کم

تا حدودی

زیاد

بسیار زیاد

کاملا مخالفم

تاحدودی مخالفم

ممتنع

تاحدودی موافقم

کاملا موافقم

امتیاز

۱

۲

۳

۴

۵

همچنین در ابتدای پرسشنامه جهت بررسی های توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهدگان جمع آوری می شود.
۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامه
الف) روایی
روایی آزمون اشاره می کند « به میزان کارایی آزمون برای اندازه گیری خصیصه ای که به منظور اندازه گیری آن خصیصه ساخته شده است »
به عبارت دیگر ضریب روایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر وی را می سنجد . برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید محترم راهنما و مشاور، سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظر برخی از صاحب نظران در مورد آزمون مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید، که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون می باشد.
ب) پایایی
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سروکار دارند که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.
به عبارت دیگر ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر وی را می سنجد پاشا شریفی، ۱۳۸۱ ).
در این پژوهش برای بدست آوردن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، ۳۵ نفر ازجامعه آماری به طور تصادفی انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و بعد از جمع آوری پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS برای آنان محاسبه گردید ۸۶/۰ به دست آمد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد.
پرسشنامه تحقیق به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز در بین اعضای جامعه آماری توزیع شد. که با مراجعات و پیگیری های مکرر محقق ۲۰۴ مورد از پرسشنامه های توزیع شده جمع آوری گردید.
۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
الف) در این تحقیق برای بیان توصیفی داده‌ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روش آمار توصیفی شامل؛ فراونی، درصد، میانگین و … استفاده شده است..
ب: تکنیک های آماری مورد استفاده
با توجه به اهداف تحقیق از تکنیکهای مختلفی چون آزمون فریدمن، آنالیز واریانس و همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری استفاده شده است.
از اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها ، برای آزمایش فرضیه استفاده شده اند. به منظور آزمایش یک فرضیه، از اطلاعات بیش از یک پرسش را در پرسشنامه، استفاده شده است.
در این قسمت به طریقه پاسخگویی به فرضیات پرداخته خواهد شد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.