۶-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال ششم…………………………………………………………………………….. ۹۲
۷-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال هفتم……………………………………………………………………………… ۹۳
۸-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال هشتم…………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۴- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهاد
۱-۵- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۲-۵-بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۳-۵- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۴-۵- بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۵- ۵- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………….۱۱۸
منابع وماخذ
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹٫
پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵٫
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………133
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۱-۲- برخی تعاریف ازمدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………………۱۹
جدول ۲-۲- مرور برخی از تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………..۵۷
جدول ۱-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب جنسیت……………………………………………………………………………………۷۱
جدول ۲-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب میزان تحصیلات …………………………………………………………………۷۲
جدول ۳-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب سن ……………………………………………………………………………………..۷۳
جدول ۴-۴-ترکیب جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت …………………………………………………………………………….۷۵
جدول ۵-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال اول………………………………………………………….. ۷۶
جدول ۶-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال دوم………………………………………………………………………………. ۷۸
جدول ۷-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال سوم……………………………………………………………………………… ۸۱
جدول۸-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال چهارم……………………………………………………………………………. ۸۴
جدول۹-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال پنجم ……………………………………………………………………۸۹
جدول۱۰-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال ششم ………………………………………………………………….۹۲
جدول۱۱-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال هفتم ………………………………………………………………….۹۴
جدول۱۲-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال هشتم …………………………………………………………………۹۸
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار ۱-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب جنسیت ………………………………………………………………………..۷۲
نمودار ۲-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب میزان تحصیلات …………………………………………………………….۷۳
نمودار ۳-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب سن ………………………………………………………………………………۷۴
نمودار ۴-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت …………………………………………………………………۷۵
نمودار۵-۴- پراکندگی پاسخ سوال اول برحسب گزینه ها …………………………………………………………………۷۷

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.