۲-۲-۷-۲- روندتقاضا………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۳-۷-۲- استراتژیهای مدیریت ارتباط تامین کننده. …………………………………………………………………..۲۹
۱-۳-۷-۲- روش عمومیSRM……………………………………………………………………………………………… ….29
۲-۳-۷-۲- استراتژیهای بخش بند ی تامین کننده……………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۳-۷-۲- انتخاب صحیح تامین کننده……………………………………………………………………………………… ۳۱
۴-۳-۷-۲- درک قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۵-۳-۷-۲- کنترل کیفیت…………………………………………………………………………………………………… ………۳۱
۸-۲- کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………………۳۳
۹-۲- تحولات کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………….۳۵
۱۰-۲- مناظرکارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………….۳۶
۱۱-۲- توازن درمیان کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………۴۰
۱۲-۲- تعداد مناظردریک کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………..۴۱
۱۳-۲- کارت امتیازی متوازن ابزاری برای بهینه سازی………………………………………………………………….۴۳
۱۴-۲ – مروری برتحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………..۴۸
۱-۱۴-۲- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………. ……۴۸
۲-۱۴-۲- تحقیقات.داخلی…. ………………………………………………………………………………………………۵۲
۱۵-۲- معرفی.شرکت.پاکشو……………………………………………………………………………………………………..۵۸
فصل.سوم: روششناسی تحقیق
۱-۳- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۳- فرآیندتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۳- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۳- جامعه ونمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….۶۴
۵-۳- ابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۶۶
۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………۶۷
۷-۳- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..۶۸
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲-۴- توصیف جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۱-۲-۴- توصیف جامعه آماری برحسب جنسیت…………………………………………………………………………. ۷۱
۲-۲-۴-توصیف جامعه آماری برحسب تحصیلات……………………………………………………………………… ۷۲
۳-۲-۴- توصیف جامعه آماری.برحسب سن……………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۲-۴- توصیف جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت………………………………………………………………….. ۷۴
۳-۴-توصیف آماری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۷۶
۱-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال اول……………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال دوم……………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال سوم………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال چهارم……………………………………………………………………………. ۸۳
۵-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال پنجم ………………………………………………………………………..۸۹

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir