دارد به دانشگاه های آزاد و پیام نور پیشنهاد می شود با برگزاری ارزشیابی دوره ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان و اعمال این ارزشیابی در ترم های بعدی، برگزاری جلسات و نشست هایی با کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی، زمینه ارتقای کیفیت و یادگیری را در دانشگاه های خود فراهم آورند.
8. به دانشگاه ها، خصوصا دانشگاه های آزاد و پیام نور پیشنهاد می شود که از کارکنان و اعضای هیئت علمی با سطح تحصیلات بالاتر استفاده، و برای کارکنان و اعضای هیئت علمی جدید الورد کارگاه های آموزشی مبنی بر ارتقاء یادگیری سازمانی برگزار گردد.
9. پیشنهاد می شود مدیران دانشگاه های سبزوار با برگزاری جلسات آموزشی در درجه اول ادراکات کارکنان خود را نسبت به حمایت خویش از افزایش کیفیت و یادگیری در دانشگاه به شکلی واقعی اصلاح و تقویت نمایند و سپس با نشان دادن پیامد های بهبود کیفیت و بهره وری به اعضای آنها را به تسهیم دانش خویش با یکدیگر تشویق نموده و به خلاقیت، نوآوری و ایده آفرینی در حل مسایل سازمان بهای بیشتری بدهند.
10. پیشنهاد می شود طرح های آموزشی تا آن جا که امکان پذیر است، نوآورانه باشد و جنبه بهبود مستمر در آموزش را داشته باشد و این طرح ها با مشارکت سطوح گوناگون اداره تهیه شود و بیانگر هدف ها و برنامه های بخش های گوناگون اداره باشد.
11. پیشنهاد می شود مدیریت دانشگاه ها از اقدامات مربوط به بهبود بهره وری به طور مستمر حمایت نمایند، دانشگاه ها از تهیه واجرای برنامه بهبود حمایت کنند، دانشگاه ها باید به خواسته های مراجعین خود توجه نمایند. برگزاری همایش ها، سمینار ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با نیازهای کارکنان، تشویق و فراهم سازی ادامه تحصیل کارکنان و حمایت مالی از آنها.
12. پپیشنهاد های دیگری که در این خصوص می توان به دانشگاه ها کرد عبارتند از: توسعه و بهبود راه های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب در داخل دانشگاه، تشکیل گروه های کاری و تقویت روحیه گروهی در کارکنان و اعضای هیئت علمی، ایجاد زمینه امکان تبادل دانش، تجربیات و مهارت ها از طریق گروه های کاری و در نهایت فراهم ساختن شرایط و فرصت های یادگیری سازمانی.
5-5) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان پژوهش های ذیل را در همین راستا برای گسترش شناخت مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی پیشنهاد نمود:
1. بررسی نقش ساختار سازمانی بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در سازمان ها
2. بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در افزایش عملکرد نوآوری در سازمان ها
3. بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت استراتژیک
4. بررسی نقش رهبری تحول گرا در بهبود یادگیری سازمانی در سازمان ها
5. بررسی اثرات شیوه های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآورانه
6. بررسی ارتباط میان جوسازمانی، یادگیری سازمانی و خودکارآمدی معلمان
7. بررسی اثرات مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با میانجی گری یادگیری سازمانی
8. تجزیه و تحلیل اثربخشی شیوه های مدیریت کیفیت جامع در آموزش عالی
9. بررسی اثرات مدیریت کیفیت و مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی
10. بررسی تأثیرگذاری سیستم های منابع انسانی روی بهبود مدیریت کیفیت و یادگیری سازمانی
11. بررسی مسائل و مشکلات مربوط به ارتقاء و تقویت TQM ، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در آموزش عالی

5-6) محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیت هایی روبرو است که این پژوهش از این اصل مستثنی نبود که در ذیل به آنها اشاره می شود:
1. عدم همکاری مسئولان و بعضی از کارکنان دانشگاه آزاد سبزوار به دلایل شخصی و دلایل محافظه کارانه.
2. محدودیت ادبیات و پیشینه و منابع در خصوص موضوع مورد مطالعه.
3. این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی پرداخته است و برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده می بایست این روابط در سایر سازمان ها نیز آزمون گردند، این کار می تواند از انحراف تعمیم جلو گیری کند.
