دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
بررسی پیرنگ در داستانهای مثنوی معنوی
از:
صفورا پورنقشبند
استاد راهنما:
دکترمحمدکاظم یوسفپور
اسفند ۱۳۹۲

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی
بررسی پیرنگ در داستانهای مثنوی معنوی
از:
صفورا پورنقشبند
استاد راهنما:
دکترمحمدکاظم یوسفپور
استاد مشاور:
دکتر نگین بینظیر
اسفند۱۳۹۲
تقدیم به:
پدر عزیزم
و
قلب پر مهر مادرم
آنانکه وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان برایم همه مهر، توانشان رفت تا به توانایی برسم و موهایشان سفید گشت تا رویم سفید بماند.
آنانکه فروغ نگاهشان، گرمی کلامشان و روشنی رویشان سرمایۀ جاودانی من است.
آنانکه راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلّی یافت.
تقدیر و تشکر از:
نفس مینیارم زد از شکر دوست که شکری ندانم که در خورد اوست
عطاییست هر موی از او بر تنم چگونه به هر موی شکری کنم
در آغاز، خداوند متعال را شاکرم که اگر ذره ذرۀ وجودم زبان گردد
باز از شکر الطافش قاصر است
سپس بر خود لازم میدانم از زحمات بیشائبۀ تمام کسانی که به طرق
مختلف مرا در تهیه و تدوین این تحقیق یاری رساندهاند تقدیر و تشکر
نمایم.
از محضر استاد ارجمند، جناب آقای دکتر یوسف پور استاد راهنمای
اینجانب و نیز از محضر استاد گرامی، سرکار خانم دکتر بی نظیر
استاد مشاور بنده و کلیۀ استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
گیلان کمال تقدیر و تشکر را دارم.
همچنین از محضر اساتید ارجمند جناب آقای دکترخزانه دارلو و جناب
آقای دکترصفایی که زحمت داوری این رساله را برعهده داشتند
نهایت سپاس و قدردانی را دارم.
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………صفحه
مقدمه و کلیّات:
۱-۱٫ بیان مسئلۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲٫ پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳٫ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۴٫ ضرورت و هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۵٫ پیشینۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۶٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۷٫ داستانپردازی مولانا……………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۸٫ روایت چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………….۸
فصل اوّل
پیرنگ:
۱-۱٫ پیشینۀ تاریخی پیرنگ و عناصر ساختاری آن……………………………………………………………………………..۱۳
۱-۲٫ عناصر داستانی پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۲-۱٫ حادثه و گرهافکنی…………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۲-۲٫ کشمکش و ناسازگاری…………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۲-۳٫ اشتیاق و تعلیق……………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۲-۴٫ بحران………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۱-۲-۵٫ نقطۀ اوج………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۲-۶٫ گرهگشایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
فصل دوم
بررسی پیرنگ و عناصر ساختاری آن در داستانهای مثنوی:
۲-۱٫ طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۱-۱٫ طرح در حکایات کوتاهِ کوتاه مثنوی (داستانکها)………………………………………………………………….۳۰
۲-۱-۲٫ طرح در حکایات کوتاه مثنوی……………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱-۳٫ طرح در حکایات بلند مثنوی…………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱-۳-۱٫ تحلیل طرح داستان پادشاه و کنیزک………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۱-۳-۲٫ تحلیل طرح داستان شیر و نخچیران…………………………………………………………………………………۵۲
۲-۱-۳-۳٫ تحلیل طرح داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان…………………………………۵۶
۲-۲٫ عناوین طرحوار در مثنوی…………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۳٫ حکایات با طرح و پیرنگی ضعیف………………………………………………………………………………………………۶۴
فصل سوم

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *