نمودار۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری را به سوال میزان اهمیت قابل اطمینان بودن تحویل توسط تامین کننده ها ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
نمودار۷-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری را به سوال میزان اهمیت کیفیت مواد تامین‌شده توسط
تامین‌کننده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
نمودار۸-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت کیفیت خدمات تامین کننده ها …………۷۹
نمودار۹-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت قیمت تامین کننده ها ……………………..۸۰
نمودار۱۰-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت مشارکت با تلاشهای تحقیق وتوسعه .۸۰
نمودار۱۱-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت سیستم مدیریت کیفی تامین کننده درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
نمودار۱۲-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت گواهی های اخذشده درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
نمودار۱۳-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت کیفیت نمونه های محصول درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده ………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
نمودار۱۴-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت همکاری باتحقیق وتوسعه درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
نمودار۱۵-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت افزایش کارایی کارکنان درمجموعه ابزارهای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
نمودار۱۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت خرید در زمانهای مزایده درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
نمودار۱۷-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت به حداقل رساندن دوره زمانی دریافت سفارش خرید تا ارائه سفارش خریداز تامین کننده درمجموعه ابزارهای داخلی ……………………………………۸۶
نمودار۱۸-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت بهینه سازی تعداد قراردادها درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
نمودار۱۹-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت بهینه سازی تعداد تامین کننده ها درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
نمودار۲۰-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت تاکید بر اهمیت ارتباط با تامین کنندگان درمجموعه ابزارهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………۸۸
نمودار۲۱-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت به حداقل رساندن مخارج مستقل درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
نمودار۲۲-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید برابزارها واسلوبشناسی انتخاب تامین کنندۀ درست درارتباط با تامین کنندگان …………………………………………………………………………………………….۹۰
نمودار۲۳-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید توسعه تامین کننده درارتباط با
تامین کنندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
نمودار۲۴-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید برتحلیل مخارج درارتباط با
تامین کنندگان …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
نمودار۲۵-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تحلیل بازاردرارتباط باتامین کنندگان …………۹۱
نمودار۲۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید بر ابزار پشتیبانی درتوسعه
تامین کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
نمودار۲۷-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال ششم ……………………………………………………………۹۳
نمودار۲۸-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری تامین کنندگان با فعالیتهای تحقیق
وتوسعه ……………………………………………………………………………………………………………….۹۵
نمودار۲۹-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری با برنامه ریزی استراتژیک
تامین کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
نمودار۳۰-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان مشارکت دوطرفه دردانش وفن کاربین شرکت و تامین کنندگانش ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
نمودار۳۱-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری براساس درک همکاری و اهداف دوجانبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
نمودار۳۲-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری شرکت و تامین کنندگانش، هردو،درجهت موفقیت دیگری. ………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
نمودار۳۳-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اعتماد …………………………………………………..۹۸
نمودار۳۴-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه تامین کنندگان …………….۹۹
نمودار۳۵-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه شرکت ……………………..۹۹
نمودار۳۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان شفافیت درتعامل …………………………………۱۰۰
فهرست اشکال