(۰۰۰/۰)

۰۱۱/۰-
(۸۲۵/۰)

۲۳۸/۰
(۰۰۰/۰)

اندازه شرکت

براساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، افشای اختیاری همبستگی معنی داری با میزان پراکندگی مالکیت شرکت ها و سودآوری آن ها از خود نشان نمی دهد اما بین افشای اختیاری و نسبت بدهی و اندازه شرکت همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین پراکندگی مالکیت دارای همبستگی منفی با سودآوری می باشد که این همبستگی در سطح اطمینان ۹۴ درصد معنی دار می باشد. متغیر سودآوری نیز دارای همبستگی منفی و معنی داری با نسبت بدهی بوده و همبستگی مثبت و معنی داری نیز با اندازه شرکت دارد.
۴-۵ بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق
همخطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است. یکی از راههای شناسایی رابطه همخطی یا عدم همخطی، بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل است. در صورتیکه همبستگی بین متغیرهای مستقل شدید نباشد، مشکل همخطی پیش نمیآید. در این مطالعه بررسی رابطه همخطی بین متغیرهای مستقل با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. همان‏طور که در نگاره ۴-۴ مشخص می باشد، با توجه به ضعیف بودن (کمتر از ۷/۰) همبستگی میان متغیر های مستقل تحقیق می توان گفت مشکل همخطی میان آن ها وجود نداشته و ورود همزمان این متغیرها در مدل تحقیق موجب ایجاد مشکل همخطی نخواهد شد.
۴-۶ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
دراین قسمت، ابتدا مدل تحقیق برآورد شده و آزمون مفروضات آماری مربوط به آن شامل بررسی نرمال بودن باقیمانده ها، همسان بودن واریانس باقیمانده ها، استقلال باقیمانده ها و عدم وجود خطای تصریح مدل همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن ارائه می گردد و سپس به تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیات به صورت جداگانه پرداخته می شود.
۴-۶-۱ برآورد مدل
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل زیر استفاده شده است:
 
برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون F چاو استفاده می شود. در این آزمون فرضیه  بیانگر یکسان بودن عرض از مبداء ها بوده و در صورت رد آن استفاده از روش داده های پانل پذیرفته شده و می توان از روش داده های پانل استفاده کرد. نتایج حاصل از این آزمون در نگاره ۴-۵ ارائه شده است.
نگاره ۴-۵ نتایج آزمون چاو برای مدل تحقیق

آزمون آماره مقدار آماره درجه آزادی P-Value
چاو ۷۲۰/۴ (۲۷۲ ، ۶۹) ۰۰۰۰/۰

با توجه به نتایج آزمون چاو و P-Value آن (۰۰۰/۰)، فرضیه  در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و می‏توان از روش داده های پانل استفاده نمود. همچنین به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می شود. در این آزمون فرضیه  بیانگر این است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند. در آزمون هاسمن درصورتی که فرضیه  رد شود از روش اثرات ثابت و درصورتی که فرضیه  پذیرفته شود از روش اثرات تصادفی بهره گرفته می شود. نتایج حاصل از این آزمون در نگاره ۴-۶ ارائه شده است.
نگاره ۴-۶ نتایج آزمون هاسمن برای مدل تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.