسیار مهم در ارتباط با افراد دارای
معلولیت در فضاهای شهری است و آثار مستقیمی برروی زندگی تمامی افراد به خصوص معلولان و جانبازان دارد. با بررسی های صورت گرفته و با توجه به نتایج به دست آمده در حوزه ترافیک، با تأکید بر وضعیت پیاده در خیابانها، معلولان و جانبازان نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و دسترسی نداشتن به آنها را اولین و مهمترین مشکل در بحث ترافیک بر شمرده شده و اکثر آنهاگفته اند که وضعیت
وسایل حمل و نقل عمومی دارای مشکلات جدی بوده، استفاده از آنها به هیچ وجه برای آنان امکانپذیر
نیست. پس از نامناسب بودن وسایل و سیستم حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن پیاده روها، وجود چاله و
ناهموار بودن سطح پیاده رو، احتمال برخورد با عابران یا ازدحام و شلوغی پیادهرو و وضعیت نابهنجار دستفروش ها، مغازه دارها، مبلمان شهری در فضاهای شهری و پیاده روها و مناسب نبودن پلهها، جداول، پلها و…، به ترتیب به عنوان مشکلات بعدی عنوان گردیده شده است. وضعیت نامناسب و کفسازی های نادرست معابر موجب شده تا اکثر معلولان و جانبازان به هنگام پیاده روی در این محدوده ها دچار مشکل شوند. با تحقیقات صورت گرفته، در تحقیق حاضر روشن گردید که شهر سنندج نسبت به شهرهای پیشرفته دنیا و حتی ایران در زمینه طراحی و مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان و جانبازان بسیار عقب است. با نگاهی به تجربیات شهرهای مختلف دنیا، درمی یابیم که عملاً در شهر سنندج هیچ گونه فعالیتی مبنی بر طراحی و یا مناسب سازی ترافیک و سیستم حمل و نقل صورت نپذیرفته است. امر مناسب سازی در شهرهای کشور، بویژه در شهر مورد مطالعه فقط در چند بخشنامه و آئیننامه به صورت قانون باقی مانده
که آن هم هیچگونه ضمانت اجرایی تاکنون نداشته است؛ هر چند که همین قوانین موجود نیز کافی و مناسب نیستند. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که محدوده های مورد مطالعه این تحقیق که تقریباً در مرکز شهر سنندج قرار گرفته اند، دارای مسائل و مشکلات فراوان و در شرایط بحرانی در حوزه ترافیک است و مجموع این عوامل فضای آشفته ، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را برای گروه های مختلف اجتماعی، بویژه معلولان و جانبازان در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه یک محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلولان و جانبازان است.
در نهایت بر طبق جدول مشکلات مربوط به بخش ترافیک شهری و راهکارهایی برای تدوین وضع مطلوب ترافیک شهری در ارتباط با نیازهای معلولین و جانبازان با مشارکت خود معلولین ارائه گردیده است. اطلاعات بهدست آمده با بررسی میدانی در فضاهای شهری (فضاهای نمونه) و ارزیابی آنان بر اساس شاخصها و معیارهای استاندارد صورت پذیرفته است. طبق جدول در مناطق نمونه ابتدا مشکلات ترافیک شهری موجود برای معلولین و جانبازان شناسایی شده و سپس راهکارهایی در جهت بهبود آنها ارایه میگردد.
جدول شماره ۱۳:ارزیابی وضع موجود و تدوین وضع مطلوب ترافیک با مشارکت معلولین و جانبازان در سنندج

نوشته ای دیگر :
سایت مقالات فارسی - مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه موردی ...

ترافیک مشکلات موجود تدوین وضع مطلوب
پیادهرو عرض کم پیادهرو

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است