5-7) جمع بندی
این فصل به سه بخش تقسیم می شود که در بخش اول یافته های پژوهش مانند ویژگی های دموگرافیک گروه نمونه، وضعیت متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل عامل تأئیدی و تحلیل همبستگی و نتایج حاصل از آزمون فرضیات به طور مفصل توضیح داده شده ودر بخش دوم به بحث و نتیجه گیری کلی پژوهش و مقایسه پژوهش های انجام شده با پژوهش حاضر پرداخته شد و نهایتا در بخش پایانی پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی متناسب با نتایج حاصل از آزمون فرضیات و محدودیت های پژوهشی مطرح شد.

فهرست منابع
منابع فارسی
1. آقا داوود؛ سید رسول، حاتمی، محمود، و حکیمی نیا، بهزاد، (1389)، “بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران” فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره یازدهم، ص 170-127.
2. ابزری، مهدی؛ انصاری، محمد اسماعیل، و صفرنیا، حسن، (1387)، بررسی تأثیر تناسب فرد-سازمان بر نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 10، ص 63-86.
3. احمدی، پرویز، و پیشدار، مهسا، (1389)، “یادگیری سازمانی و نوآوری” سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز(TRIZ) و مهندسی مدیریت نوآوری ایران، تهران، خانه معلم.
4. بهرامی، سوسن، و رجایی پور، سعید، (1390)،” تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آمو
زش عالی” فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 61، ص 50-27.
5. برومند، مجتبی، و رنجبری، مریم، (1388)، اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانش. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 24.
6. پور کشمیری؛ مهر دخت وزیر، تفرشی، شکوه، و یوسفی، نسرین، (1388)، “ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیردرکتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی” فصلنامه دانش شناسی ( علوم کتاب داری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، سال دوم، شماره چهارم.
7. جمال زاده؛ محمد، غلامی، یونس، و حسن سیف، محمد، (1388)، “بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقای یادگیری سازمانی” فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،سال سوم، شماره2، ص 63-86.
8. حاجی پور، بهمن، و نظر پورکاشانی، حامد، (1389)، ” اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کویین) بر مبنای میزان اثر گذاری آن ها بر یادگیری سازمانی” اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول، ص 181-208.
9. حمیدی زاده، محمد رضا، و بابادی، سیما، (1389)، تأثیر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع بر بهبود فرایندهای کاری، نشریه صنعت و دانشگاه، سال دوم، شماره 9 و 10.
10. خانعلی زاده؛ رقیه، کردنائیچ، اسدا…، و مشبکی، اصغر، (1389)، “رابطه بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی ” پژوهشنامه مدیریت تحول،سال دوم، شماره سوم.
11. سلیمانی، نادر، و محمدی، مجید، (1388)، “بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیردر مدارس استان سمنان” پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 21.
12. سمیعی نیستانی؛ ابوالفضل، فارسیجانی، حسن، و بوالحسنی، آتنا، (1389)، تبیین اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان در محیط های تحقیق و توسعه، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره14.
13. شیرزاد کبریا، بهارک، و سیمین، بردبار، (1389)، “بررسی تاثیر مولفه های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر کیفیت زندگی کاری معلمان” فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره چهارم.
14. صالحی؛ مسلم، قلتاش، عباس، و ابراهیمی، سارا، (1387)، ” بررسی رابطه میان میزان آمادگی دبیران جهت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با فرهنگ سازمانی و اثر بخشی مدیران متوسطه شهر مرودشت” فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم، ص 110-91.
15. علاقه بند، علی، (1385)، مقدمات مدیریت آموزشی، چاپ بیست و هشتم، تهران: نشر روان.
16. قلتاش، عباس، و صالحی، مسلم، (1390).” رابطه فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی” فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره اول.
17. فرنیا، محمد علی، مفضفی یامچی، سعید، (1389)، “ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکار جهت ارتقای آنها” علوم تربیتی، سال سوم، شماره 10، ص 39-23.
18. فرهنگ؛ ابو القاسم، سیادت، سید علی، مولوی، حسین، و هویدا، رضا، (1389)، “بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور” فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ، ص 130-111.
