• درکوش، سعید.(۱۳۸۹|).درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی،تهران.
 • دفترتحقیقات و معیارهای فنی. (۱۳۶۳).طراحی مسکن برای معلولین، نشر سازمان برنامه و بودجه، تهران.
 • راسخی، حمیدرضاو نادرپور،حسین.(۱۳۸۹). مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های عصبی و مصنوعی در مشهد، نشریه مهندسی حمل و نقل،سال اول، ش۳٫
 • روشن بین،فروزش. (۱۳۶۶). طراحی گذرگاه های مناسب برای معلولین جسمی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
 • زیاری، کرامت الله.(۱۳۸۹).برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، تهران.
 • ژئومپیا.بانک مقالات علمی ژئومپیاwww.forum.geomapia.net
 • سالنامه آماری شهرستان سنندج.(۱۳۹۱). نشریات معاونت برنامه ریزی استانداری کردستان، دفتر آمار و اطلاعات.
 • سرمد،زهره؛بازرگان،عباس،(۱۳۹۰)، “روشتحقیقدرعلوماجتماعی”،تهران،انشاراتآگاه،چاپ ۱۳٫
 • سعیدنیا، احمد.(۱۳۸۳). طراحی فضاها و مبلمان شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران.
 • شاهی،جلیل. (۱۳۸۶).مهندسی ترافیک،چاپ اول،مرکز نشر دانشگاهی،تهران.
 • شکوئی، حسین.(۱۳۹۰). اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، ج ۲،انتشارات گیتا شناسی، تهران.
 • صابریان، جواد.(۱۳۸۸). بهبود اجرای الگوریتم مسیریابی در شبکه شهری،همایش و نمایشگاه ژئو تکنیک،تهران
 • صالحوند،زهرا.(۱۳۸۹).Shahrsazi-shushtar.mihan.blog.com
 • عباسی،حمیدو یعقوبی، مهدی.(۱۳۹۲). پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی-عصبی تطبیقی چندگانه، نشریه مهندسی حمل ونقل،سال چهارم، ش۳٫
 • علوی،سیدعلی.(۱۳۷۶).ساماندهیمدیریتترافیکدرنظامارتباطشهری،پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس،تهران.
 • فرهودی،رحمت الله و محمدی، اکبر.(۱۳۸۴). روند توسعه تاریخی، کاربری اراضی و تنگناهای شهرسازی در سنندج، مجله پژوهش های جغرافیایی، ش ۵۳٫
 • فرید، یدالله، (۱۳۹۱). جغرافیا و شهرشناسی. انتشارات فروزش-چاپ نهم-دانشگاه تبریز
 • قائم، گیسو. (۱۳۶۷). فضای شهر و معلولان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
 • کاشانی جو، خشایارو مفیدی شمیرانی،سید مجید. (۱۳۸۸). سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری، نشریه هویت شهر، سال سوم، ش ۴٫
 • کریمی، محمدعلی.(۱۳۹۲).وبلاگ علمی، فرهنگی جانباز،مشهد.
 • کوشکی،رویانیان.(۱۳۵۵).بررسیوتجزیهوتحلیلسیستمیکطرفهخیابانهایشهرتهران،سازمانحملونقلوترافیک،تهران.
 • محمودزاده، محمود.(۱۳۷۱). کمیته مناسب سازی شهری معلولان و جانبازان، نشر بی تا، سازمان بهزیستی اصفهان.
 • مرادی،احمد. (۱۳۹۱).weblog them by Iran skin
 • مرادی،علی.(۱۳۶۱).خدمات شهری و معماری برای معلولین، نشر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران.
 • معاونت عمرانی دفتر حمل ونقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک وزارت کشور،(۱۳۸۶). راهنمایی شناسایی و بکارگیری روشهای مدیریت ترافیک در شهرهای کشور.
 • مومنی، محمد.(۱۳۸۷). مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشگاه تهران.
 • مهندسان مشاور تدبیر شهر. طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج(مرحله دوم)، سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان، سنندج.
 • مهندسان مشاور فرافزا.(۱۳۸۵). طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج(مرحله اول)، سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان، سنندج.
 • میقاتی،ناصر.(۱۳۷۳). مناسب سازی سیستم حمل ونقل شهری جهت معلولان، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور، تهران.
 • نادران، علی.(۱۳۸۹). تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدل های هم فزون، نشریه مهندسی حمل و نقل، سال دوم، ش ۲٫
 • نظریان، اصغر.(۱۳۸۵). پویایی نظام شهری ایران، انتشارات مبتکران.
 • نواداد،وحید. (۱۳۸۵).بررسی معماری ملی سیستم های حمل ونقل هوشمند در جهان،مجموعه مقالات همایش ملی ترافیک شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
 • نوذری،شعله ورفیع زاده، ندا وقاسم زاده، مسعود.(۱۳۸۷).مناسب سازی ساختمان های اداری برای معلولین،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران.
 • نیرو، شیرین. (۱۳۸۳). تجربه مناسب سازی محیط شهری تهران، کارگاه تخصصی طراحی فضای عمومی قابل دسترس برای کم توانان جسمی، تهران.
 • هاشمی، شهره. (۱۳۸۷). ضوابط ساختمانی توان خواهان،نشر آوای کلار،وزارت امور شهری کلمبیا.
 • منابع انگلیسی:

  1. DFID. Disability, Poverty and development. London.
  2. Hanniff, R. and Kheder, R. 2007. Women with disabilities in the Urban Environment .J:Women and Urban Environments. Pages: 1-4 .
  3. Inter – American Development Bank. 2001.Social development Newsletter
  4. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.