فرضیه ۱- کیفیت مواد، مهمترین عامل موفقیت در دستیابی به عملکرد بالای تامین کننده است.
آزمون فرضیه ۱، برمبنای تفاوتهای بین پاسخها است، مشخص کردن اینکه تا چه میزانی ۵ فاکتور اعمال شده اند، ضمن اینکه عملکرد تامین کننده در کارخانه هایشرکت پاکشو ، ارزیابی می شود. به منظور تایید درست بودن فرضیه ۱، بایستی اثبات شود که معیار کیفیت برای ارزیابی عملکرد تامین کننده، نزدیکترین درجات را به بهترین مورد متغیر دارد. لذا بدین منظور از آزمون t تک نمونه ای استفاده خواهد شد.
فرضیه ۲- نتایج آزمون محصول، مهمترین شاخص کیفیت مواد در شرکت پاکشو است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون رتبه ای فریدمن استفاده خواهد شد.
فرضیه ۳- فعالیتهای مدیریت ارتباطی تامین کننده، موثرترین ابزار برای دستیابی به عملکرد تدارکات در شرکت پاکشو است .
برای آزمون این فرضیه از آزمون رتبه ای فریدمن استفاده خواهد شد.
فرضیه ۴- ارتباطات بلندمدت، مهمترین توزیع کنندۀ مدیریت ارتباطی بهینه سازی شدۀ تامین کننده می باشد.
آزمون فرضیه ۴، برمبنای تفاوتهای بین پاسخها است، که مشخص می کند این ۵ فاکتور تا چه اندازه نتیجۀ ارتباطات بلندمدت تامین کننده در کارخانه های شرکت پاکشو می باشد. به منظور پذیرش درست بودن فرضیه ۴، بایستی اثبات شود که ارتباط بلندمدت، عاملی است که به ۵ فاکتور سودبخش در ارتباطات با تامین کنندگان – مشارکت تامین کننده با تحقیق و توسعه، تسهیم دانش، احتمال مشارکت با برنامه ریزی استراتژیک تامین کننده، ماهیت ارتباط برمبنای درک دوطرفه و اهداف درست مانند مشارکتهای دوطرفه جهت موفقیت، مربوط است.
لذا برای اثبات این فرضیه از آنالیز واریانس استفاده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه
در فصل اول پژوهش به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق پرداخته شد و در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، در فصل سوم تحقیق روش پژوهش ، ابزار پژوهش و روشهای تجزیه تحلیل اطلاعات مورد استفاده در پژوهش تشریح گردید. حال در این فصل، محقق بر آن است تا با توجه به مطالعات صورت گرفته در فصول قبل و داده های حاصل از ابزار تحقیق(پرسشنامه)، به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازد. بنابراین در این فصل ضمن توصیف آماری جامعه تحقیق می کوشد تا با وسیله ی آزمون های آماری که در فصل سوم توضیح داده شده است و با توجه به داده های حاصل از پرسشنامه تحلیل های لازم در مورد فرضیات و سوالات تحقیق را ارائه می شود.
۲-۴- توصیف جامعه آماری
در این بخش جامعه آماری این پژوهش که اقدام به پاسخگویی به پرسشنامه های این تحقیق پرداختند یک جامعه ۲۰۴ نفری از بین مدیران، کارشناسان و متخصصین شرکت پاکشو انتخاب شده اند، مورد توصیف و ارزیابی قرار می گیرد.
۱-۲-۴- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت
جدول ۱-۴ و نمودار ۱-۴ ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت را نشان می دهند
جدول ۱- ۴ ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت

درصد تعداد جنسیت
۲۷٫۱ ۵۵ زن
۷۲٫۹ ۱۴۹ مرد
۱۰۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است