19. کلانتری، خلیل (1388). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی (چاپ اول). تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
20. کفاش پور؛ آذر، زنده دل، احمد، و خواجه ای، رزیتا، (1388)، تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطه بازار محوری. پژوهش نامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 1.
21. میر کمالی، سید محمد، و چوپانی، حیدر، (1390)، “رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نو آوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای” پژوهش نامه بیمه (صنعت بیمه سابق) سال 26، شماره 3، ص 155-181.
22. میرزایی، خلیل، (1388)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
23. مقیمی، سید محمد، (1385)، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ترمه.
24. نادی، محمد علی و دامادی، سید مرتضی، (1388). “مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سازمان یادگیرنده با مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران” فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، سال چهارم ، شماره 10.
منابع انگلیسی
1. Aghahosseini, T.(2003); Study of Effective Factors on Improvement of Management at Isfahan Secondary School from Administrators and Teachers Point of Views; Isfahan Research Committee of Education (inPersian).
2. Albrecht, K.(2008); Knowledge Management, Organizational Intelligence, Learning and Complexity; Research Project (pp. 5-8),Available at: http://www.utdallas.edu.
3. Antony (2002) “Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries”International Journal of Quality and Reliability Management. Vol.19 No.5 pp.551-56.
4. Alavi, Somaye. (2010). Organizational learning and its determinants. Technical managers and executive messages. No. 24.
5. Alegra , J.& Chiva , R (2008) Assessing the Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance : An Emprical Test , Technovation 28: 315-326
6. Arag?n-Correa, J. A., Garc?a-Morales, V. J., & Cord?n-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial Marketing Management, 36(3), 349-359
7. Armestrang, A. and Patrick Foley (2003); Foundation for a Learning Organization ; Vol. 10 , No. 2 , pp. 14-82.
8. Argyris, C., & Schon, D. A. (1996). Organizational learning II: Theory, method, and practice. MA: Addison-Wesley.
9. Armstrong, M., and Baron, A., (2002). Strategic HRM: The key to improved business performance, CIPD, London. pp. 85-87.
10. Byrne M.B.; Structural equation modeling with EQS and EQS/WINDOWS; sa
ge publications, 1994.
11. Barrow, J. W. (1993). Does total quality management equal organizational learning? Quality Progress, 26(7), 39-43.
12. Bennett, R., Gabriel, H, ( 1999), Organizational Factors and Knowledge Management Within large Management as a Competitive Asset: A review. Marketing Intelligence and Planning, 18 (4). 166-174.
13. Costa, M. M., Lorente, A. R. (2008). Does Quality Management Foster or Hinder Innovation?: An Empirical Study of Spanish Companies. Journal of Total Quality Management, 19, 209-221.
14. Conner, K., & Prahalad, C. K. (1996). A resource-based theory of the firm: Knowledge versus opportunism. Organization Science, 7(5), 477-501.
15. Chen, J.K., Chen,I.S. (2012.( A Network Hierarchical Feedback System for Taiwanese Universities Based on the Integration of Total Quality Management and Innovation. Applied Soft Computting, 12, 2394-2408.
16. Chang, S. C. and Lee, M. S. (2008); “The Linkage between Knowledge Accumulation Capability and Organizational Innovation”; Journal of Knowledge Management, Vol. 12, No. 1, pp. 3-20.
17. Damanpour, F. (1991); “Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators”; Academy of Management Journal, Vol. 34, No. 3, pp. 555-90.
18. Damanpour, F. and Gopalakrishnan, S.(2001); “The Dynamics of the Adoption of Product and Process Innovations in Organizations”; Journal of Management Study, Vol. 38, No. 1, pp.45-65.
19. Damanpour, F. and Schneider, M. (2008); “Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers”; Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.19, pp. 495-522.
20. Darroch, J. and McNaugton, R. (2002). “Examining the link between knowledge management practices and types of innovation”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3, pp. 210-222.
21. Demirbag, Mehmet & Ekrem Tatoglu, Mehmet Tekinkus and Selim Zaim (2006) “An analysis of the relationship between TQM implementation and organizational performance Evidence from Turkish SMEs” Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 17 No. 6, pp. 829-847.
22. Easton, G. S., & Jarrell, S. L. (1998). The effects


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *