• مناسب سازی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس ویژه معلولین.
 • ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه رانندگان در برخورد با معلولان.
 • آموزش رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در ارتباط با نحوه کمک به معلولان و جانبازان.
 • استفاده از سطح شیب دار در وسایل حمل و نقل عمومی.
 • مناسب سازی درب و پله های اتوبوس.
 • مشخص کردن فضایی د ر اتوبوس برای استقرار افراد معلول با ویلچر.
 • مشخص کردن تاکسی ویژه معلولین و جانبازان.
 • مجهز نمودن ناوگان اتوبوسرانی به رمپ یا سکوی شیب دار محرک برای سوار و پیاده شدن از اتوبوس بوسیله صندلی چرخدار.
 • جدا کردن ایستگاه معلولان از سایر افراد با ایجاد سطح شیبدار ثابت و متحرک.
 • جلوگیری از اختلاف پوشش¬های کف در مسیرها و یکسان¬سازی تمامی کف¬پوش¬ها پیاده روها برای ممانعت از خطر لغزندگی و سرنگونی معلولین و جانبازان.
 • قراردادن پل¬های فلزی برای عبور از کانال¬های حفر شده.
 • تبدیل پله های موجود به رمپ.
 • – ایجاد پارکینگ ویژه معلولین بر اساس استانداردها.
  – مناسب سازی پارکینگ های موجود با توجه به نیازهای معلولین.
  منابع فارسی:

  1. اسدی، مهدیه.(۱۳۹۱). بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت ترافیک شهری، مجله مدیریت شهری، ش۳۰ .
  2. افراسیابی راد،محمد صادق.(۱۳۸۹). ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیری topsis ،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال اول، ش۳٫
  3. افندی زاده، شهریار .تحلیل و ارزیابی مدل های مدیریت تنظیم جهت معابر در شبکه های شهری، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
  4. اقبالی، رحمان.(۱۳۸۵). مناسب سازیمحیط هایشهریباتأکیدبرامکانبهره وریپیاده،همایشملیمناسب سازیمحیطشهری،تهران .
  5. افشار کهن، جواد.(۱۳۹۱). بررسی ابعاد اجتماعی مسأله کنترل ترافیک شهری، مجله مطالعات شهری، سال دوم،ش ۴٫
  6. ایرانشاهی، علی.(۱۳۸۲). اصول طراحی پیاده رو برای جانبازان و معلولان،فصلنامه سبزینه، ش ۲،سازمان شهرداری های کشور، تهران.
  7. بابایی اهری،مهدی. (۱۳۷۳).راهنمای مناسب سازی بناها و فضای شهری برای معلولان، نشرسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
  8. برجیان، منصور.(۱۳۸۸). استانداردهای مناسب سازی بناها و محیط های شهری برای افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی کشور، تهران.
  9. برجیان، منصور. (۱۳۸۵). مناسب سازی اماکن عمومی و تجاری برای افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی کشور، تهران.
  10. بزی،خدارحم.(۱۳۸۶). اصول و چهارچوب تهیه و تنظیم مقاله، پایان نامه و طرح تحقیق علمی،انتشارات سخن گستر، مشهد.
  11. برگزیده ای از مواد قانونی مرتبط و الزام آور موضوع مناسب سازی و تسهیل دسترسی معلولان،سالمندان و جانبازان.(۱۳۹۲). سازمان بهزیستی کشور، تهران.
  12. پاکزاد، ج.(۱۳۸۳). گره، میدان، فلکه، بررسی معناشناختی سه واژه در شهرسازی، مجله شهرداری ها، (ضمیمه میدان و فضای شهری)، ش ۶۷، تهران.
  13. تاج الدینی، لادن و موسوی، شکوه السادات. (۱۳۸۵). مناسب سازی محیط زندگی برای معلولان جسمی- حرکتی، همایش مناسب سازی محیط شهری، تهران.
  14. تقوایی، مسعود و مرادی گلشن.(۱۳۸۲). بررسی معابر شهر اصفهان بر اساس معیار ها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان، نشریه سپهر، دوره پانزدهم،ش ۵۷٫
  15. حبیبی،کیومرث وپوراحمد،احمد.(۱۳۸۴). توسعه کالبدی-فضایی شهر سنندج با استفاده از GIS، انتشارات دانشگاه کردستان،سنندج.
  16. حبیبی، محسن و مسایلی، صدیقه. (۱۳۸۷). سرانه کاربری های شهری، دفتر مطالعات زمین و مسکن، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن، تهران.
  17. حجتی،اسما.(۱۳۸۶).معیارهای طراحی پارک برای معلولان، نشریه الکتریکی معماری منظر.
  18. حناچی، سیمین.(۱۳۸۳). نقش آگاهی عمومی و آموزش تخصصی در مناسب سازی محیط شهری، تهران.
  19. حافظ نیا، محمد رضا،(۱۳۸۴)، “روش تحقیق در علوم انسانی” تهران، انتشارات سمت.
  20. خاکی،غلامرضا، (۱۳۸۴)، ” روشتحقیقدرعلومرفتاری” تهران: انتشاراتدانشگاهپیامنور.
  21. خضری، سعیدوثروتی،محمدرضا.( ۱۳۸۸).بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی،ش ۶۷٫
  22. خلیلی، مرتضی.(۱۳۸۸). ارائه راهکارهای مناسب سازی محیط شهری سنندج جهت تردد معلولین، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران،تهران.
  23. خوی نژاد، غلامرضا.(۱۳۸۰). روشهای پژوهش در علوم تربیتی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران.
  24. دانشگاه علم و صنعت.(۱۳۸۱).برنامه قطب علمی ایران، گروه راه و ترابری و مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، تهران.
  25. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir