۰٫۳۵۶**

۰٫۰۰۱

۴

مشارکت نکردن و درگیر نشدن معلولان و جانبازان
در فعالیتهای متنوع شهری

۰۵۱۴**

۰٫۰۰۶

۵

گوشه نشینی، انزوا و افسردگی معلولان

۰٫۵۸۶**

۰٫۰۰۵

در سطح اطمینان ۹۹ درصد

چنانچه مطابق با نتایج حاصل از مطالعات میدانی ،نتایج به دست آمده از پرسشنامه ، استفاده از مدل تاپسیس در ارتباط با محورهای مختلف مورد مطالعه ( ترافیک، مبلمان و کاربری زمین)در تحقیق و نتایج کسب شده در این قسمت، این امر به وضوح اثبات گردید که عوامل و محورهای ارائه شده از نظر معلولان و جانبازان دارای وضعیت نامطلوبی بوده و به طرق مختلف بر نامناسب بودن فضاهای شهری تأثیر منفی داشته اند. بنابراین، فرضیه اصلی مبنی بر اینکه فضاهای عمومی شهر سنندج متنا سب با خواست و توانایی های معلولان و جانبازان نیستند با یقین اثبات گردید.
نتیجه گیری:
معلولان و جانبازان به عنوان شهروندان جامعه دارای حق و حقوقی هستند که باید به آن ها توجه گردد از جمله این موارد که باید مد نظر قرار گیرد، موضوع طراحی و مناسب سازی فضاهای شهری برای این قشر است؛ به صورتی که اگر شهروند معلول و یا جانباز به دلیل نامناسب بودن فضاهای مختلف شهری قادر به دسترسی به مکانها و فضاهای مورد نیاز خود نباشد، با مشکلات و تنگناهای متعددی مواجه خواهدگردید. مطابق نتایج و اطلاعات به دست آمده از مطالعات میدانی و سپس تجزیه و تحلیل این اطلاعات، در یک نتیجه گیری نهایی و کلی می توان بحرانی و نامناسب بودن وضع در سطح محدوده های مورد مطالعه را ذکرنمود. ترافیک شهری و سیستم حمل و نقل عمومی موضوعی حیاتی و بسیار مهم در ارتباط با افراد دارای
معلولیت در فضاهای شهری است و آثار مستقیمی برروی زندگی تمامی افراد به خصوص معلولان و جانبازان دارد. با بررسی های صورت گرفته و با توجه به نتایج به دست آمده در حوزه ترافیک، با تأکید بر وضعیت پیاده در خیابانها، معلولان و جانبازان نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و دسترسی نداشتن به آنها را اولین و مهمترین مشکل در بحث ترافیک بر شمرده شده و اکثر آنهاگفته اند که وضعیت
وسایل حمل و نقل عمومی دارای مشکلات جدی بوده، استفاده از آنها به هیچ وجه برای آنان امکانپذیر
نیست. پس از نامناسب بودن وسایل و سیستم حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن پیاده روها، وجود چاله و
ناهموار بودن سطح پیاده رو، احتمال برخورد با عابران یا ازدحام و شلوغی پیادهرو و وضعیت نابهنجار دستفروش ها، مغازه دارها، مبلمان شهری در فضاهای شهری و پیاده روها و مناسب نبودن پلهها، جداول، پلها و…، به ترتیب به عنوان مشکلات بعدی عنوان گردیده شده است. وضعیت نامناسب و کفسازی های نادرست معابر موجب شده تا اکثر معلولان و جانبازان به هنگام پیاده روی در این محدوده ها دچار مشکل شوند. با تحقیقات صورت گرفته، در تحقیق حاضر روشن گردید که شهر سنندج نسبت به شهرهای پیشرفته دنیا و حتی ایران در زمینه طراحی و مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان و جانبازان بسیار عقب است. با نگاهی به تجربیات شهرهای مختلف دنیا، درمی یابیم که عملاً در شهر سنندج هیچ گونه فعالیتی مبنی بر طراحی و یا مناسب سازی ترافیک و سیستم حمل و نقل صورت نپذیرفته است. امر مناسب سازی در شهرهای کشور، بویژه در شهر مورد مطالعه فقط در چند بخشنامه و آئیننامه به صورت قانون باقی مانده
که آن هم هیچگونه ضمانت اجرایی تاکنون نداشته است؛ هر چند که همین قوانین موجود نیز کافی و مناسب نیستند. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که محدوده های مورد مطالعه این تحقیق که تقریباً در مرکز شهر سنندج قرار گرفته اند، دارای مسائل و مشکلات فراوان و در شرایط بحرانی در حوزه ترافیک است و مجموع این عوامل فضای آشفته ، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را برای گروه های مختلف اجتماعی، بویژه معلولان و جانبازان در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه یک محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلولان و جانبازان است.
در نهایت بر طبق جدول مشکلات مربوط به بخش ترافیک شهری و راهکارهایی برای تدوین وضع مطلوب ترافیک شهری در ارتباط با نیازهای معلولین و جانبازان با مشارکت خود معلولین ارائه گردیده است. اطلاعات بهدست آمده با بررسی میدانی در فضاهای شهری (فضاهای نمونه) و ارزیابی آنان بر اساس شاخصها و معیارهای استاندارد صورت پذیرفته است. طبق جدول در مناطق نمونه ابتدا مشکلات ترافیک شهری موجود برای معلولین و جانبازان شناسایی شده و سپس راهکارهایی در جهت بهبود آنها ارایه میگردد.
جدول شماره ۱۳:ارزیابی وضع موجود و تدوین وضع مطلوب ترافیک با مشارکت معلولین و جانبازان در سنندج

ترافیک مشکلات موجود تدوین وضع مطلوب
پیادهرو عرض کم پیادهرو

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است