بررسی کتب و مقالات فارسی
بررسی پایایی پرسشنامه
تدوین مدل مفهومی تحقیق
بررسی کتب و مقالات لاتین
تکنیک های آماری و آمار استنباطی
۳-۳- روش تحقیق
روش تحقیق در علوم مدیریت با توجه به دو ملاک ۱) هدف تحقیق ۲) نحوه گردآوری داده ها مشخص می گردد.
الف) روش تحقیق بر حسب هدف:
تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند:تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه ( بازرگان، ۱۳۸۳).
تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا قصد دارد تا نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای بهینه سازی سیستم تدارکات شرکت پاکشو به کار ببندد.
ب) روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها:
تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی( بازرگان، ۱۳۸۳).
تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد .
۴-۳- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق می باشد . در این تحقیق جامعه آماری کلیه کارشناسان، مدیران شرکت پاکشو می باشد که به نحوی در سیستم تدارکات و زنجیره تامین این شرکت فعالیت دارند خواهند بود در تعیین این که فردی به جامعه تحقیق مربوط می شود و یا خیر علاوه بر تحصیلات و تجربه هر عضو، سمت و نوع فعالیت او نیز مد نظر قرار گرفته است..
ازآنجا که تعداد کارکنان جامعه مورد مطالعه زیاد است بنابراین نمونهگیری امری ضروری است چرا که انجام هر تحقیق مستلزم صرف هزینه و زمان است و امکان بررسی کل جامعه به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگر با توجه به چنین واقعیتی از طریق نمونهگیری، اطلاعاتی که با استفاده از تحلیل دادهها پیرامون نمونه بدست آورده را از طریق استنباط آماری، به جامعه اصلی تعمیم داده است.
جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده گردید:
 
که در آن:
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری
p= نسبت توزیع صفت در جامعه
z/2= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای ۰۵/۰، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ می‏باشد).
d= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر ، برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
نکته‏ای که لازم است در خصوص این فرمول، گفته شود آن است که چنان‏چه مقدار p در دسترس نباشد، می‏توان مقدار ۵/۰ را برای آن در نظر گرفت (آذر، ۱۳۸۸)، که در این حالت، این فرمول بزرگترین و محافظه ‏کارانه‏ترین عدد ممکن را به دست خواهد داد، که در این تحقیق نیز عدد ۵/۰ برای آن در نظر گرفته شد.
با احتساب عدد ۴۰۰ برای حجم جامعه ،حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۱۹۷ نفر در نظر گرفته شد.
در این پژوهش محقق می بایست بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده کارکنان مورد نظر را انتخاب و پرسشنامه مربوطه را بین آنها تقسیم نماید.. در نمونهگیری تصادفی ساده افراد مورد مشاهده به گونهای انتخاب می شوند که همه آنها در انتخاب شدن دارای شانس برابر بوده و هر انتخاب از انتخاب دیگر مستقل میباشد.. از آنجا که حجم جامعه آماری تحقیق خیلی بیشتر از اندازه نمونه نبود، و پیش بینی می شد همه افراد نمونه به سوالات پرسشنامه پاسخ ندهند لذا برای کلیه افراد جامعه آماری در دسترس، پرسشنامه توزیع گردید.در نهایت ۲۰۴ نفر از اعضای جامعه آماری به پرسشنامه، پاسخ دادند.
۵-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری اطلاعات استفاده گردیده است:
این روش یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است که از طریق آن می توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را مورد بررسی قرار داد ( بازرگان، ۱۳۸۲ ).
پرسشنامه عمدهترین و مهمترین روش جمعآوری اطلاعات در این تحقیق میباشد که بعد از مطالعات کتابخانهای، بر مبنای مبانی نظری و با همکاری اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم گردیده است که تعداد سوالات آن ۱۲ تا میباشد و نوع سوالات آن بسته بوده و هر سوال در بر گیرنده پنج گزینه می باشد تا پاسخدهنده از میان آنان یکی را انتخاب نماید.
در پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق در مقابل هر سوال پنج گزینه به شرح بسیار زیاد، زیاد، تا حدودی، کم و بسیار کم وجود دارد. و نیز در برخی سوالات از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم را در بر می گیرد.
برای تبدیل نظرات کیفی افراد به اعداد کمی جهت دستیابی به نتایج ملموس به هر یک از گزینهها به ترتیب امتیازاتی از ۱ الی ۵ داده شده است.

گزینه ها بسیار کم
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.